Документи за прием

Необходими документи за прием в САК на адвокати и младши адвокати

1. Снимка (паспортен формат) – 3 бр.:

- 1 брой към Заявление за приемане и вписване в регистъра на адвокатите/младшите адвокати;

- 1 бр. към Заявлението за издаване на адвокатска карта и

- 1 бр. за картон, лично досие в „Паричен салон” след вписване.

2. Заявление за приемане и вписване в регистъра на адвокатите/младшите адвокати (Приложение № 1 към чл. 19);

- Декларация за липса на пречки по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата (Приложение № 1а)

3. Документ за завършено висше юридическо образование и приложение – нотариално заверени преписи;

4. Удостоверeние, издадено от Министерство на правосъдието за придобита юридическа правоспособност по реда на глава ХIV, чл. 294 от Закон за съдебната власт – нотариално заверен препис;

5. Свидетелство за съдимост – актуално, от месеца на подаване на заявлението;

6. Удостоверение от психиатрично заведение по постоянен адрес, че кандидатът не страда от душевна болест – актуално, от месеца на подаване на заявлението;

7. Доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 4 или по чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата - копие;

8. Доказателства за трудов и/или юридически стаж:

- Копие на трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на две години юридически стаж по смисъла на § 1, т. 1 от ДРЗА;

- Копие на трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на пет години юридически стаж по смисъла на §1, т.1 от ДРЗА, когато лицето е кандидатствало за вписване като адвокат, без да полага изпит.

Забележка: При подаване на документите се представят и оригиналите на трудова и/или служебна книжка/и за сверка.

9. Длъжностна/и характеристика/и, касаеща/и посочения юридически стаж;

10. Заповед за прекратен трудов договор, надлежно оформена трудова книжка;

11 .Справка от НАП за регистрирани трудови договори на лицето.

Встъпителните такси са съгласно решение на САС с протокол № 31 от 26.11.2019 г., в сила от 01.01.2020 година.

Адвокати и младши адвокати, членове на САК, които вече веднъж са заплатили встъпителна вноска по сметка на САК при първоначалния си прием в колегията, ако са били отписани на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 – по тяхна молба, поради несъвместимост/пречки по чл. 5 ЗА, заради лишаване от право да упражняват адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 ЗА или при поставяне под запрещение и са заявили повторно вписване в срок до 4 години след отписването, но не повече от 6 месеца от отпадане на основанието, поради което са поискали да бъдат отписани или са били отписани не следва да заплащат нова встъпителна вноска към САК.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне