Адвокатска карта

Адвокатска карта

За издаване на адвокатска карта при първоначално вписване като младши адвокат, при промяна на данните, както и при повреждане, унищожаване, загубване или кражба на издадена адвокатска карта младши адвокатът подава заявление по образец – Приложение № 2 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет. Към заявлението се прилагат:

1. снимка;

2. доказателства за установяване на обстоятелства за вписване на данни в картата;

3. документ за заплатена такса.

Адвокатските карти се заявяват в съответната адвокатска колегия, в която е вписан адвокатът, но се изработват по поръчка и задание на Висшия адвокатски съвет. Адвокатският съвет не носи отговорност за сроковете на изготвяне на адвокатските карти, но издава удостоверения, че лицето е вписано като адвокат.

Споделяне