Документи за прием

Необходими документи за прием на адвокати и младши адвокати в Софийска адвокатска колегия

1. Снимка (паспортен формат) – 3 бр.:

- 1 брой към Заявление за приемане и вписване в регистъра на адвокатите/младшите адвокати;

- 1 бр. към Заявлението за издаване на адвокатска карта и

- 1 бр. за картон, лично досие в „Паричен салон” след вписване.

2. Заявление за приемане и вписване в регистъра на адвокатите/младшите адвокати (Приложение № 1 към чл. 19);

- Декларация за липса на пречки по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата (Приложение № 1а)

3. Документ за завършено висше юридическо образование и приложение – нотариално заверени преписи;

4. Удостоверeние, издадено от Министерство на правосъдието за придобита юридическа правоспособност по реда на глава ХIV, чл. 294 от Закон за съдебната власт – нотариално заверен препис;

5. Свидетелство за съдимост – актуално, от месеца на подаване на заявлението;

6. Удостоверение от психиатрично заведение по постоянен адрес, че кандидатът не страда от душевна болест – актуално, от месеца на подаване на заявлението;

7. Доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 4 или по чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата - копие;

8. Доказателства за трудов и/или юридически стаж:

- Копие на трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на две години юридически стаж по смисъла на § 1, т. 1 от ДРЗА;

- Копие на трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на пет години юридически стаж по смисъла на §1, т.1 от ДРЗА, когато лицето е кандидатствало за вписване като адвокат, без да полага изпит.

Забележка: При подаване на документите се представят и оригиналите на трудова и/или служебна книжка/и за сверка.

9. Длъжностна/и характеристика/и, касаеща/и посочения юридически стаж;

10. Заповед за прекратен трудов договор, надлежно оформена трудова книжка;

11. Справка от НАП за регистрирани трудови договори на лицето.

Встъпителните такси са съгласно публикуваната Информация за таксите и вноските към САК.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне