Адвокатски регистри

Регистрите на адвокатурата са създадени на основание разпоредбите на чл.147 - 148 от Закона за адвокатурата и Наредба № 3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри.

Всеки гражданин има право на свободен достъп до публичната част на регистъра. Публично достъпни са данните по партиди на адвокати, младши адвокати, чуждестранни адвокати, адвокатски дружества, адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници, за които Законът за адвокатурата и Наредба № 3 от 20.11.2020 г. предвиждат това. Достъпът до публичната част се осъществява на адрес: https://bar-register.bg и бутон Вход за граждани. Публичният достъп предоставя функционалности за търсене по име, личен номер или конкретна адвокатска колегия.

Системата позволява достъп до единните регистри на Адвокати, Младши адвокати, Чуждестранни адвокати, Адвокатски дружества, Адвокатски съдружия и Адвокатски сътрудници, или търсене на данни в регистрите на конкретна адвокатска колегия посредством интерактивна карта или от бутон Регистри на адвокатските колегии и избор на съответната колегия.

От Електронни услуги се предоставя временният достъп за физически лица, които отговарят на условията на Закона за адвокатурата за приемане и вписване, като адвокати, младши адвокат или чуждестранни адвокати.

Като предварително условие трябва да е инсталирана услугата за електронно подписване на Btrust - BISS на компютъра, от който се работи, както и потребителя да притежава валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП). Трябва да се използва поддържан и актуален уеб браузър.

Осигуреният временен достъп до ЕАР предоставя на кандидатът за адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат право да:

• Подава заявления по одобрени от Висшия адвокатски съвет образци на заявление за приемане и вписване;

• Обжалва;

• Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи.

• Извършва справка за движението на подадените заявления и приложените към тях документ.

Инструкция за употреба на регистрите можете да достъпите на адрес: https://bar-register.bg/content/documents/UserManualEAR.pdf

Правила за достъп до регистъра можете да прочетете на адрес: https://bar-register.bg/content/documents/AccessRules.pdf

Споделяне