Често задавани въпроси

Кои лица могат да участват в адвокатското дружество и могат ли в адвокатско дружество да участват младши адвокати?

В адвокатското дружество може да участват един или повече:

- адвокати, вписани в регистрите на адвокатурата (включително и такива, вписани в регистъра по реда на чл. 17 от Закона за адвокатурата);
- адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България; адвокат от Европейския съюз може да се установи трайно на територията на Република България, за да упражнява адвокатска професия след вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати, воден от съответната адвокатска колегия;
- адвокати от Европейския съюз, временно упражняващи професията при условията на чл. 19б и чл. 19г от Закона за адвокатурата;
- младши адвокати, вписани в регистрите на младшите адвокати, доколкото нормата на чл. 20, ал. 5 от Закона за адвокатурата предвижда, че „младшият адвокат има правата и задълженията на адвокат с посочените в този закон ограничения“, а ограничение да участва като съдружник в адвокатско дружество в закона липсва.

В адвокатското дружество не могат да членуват лица, които не са адвокати.

Може ли да бъде отказано вписване на адвокатското дружество, ако в него членуват лица, които участват в други адвокатски дружества или съдружия?

Съгласно чл.57, ал.3 от Закона за адвокатурата, адвокат, както и адвокат от Европейския съюз не може да бъде съдружник в повече от едно адвокатско дружество. Тоест и за четирите посочени по-горе категории адвокати (адвокати, младши адвокати, адвокати от ЕС с трайно установяване, адвокати от ЕС с удостоверение за временно упражняване на професията) е важно те да не са съдружници в друго адвокатско дружество, включително и такива регистрирани извън България.

Изключение има предвидено в нормата на чл.58а от Закона за адвокатурата - група адвокати от Европейския съюз трайно установени на територията на Република България по реда на чл. 16, ал. 1 от Закона за адвокатуратаможе да се установи на територията на Република България като адвокатско дружество. Тогава в адвокатското дружество могат да членуват самостоятелно или съвместно адвокати и адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България.

В този случай, регистрацията и дейността на адвокатското дружество се извършват по реда на чл. 57, 58 и чл. 60 - 75 от Закона за адвокатурата, като заедно със заявлението и учредителния договор или учредителния акт по чл. 58 от Закона за адвокатурата, на адвокатския съвет се представят:

1. документ от орган на адвокатурата по седалището на групата в държавата - членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване;

2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят адвокатско дружество в Република България.

В случай, че към заявлението са приложени тези два документа за удостоверяване на групата в държава-членка по произход и се упълномощават конкретните адвокати да учредят адвокатско дружество в България, то не е налице пречка за регистриране и не може като основание за отказ да се изтъкне участието в друго адвокатско дружество в друга държава-членка (групата по смисъла на чл. 58а от Закона за адвокатурата).

Забележка: Не е основание за отказ да се регистрира адвокатското дружество, ако се установи, че заявилите участие съдружници в новото адвокатско дружество, участват в адвокатски съдружия по смисъла на чл. 52 от Закона за адвокатурата.

Може ли да се постанови отказ за вписване на адвокатското дружество заради несъответствия и грешки в наименованието на дружеството?

В наименованието на дружеството се вписват думите "адвокатско дружество", съответно "еднолично адвокатско дружество" и имената на един или няколко съдружници. Доколкото съгласно чл. 75а от Закона за адвокатурата, за едноличното адвокатско дружество се прилагат съответно всички разпоредби за адвокатското дружество, следва да се приеме, че в наименованието на едноличното адвокатско дружество може да се съдържа само името на единствения съдружник. Ще бъде отказано вписване на новозаявено еднолично адвокатско дружество, което съдържа имената на други адвокати извън едноличния собственик, както и добавки от рода на „ко, партньори, съдружници“, тъй като по този начин наименованието е заблуждаващо.

Няма да бъде отказано вписване на адвокатско дружество, чието наименование съвпада с наименованието на предходно вписано друго дружество, тъй като в Закона за адвокатурата не се съдържа изискване за уникалност на наименованието.

Съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за адвокатурата, в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58а от Закона за адвокатурата, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход. Същевременно Софийският Адвокатски съвет е приел решение от 09.03.2021 г., че е допустимо да се вписват дружества с добавка „партньори, съдружници, и ко“, или други думи които указват наличието на други съдружници ако такива има и техните имена не са отразени в наименованието на дружеството.

Може ли да се постанови отказ за вписване на адвокатско дружество заради несъответствия в седалището и адреса на управление на дружеството?

На първо място трябва да се провери дали съдружниците са вписани в една адвокатска колегия – в този случай седалището на дружеството трябва да е в населено място в нейния район. Ако съдружниците са от различни колегии, седалището на дружеството се определя по общо съгласие на съдружниците в района на една от колегиите, и съветът трябва да провери постигнато ли е подобно съгласие от съдружниците при учредяване на дружеството.

Адресът на адвокатското дружество трябва да е в същото населено място, в което се намира и кантората на поне един съдружник. В районите на други колегии дружеството може да открие кантори, но те също подлежат на вписване в регистъра на адвокатските дружества. При заявяване на няколко кантори задължително трябва да се посочи коя от тях е адресът на управление на дейността.

В случай, че учредителите са вписани в различни колегии, те трябва или с учредителния договор/акт, или в учредителния си протокол, да са определили един адвокатски съвет, в чийто регистър да се впише дружеството, като посочат в учредителния договор/акт именно района на тази колегия за седалище на дружеството. Този адвокатски съвет трябва да изиска удостоверение по заявлението от адвокатските съвети, в чиито колегии има вписани съдружници учредители. Удостоверението трябва да се получи в 14-дневен срок от получаването на искането за него и едва тогава адвокатският съвет да предприеме произнасяне по заявлението за вписване на адвокатското дружество.

Споделяне