Дисциплинарна отговорност

ПРАВИЛА

ЗА РАБОТАТА НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

И ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ КЪМ НЕГО

(приети с Решение на Съвета на САК от 31.03.2021 г., допълнени с Решение на Съвета на САК от 17.11.2021 г., изменени с Решение на съвета на САК от 08.03.2023 г.)

(Извлечение)

(пълния текст може да видите тук)

........

Раздел VІI. Правила за организация на дисциплинарната дейност на Софийски адвокатски съвет

Чл. 18. (1) При постъпване на сигнал срещу адвокати или младши адвокати, членове на САК, съдържащ данни за евентуално дисциплинарно нарушение, с изключение на случаите по чл. 129, ал.1 от ЗА, същият се разпределя и предава на деловодителя на САК по дисциплинарната дейност.

(2) По отношение на случаите на неизпълнени задължения по чл. 49, ал. 1 от ЗА като сигнал съобразно чл. 136, ал. 1 от ЗА се завежда справката, предоставяна от счетоводството на САК. Справка се изготвя от съответните служители на САК на всеки 3/6 месеца и се изпраща от издалия справката служител/главния счетоводител, чрез секретаря на съвета, до деловодителя по дисциплинарната дейност.

Чл. 19. (1) Деловодителят по дисциплинарната дейност образува дисциплинарна преписка отделно за всеки адвокат, за когото е подаден сигнал по чл. 136, ал. 1 от ЗА.

(2) В случай че към сигнала не е представен документ за платена такса за разглеждане, ако такава се дължи, деловодителят по дисциплинарната дейност уведомява подателя на сигнала да заплати съответната такса и образува преписка по съответния сигнал след плащане на дължимата такса.

Чл. 20. (1) След като образува дисциплинарна преписка, деловодителят по дисциплинарната дейност уведомява адвоката за подадения спрямо него сигнал по чл. 136, ал. 1 от ЗА и за възможността да подаде обяснение съобразно правилото на чл. 137, ал. 1 от ЗА, както и кани адвоката да посети деловодството, за да получи копие от сигнала и материалите по преписката.

(2) В уведомлението се посочва, че след изтичане на срока за обяснения ще бъде назначен докладчик, както и указва възможността адвокатът да провери кой е определеният докладчик и евентуално да направи отвод съобразно чл. 137, ал. 3 от ЗА.

(3) Уведомяването на адвоката се извършва чрез посочените в единния адвокатски регистър данни за контакт на адвоката, в следната последователност:

1. В случай, че е посочен електронен адрес, уведомяването се извършва чрез изпращане на имейл, с който адвокатът се кани да посети деловодството в срок до 3 работни дни, за да получи копие от сигнала и материалите по преписката;

2. В случай, че няма данни за електронен адрес или адвокатът не посети деловодството до 3 работни дни след изпращане на имейла с уведомлението, адвокатът следва да бъде потърсен по телефон (ако има данни за телефонен номер), за да му бъде предадена същата информация;

3. В случай, че няма данни за телефонен номер, адвокатът не отговаря на никой от посочените телефонни номера или не посети деловодството до 3 работни дни след обаждането, на адвоката се изпраща писмо на вписания в единния адвокатски регистър адрес.

4. В случай, че адвокатът не може да бъде уведомен за сигнала чрез вписаните в регистъра данни за контакт, деловодителят по дисциплинарната дейност извършва проверка относно отразените в ЕСГРАОН актуални данни за настоящ адрес на адвоката, на който адрес се изпраща уведомление.

Чл. 21. (1) Деловодителят по дисциплинарната дейност извършва справка в дисциплинарния съд при САК за образувани дисциплинарни дела и наложени наказания, както и справка в регистъра на САК за дисциплинарна дейност, за образувани дисциплинарни преписки и резултата по тях, и прилага справките към преписката.

(2) В случай че от досието на адвоката се установяват данни за предходно вписване на адвоката в друга колегия, деловодителят по дисциплинарната дейност следва да извърши справка относно образувани срещу адвоката дисциплинарни преписки в съответната колегия и резултатът по тях, както и в дисциплинарния съд към съответната колегия за образувани дисциплинарни дела и наложени наказания. Тези справки също се прилагат към преписката.

(3) В случай на прието решение за образуване на дисциплинарно производство или подадена жалба по чл.137, ал.6 от ЗА срещу отказ за образуване на дисциплинарно производство, деловодителят по дисциплинарната дейност изготвя копие от досието на адвоката и го прилага към преписката.

Чл. 22. След изтичане на срока по чл. 137, ал. 1 от ЗА, обяснението на адвоката, ако е постъпило такова, се прилага към преписката и тя се предава на председателя на САК за определяне на докладчик, съобразно чл. 137, ал. 2 от ЗА.

