Вписване на съдружие

Адвокатско съдружие може да се учреди от адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г от Закона за адвокатурата, които обединяват дейността си чрез договор за съдружие.

За вписване на адвокатско съдружие се подава заявление по образец – Приложение № 18 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.

Съществено изискване е със заявлението да е представен писмен договор за съдружие, към чието съдържание има определени изисквания:

  • В договора трябва да се посочат пределите на обединението съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за адвокатурата;
  • В договора трябва да се посочи задължително общ адрес на съдружниците, който има значение и на съдебен адрес, на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за адвокатурата;
  • С договора за съдружие могат да се сдружават адвокати или адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества, вписани в регистрите на различни адвокатски колегии, но в този случай в договора трябва да се посочи адвокатският съвет, който ще извърши регистрацията му, съгласно чл. 53, ал. 3 от Закона за адвокатурата;
  • Накрая следва да се има предвид, че към договора за съдружие се прилагат правилата на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите и следва да се вземат предвид забраните на императивни норми на Закона за задълженията и договорите, като правилото на чл. 361, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, че не могат да се изключват съдружници от участие в загубите или в печалбите, или правилото на чл. 362 от Закона за задълженията и договорите за невъзможност да се прехвърлят правата на участие в дружеството без съгласие на останалите съдружници.

Извън представянето на договора за съдружие, се изискват като приложения още удостоверение по чл. 19б от Закона за адвокатурата (когато в съдружието участва временно упражняващ дейността адвокат) и документ от орган на адвокатурата по седалището на група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България по реда на чл. 16, ал. 1 от Закона за адвокатурата, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване, придружен с превод на български език съгласно § 92 от допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Споделяне