Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РАБОТАТА НА

СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

И ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ КЪМ НЕГО

(приети с Решение на Съвета на САК от 31.03.2021 г.)

Раздел I.

Структура

Чл. 1 (1) Съветът избира всяка година в срок до 31 март измежду своите членове Заместник-председател и Секретар.

(2) Едновременно с избора за Заместник-председател и Секретар, Съветът може да избере от своите членове по един член на Съвета, който на основание чл. 93, ал. 1, изр. 2 от ЗА да замества при отсъствието им съответно Заместник-председателя и Секретаря и да ги подпомага в дейността им.

(3) Съветът избира измежду своите членове временни и постоянни комисии в помощ на дейността си, като в работата на комисиите могат да бъдат включвани и адвокати, които не са членове на Съвета.

Раздел ІІ

Организация на дейността

Чл. 2. (1) Съветът провежда редовни и извънредни заседания.

(2) Редовните заседания на Съвета се провеждат всяка първа и трета сряда на календарния месец в седалището на Съвета, от 14.00 часа, с осигуряване на възможност за вземане на участие и чрез видеоконферентна връзка.

(3) Председателят свиква заседанията на Съвета и определя дневния ред, който се съобщава на членовете на Съвета най-късно до 72 часа преди началото на насроченото заседание, или до 24 часа преди началото на заседанието, ако се касае за извънредно заседание. Съобщаването се извършва по електронен път на посочената от всеки член на Съвета електронна поща.

Раздел ІІІ

Правила за прозрачност в работата на Съвета

Чл. 3 Съветът води протоколи за своите заседания, които се подписват от председателстващия заседанието и Секретаря. Участието в заседанието на член на Съвета посредством видеоконферентна връзка се удостоверява в протокола.

Чл. 4. (1) Протоколите от заседанията на САС се оповестяват в пълнота, с изключение на защитената информация по алинея 3, като електронно копие на документа, във формат, защитен от възможност за промяна, се оповестява в закрита секция „Протоколи на САС“, поместена на интернет сайта на САК. Достъп до закритата секция „Протоколи на САС“ ще бъде осъществяван чрез електронна идентификация на адвокати, членове на САК.

(2) До осигуряване на функционираща закрита секция „Протоколи на САС“, преписи или извлечения от протоколи могат да бъдат предоставяни при поискване по електронна поща на молителя, член на САК, във формат, защитен от възможност за промяна.

(3) Не подлежат на оповестяване протоколи или части от протоколи от заседания на САС, в които се съдържа:

а) информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, за лица, които не са членове на САС;

б) информация, относно обсъждане и произнасяне на САС по дисциплинарни преписки, с изключение на случаите, в които съответното лице/а, по отношение на което/които е образувана или предстои да бъде образувана дисциплинарна преписка, поискат оповестяването на съответния протокол или на част от него;

в) информация, свързана с предоставяне на финансови помощи на адвокати;

г) информация, свързана с решения, в рамките на правомощията на САС при посредничество за решаване на спорове между адвокати и между адвокати и клиенти;

д) информация, касаеща искания за вписване и/или заличаване вписването на адвокати, членове на САК, както и на вписвания и/или заличавания на обстоятелства, касаещи съдружници и/или управители в адвокатски дружества и адвокатски съдружия;

е) информация, свързана с имената и изказванията на членове на САС, които не са дали предварително писмено съгласие за оповестяване на същите занапред по реда на настоящите правила;

ж) всяка информация, която може да урони престижа и доброто име на трети лица;

е) информация, която представлява защитени със закон данни, включително търговска тайна, банкова тайна, адвокатска тайна или друг вид конфиденциална информация.

(4) Изказванията на лицата, членове на САС, които не предоставят съгласие за оповестяване на техните имена и изказвания им по реда на настоящите правила, следва да бъдат заличавани от преписа на протоколите, които ще бъдат оповестявани до момента, в който съветът получи становище от КЗЛД, което позволява такова оповестяване или бъде прието решение на Общото събрание на САК за това.

Чл. 5. (1) Веднъж в рамките на всеки 3 (три) месеца в дневния ред на заседание на съвета се включват въпроси, повдигнати от адвокатите, членове на САК. Обобщаването на въпросите, повдигнати от адвокатите от САК, се извършва от съответните постоянни комисии, като се осигурява възможност в заседанието на съвета да участват чрез видеоконферентна връзка и адвокатите, които са ги повдигнали, ако желаят това.

(2) Комисията за сътрудничество и международни отношения към САС сформира Консултативен съвет, в който кани за участие по един представител на адвокатски обединения, които включват адвокати, членове на САК и които са изявили желание за работа в Консултативния съвет.

(3) Съветът приема правила за прозрачно и справедливо разпределение на особените представителства, които са публично достъпни.

Раздел III

Правила за организация и провеждане на дистанционни заседания на Съвета

Чл. 6 (1) Съветът може да провежда дистанционни присъствени заседания чрез видеоконферентна връзка, позволяваща:

  1. 1.едновременното и непрекъснато предаване и приемане на образ и звук и сигурност на връзката;
  2. 2.извършваните действия и изказвания да се възприемат от всички участници в заседанието, намиращи се на различни места;
  3. 3.извършването на запис от видеоконференцията.

(2) Дистанционни заседания по ал. 1 могат да се провеждат през период на извънредно положение и при други извънредни обстоятелства, по решение на Председателя.

(3) Секретарят на съвета организира провеждането на дистанционни заседания, като полага необходимата грижа за координация на членовете на Съвета чрез:

1. Своевременно съобщаване на дневния ред и предоставяне на материалите по него на всички членове на съвета.

2. Проверка за възможността на членовете на Съвета за провеждане на отдалечена комуникация и за ефективно участие на всеки от членовете на Съвета в заседанието;

3. Записване и водене на протокола от заседанието.

Чл. 7. (1) Дистанционното заседание се свиква по реда на чл. 2, ал. 3 от настоящите правила, като в поканата за събранието се включва и адреса (линк), чрез който се осъществява видеоконферентната връзка и идентификацията на участниците в нея.

(2) При откриване на заседанието Председателят проверява наличието на кворум, като провежда поименна проверка на членовете на Съвета, участващи в заседанието и отбелязва присъствието им. Председателят следи за наличието на кворум през цялото време на заседанията.

(3) Преди изказването си по въпрос от дневния ред всеки член на Съвета се представя за протокола.

(4) При обявено от Председателя гласуване всеки от членовете на Съвета по ред, определен от Председателя, заявява как гласува. След края на гласуването Председателят обобщава резултата от него.

Раздел IV.

Постоянни и временни комисии на Съвета

Чл. 8. (1) Постоянни комисии, подпомагащи дейността на Съвета, са:

1/ Комисия за дисциплинарна политика и адвокатска етика;

2/ Комисия за прилагане на Закона за правната помощ;

3/ Комисия за повишаване на професионалната квалификация;

4/ Комисия за социална политика и подпомагане;

5/ Комисия за сътрудничество и международни отношения;

6/ Комисия защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения;

7/ Комисия по правни въпроси и законодателство.

8/ Комисия за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата;

9/ Комисия по бюджет и финансова политика.

(2) Съветът може да създава и временни комисии за определени въпроси, в състава на които могат да бъдат включвани освен членове на Съвета, и адвокати от САК

Раздел V.

Функции на постоянните комисии при Съвета

Чл. 9. Комисия за дисциплинарна политика и адвокатска етика:

а/ Комисията обобщава информация за постъпващите дисциплинарни сигнали и взетите решения на съвета по Дисциплинарни преписки и веднъж на шест месеца докладва на Съвета обобщена информация за дисциплинарната дейност на съвета.

б/ Комисията създава и поддържа архив на влезлите в сила актове по дисциплинарни производства, образувани срещу адвокати от САК.

в/ съдейства за разрешаване на спорове между адвокати, между адвокати и адвокатски дружества.

Чл. 10. Комисия за прилагане на Закона за правната помощ:

а/ Комисията организира осъществяването на правната помощ в САК по реда на Закона за правната помощ на ротационен принцип, осигуряващ равномерна натовареност на адвокатите, вписани в регистъра на НБПП съобразно избраната от тях квалификация;

б/ Комисията следи за точното изпълнение на Закона за правната помощ, като изработва ясни правила и критерии за подбора при определянето на „служебни защитници” и „особени представители”;

в/ Комисията поддържа специална секция “Особени представители” на интернет страницата на САК, в която се публикуват със заличени лични данни всички решения за определяне на особен представител с посочване на начина на определяне и мотивите за избор на конкретния особен представител.

Чл. 11. Комисията за повишаване на професионалната квалификация работи за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК и изработва програма за това, водена от следните принципи:

а/ Осигуряване на възможност за задължително минимално годишно участие на всеки адвокат в повишаване на професионалната квалификация;

б/ Включване в програмите за обучение и теми, свързани с адвокатската етика и деонтология;

в/ Създаване на условия за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК съвместно с други институции: Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев”, Национален институт за правосъдие, ВСС, Министерство на правосъдието и др. – при организиране на съвместни семинари с участие на съдии, прокурори, длъжностни лица по вписванията или държавни съдебни изпълнители, от Камарата на нотариусите при организиране на смесени семинари с участие на нотариуси, от Камарата на частните съдебни изпълнители при организиране на смесени семинари с участие на съдебни изпълнители и при организиране на смесени семинари с други държавни или неправителствени организации.

г/ Повишаването на професионалната квалификация на адвокатите от САК чрез включване в чуждестранни или международни програми за обучение.

