Регионален център

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ предоставя безплатна правна помощ на физически лица, отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ.

  • Лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл.9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  • Лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон.
  • Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга – резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе“.
  • Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
  • Дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.
  • Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (EО) №4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г., относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (OB, L192/51 от 22 юли 2011 г.).
  • Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят адвокатска защита.
  • Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание.
  • Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.
  • Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България, или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

За да се получи правна помощ се подава молба-декларация по образец до Регионалния център за консултиране, към която лицето прилага документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи правото му да получи безплатна правна помощ.

В случай, че лице, което има право да получи безплатна консултация в Регионален център за консултиране, желае да получи консултацията от определен адвокат, включен в списъка на адвокатите от САК, включени в работата на Регионалния център за консултиране (с който може да се запознаете тук), следва да подаде искане за избор на определен адвокат.

Преди края на всеки календарен месец на сайта на Софийска адвокатска колегия ще бъде публикуван месечен график на Регионалния център за консултиране, съобразен с ангажираността на адвокатите.

С месечните графици може да се запознаете тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, включени в регистъра на НБПП, които желаят да се включат и в работата на Регионалния център за консултиране към САК, могат да изпратят искане на електронен адрес regional.center@sak-sas.bg

С правилата за организация на дейността на регионалния център за консултиране към САК в гр. София, може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Правилник за дейността на Регионален център за консултиране

Вижте повече

Правилник за дейността на Регионален център за консултиране

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Списък на адвокати, членове на САК и вписани в НРПП, подали заявления до 17.03.2021г. за работа в Регионалния център за консултиране при САК към НБПП

Споделяне