Чл. 23. (1) Деловодителят по дисциплинарната дейност уведомява съответния член на съвета за определянето му за докладчик по преписката и го кани да получи преписката.

(2) Докладчикът следва да получи преписката в срок от 5 работни дни от уведомяването.

(3) Докладчикът извършва проверка за наличие или липса на основание за образуване на дисциплинарно производство в едномесечен срок, считано от датата на получаване на разпореждането на председателя за определянето на съответния член на съвета за докладчик по преписката.

(4) За резултата от проверката докладчикът изготвя писмен доклад и го внася в съвета за разглеждане. Наред с констатациите и изводите по същество, докладчикът следва да отразява в доклада разноските, сторени за уведомяване на страните по преписката, както и за снабдяване с данни или документи, нужни за изготвяне на доклада.

Чл. 24. (1) Докладът се разглежда от съвета в първото заседание след внасянето му.

(2) Извлечение от протокола от заседанието на съвета, в частта, в която е обсъден докладът по конкретна преписка и е прието решение за образуване или отказ за образуване на дисциплинарно производство по нея, се изпраща на деловодителя по дисциплинарната дейност и се прилага по преписката.

(3) Деловодителят по дисциплинарната дейност уведомява страните по преписката за решението на съвета.

Чл. 25. (1) Въз основа на прието решение на съвета за образуване на дисциплинарно производство, докладчикът или друг определен с решението член на съвета изготвя дисциплинарно обвинение за нарушенията, за които е прието, че са налице достатъчно данни, съобразно решението на съвета.

(2) Обвинението се изготвя и представя на деловодителя по дисциплинарната дейност в срок от 7 работни дни след приемане на решението на съвета.

(3) Наред с останалите приложения, към обвинението следва да се изготви и приложи списък с разноските към датата на изготвяне на обвинението, в който следва да бъдат отразени:

- разноски за уведомяване в процедурата пред съвета. При уведомяване по имейл или телефон не се отчитат разноски. За всяко писмо се отчита сумата за пощенската услуга;

- разноските за снабдяване с допълнителни данни и документи при извършване на проверката;

- сумата от 50 лв., която се понася като разноски от съвета за изготвяне на доклад по преписката.

Така определените суми на разноските следва да се претендират за присъждане в полза на САК, ако адвокатът бъде признат за виновен по дисциплинарното обвинение.

(4) След изготвяне на обвинението, същото се прилага към преписката и тя се предава от деловодителя по дисциплинарната дейност на секретаря на дисциплинарния съд при САК за образуване на дисциплинарно дело. Предаването се извършва лично или чрез друг служител на САК, определен от Председателя на САК.

Чл. 26. (1) При приемане на решение за отказ да се образува дисциплинарно производство, деловодителят по дисциплинарната дейност уведомява адвоката и подателя на сигнала, като ги кани да посетят деловодството, за да получат копие от извлечението по чл. 24, ал. 2. За уведомяването се прилага съответно предвиденото по чл. 20, ал. 3.

(2) В случай на подадена жалба по чл. 137, ал. 6 от ЗА, жалбата се прилага към преписката и се предава на ВАдвС от деловодителя по дисциплинарната дейност лично или чрез друг служител на САК, определен от Председателя на САК.

(3) В случай, че решението на съвета, с което е отказано образуване на дисциплинарно производство, не е обжалвано, или ако е обжалвано, но жалбата е отхвърлена и преписката е върната на САК, преписката се архивира.

Чл. 27. Данните относно дисциплинарните преписки се попълват в регистъра на дисциплинарната дейност, воден от деловодителя на САК по дисциплинарна дейност. Регистърът се води в табличен вид в електронен формат, като в него се попълват данни за: номер на преписката; адвокат, срещу когото е образувана; подател на писмено съобщение по чл. 136, ал. 1 ЗА /автор на медийна публикация/; дата на получаване в САК; дата на уведомяване по чл. 137, ал. 1 от ЗА; дата на обяснение по чл. 137, ал. 1 от ЗА; дата на разпределяне и определен докладчик; дата на получаване от докладчик; срок за доклад; дата на разглеждане (номер и дата на протокол); резултат (образува/отказва); обвинител; обжалване по чл. 137, ал. 6 от ЗА; резултат от обжалване по чл. 137, ал. 6 от ЗА; архивен номер (при необжалван или потвърден отказ за образуване); дата на изпращане в ДС при САК (при решение за образуване); дата на оттегляне на сигнал/прекратяване по други причини.

.........

Споделяне