Вписване на адвокатско дружество

Вписване на адвокатско дружество

Адвокатско дружество се вписва чрез подаване на Заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества по образец – Приложение № 14 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.

Към заявлението за вписване се прилага учредителният договор или учредителният акт. Според чл. 58, ал. 2 от Закона за адвокатурата, към писмения учредителен акт на едноличното адвокатско дружество има изисквания за същото съдържание, както и за учредителния договор по чл. 58, ал. 1 от Закона за адвокатурата. Затова трябва да се провери дали учредителният договор/акт съдържат:

1. наименование на дружеството;

2. имената и адресите на канторите на адвокатите - съдружници. Когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19 от Закона за адвокатурата, договорът съдържа освен името на адвоката и неговия адрес в държавата, в която е трайно установен;

3. седалището и адреса на дружеството;

4. предмет на дейност;

5. вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката за непаричните вноски;

6. начина на разпределение на приходите и разходите;

7. начина на управление и представителство на дружеството;

8. условията за приемане на нови съдружници;

9. условията за напускане на съдружници;

10. основанията за изключване на съдружник;

11. основанията за прекратяване на дружеството;

12. начина на ликвидация на дружеството.

Към заявлението за вписване на адвокатско дружество се прилагат и следните документи:

1. Учредителен протокол (макар и в Наредба № 3/2020 г. и образеца за заявление да не е описано такова приложение), тъй като е възможно в протокола да са отразени решенията относно избора на колегия, в която да се впише дружеството ако в него членуват адвокати от различни колегии, и редица други обстоятелства, имащи отношение към вписването;

2. Учредителен договор с необходимото съдържание по чл. 58, ал. 1 от Закона за адвокатурата, подписан от всички адвокати-учредители;

3. Декларации за присъединяване на останалите адвокати-учредители към заявлението, в случай, че заявлението е подадено по електронен път и подписано само от един от съдружниците или управляващ съдружник;

4. Удостоверение по чл. 19б, ал. 3 от Закона за адвокатурата за временно упражняващ професията на територията на България адвокат от ЕС;

5. Документ от орган на адвокатурата по седалището на група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България по реда на чл. 16, ал. 1 от Закона за адвокатурата, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване, придружен с превод на български език съгласно § 92 от допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата;

6. Документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят адвокатско дружество в Република България, придружен с превод на български език съгласно § 92 от допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата;

7. Декларации за истинност на заявените обстоятелства и верността на приложените документи, попълнени отделно и подписани от всеки от адвокатите-учредители на дружеството;

8. Документ за внесена такса;

Ако съдружниците са вписани в една адвокатска колегия, седалището на дружеството трябва да е в населено място в нейния район. Ако съдружниците са от различни колегии, седалището на дружеството се определя по общо съгласие на съдружниците в района на една от колегиите. Адресът на адвокатското дружество е в населеното място, в което е управлението на дейността му в района на колегията. В същото населено място трябва да се намира и кантората на поне един съдружник.

В районите на други колегии дружеството може да открие кантори. Те подлежат на вписване в регистъра на адвокатските дружества.

Заявлението се подписва от всички адвокати, сключили учредителния договор, или от адвоката, образувал едноличното адвокатско дружество. Адвокатският съвет разглежда заявлението в едномесечен срок от подаването му и се произнася с решение за вписване на дружеството.

След произнасяне на адвокатския съвет, адвокатското дружество се вписва в регистъра на адвокатските дружества при съответния окръжен съд по чл. 62 ЗА, въз основа на писмено заявление на управителния съвет или управителя, към което се прилагат:

1. препис от учредителния договор или учредителния акт;

2. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на лицето/лицата, които представляват адвокатското дружество;

3. препис-извлечение от регистъра на адвокатите, съответно от регистъра на чуждестранните адвокати, при съответния адвокатски съвет за адвокатите съдружници;

4. препис от решението на адвокатския съвет за вписване на адвокатското дружество;

5. документи, доказващи необходимите обстоятелства за вписване на допълнение към наименованието на адвокатското дружество в случаите по чл. 59, ал. 4 от Закона за адвокатурата.

Препис от съдебното решение за вписване на адвокатското дружество в съответния окръжен съд, се представят на адвокатския съвет за вписване на обстоятелствата в регистрите на адвокатските дружества.

Същата процедура се спазва и при вписване на промени по партидата на адвокатското дружество. Заявлението се подава по образец – Приложение № 15 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, придружено с решение на окръжния съд за вписване на заявените промени.


Споделяне