Чл. 12. Комисията за социална политика и подпомагане има следните задачи:

а/ следи за правилното разходване на предвидените за тази дейност средства от бюджета;

б/ разглежда и администрира постъпващите молби за социално подпомагане, които докладва на Съвета и изработва и предлага за одобрение от Съвета критерии за социално подпомагане на адвокати от САК;

в/ разглежда и администрира постъпващите молби за отдих в ОД „Лозенец”, които докладва на Съвета;

г/ разглежда и администрира постъпващите молби за отдаване под наем на кантори в притежаваните от САК помещения в Търговския дом, които докладва на Съвета;

д/ организира здравна профилактика на адвокатите от САК.

Чл. 13. (1) Комисията за сътрудничество и международни отношения организира и поддържа:

а/ сътрудничество с ВАдвС и с останалите адвокатски колегии от страната;

б/ сътрудничество с други организации на юристи;

в/ сътрудничество с неправителствени организации, базирани в Република България;

г/ сътрудничество и контакти с представители на изпълнителната и законодателна власт, както и с ВСС, ИВСС, съд и прокуратура по проблеми на адвокатурата.

д/ международните контакти на Съвета и координира дейностите във връзка с участие на САК в международни организации на адвокати и адвокатски колегии.

(2) Комисията изготвя и предлага на Съвета за приемане концепция за цялостно медийно отразяване на дейността на САК и Съвета.

Чл. 14. Комисията за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения има следните задачи:

а/ разглежда постъпили сигнали от адвокати, свързани с нарушаване на професионалните им права, както и предложения на адвокати за извършване на определени действия от Съвета, като изготвя доклади до Съвета, включително информира адвокатите за взетите решения по подадени от тях сигнали и отправени предложения;

б/ предприема подходящи действия за информиране на обществеността, че нарушаването на професионалните права на адвокатите от САК лишава от защита гражданите и юридическите лица, както и за информиране на обществеността, че правата са нарушени.

в/ следи за осигуряване на приоритетен и безпрепятствен достъп до съдебните сгради на адвокатите и осигуряване на нормални и безопасни условия за упражняване на адвокатска професия, включително при зачитане правото на поверителни контакти между адвокат и клиент.

г/ Отправя предложения и искания към административните ръководители на съдилищата в София-град и в София-област по въпроси, свързани с условията за упражняване на адвокатска професия в съответните съдебни сгради.

Чл. 15. Комисията по правни въпроси и законодателство има следните задачи:

а/ следи обявените в портала за обществени консултации www.strategy.bg и на страницата на Парламента законопроекти и проекти на други нормативни актове, и докладва на Съвета на всяко редовно негово заседание накратко предвижданите законодателни промени;

б/ дава становище пред Съвета дали съответният законопроект или проект на нормативен акт касае дейността на адвокатите и изготвя становище по проекта;

в/ следи за образуваните тълкувателни дела и конституционни дела и докладва на Съвета дали те касаят дейността на адвокатите;

г/ дава предложения и становища по всички Наредби, Правила, кодекси и други актове, които се приемат от Общото събрание на колегията, Общото събрание на адвокатите в страната или Висшия адвокатски съвет.

Чл. 16. Комисията за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата има следните задачи:

а/ да организира въвеждане на подходящи и необходими технически и организационни мерки за целите на осигуряване на електронно управление в САК;

б/ отговаря за създаване и поддръжане на интернет-страницата на САК, както и за осигуряване на необходимите функционалности за реализириране на взетите от Съвета решения;

в/ отговаря за осигуряване на възможности за електронни (посредством сайта и посредством ПОС терминал) разплащания и за поддръжка на необходимите за това системи;

г/ отговаря за създаване на електронно деловодство на САК, както и за електронни партиди на адвокатите, членове на САК и на адвокатските дружества и съдружия, които се вписват в съответния регистър към колегията.

Чл. 17. (1) Комисията по бюджет и финансова политика има следните задачи:

а/ следи за изпълнението на бюджета на САК, като предоставя доклад до САС на всяко тримесечие от финансовата година относно наличните касови и банкови наличности в САК, приходи и разходи за съответния тримесечен период;

б/ предоставя становище по предложения за извършване на разходи за сметка на колегията, чийто размер надхвърля сумата от 5000 лева, включително предлага избор на доставчик/изпълнител в рамките на публична състезателна процедура.

в/ предоставя становище относно необходимостта от извършване на капиталови разходи за колегията и отговаря за изпълнението и осигуряване на финансирането им;

(2) По предложение на комисията по бюджет и финансова политика, Съветът одобрява доклад и финансов отчет за всяко тримесечие, и публикува същия на сайта на колегията, така че да е достъпен за всички адвокати, членове на САК.

Раздел VI.

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите „Вътрешни правила за дейността на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него” се приемат на основание чл. 89, т. 1 и т. 13 от Закона за адвокатурата и са задължителни за всички членове на Съвета, помощни органи и за администрацията на САК.

§ 2. Настоящите „Вътрешни правила за дейността на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него” отменят всички предходни решения на Съвета, касаещи организацията и дейността на Съвета и за формирането и състава на комисии към съвета, ако такива предходни решения са в противоречие с настоящите правила, а за неуредените в тях въпроси се прилага Закона за адвокатурата.

Споделяне