Често задавани въпроси

Може ли да бъде приета диплома за завършено висше юридическо образование със съответните приложения, ако дипломата не е издадена от българско учебно заведение?

С оглед спазване изискването на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗА независимо, че липсва предвидено такова приложение в текста на чл. 20 от Наредба 3/20.11.2020г., следва да се съобрази , че под т.3 в самия образец на заявлението е посочено, че се представя „документ за придобита юридическа правоспособност“. Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност (Издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), предвижда, че за допускане до изпит за правоспособност е необходим 6-месечен стаж, който се полага по точно определен ред с подаване на заявление до МП, разпределяне към окръжен съд и с определена продължителност. Нормата на чл. 3, ал. 2 от същата Наредба № 1 от 01.02.2019 г., уточнява че „стажант-юрист може да е и български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, или чужденец... (виж повече)

Може ли да се признае придобиване на юридическа правоспособност от друга държава или успешно преминаване на друг сходен изпит от друга държава различна от България, или от друга държава-членка на ЕС?

НАЦИД издава удостоверения за придобити професионални квалификации по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава в изпълнение на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации, но придобиване на квалификация „юрист“ не е идентично с придобиването на юридическа правоспособност.

Съгласно Директива 2006/123/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (Чл.4, т.11 от същата Директива), „регулирана професия“ означава професионална дейност или група от професионални дейности, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а) от Директива 2005/36/ЕО... (виж повече)

Какво обхваща понятието за „юридически стаж“ и как следва да се доказва?

"Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници"... (виж повече)

По какъв начин и към кой момент се установява липсата на пречки по чл. 5 от Закона за адвокатурата?

Липсата на пречки по чл. 5, ал. 1 от Закона за адвокатурата се удостоверява чрез свидетелство за съдимост и удостоверение от психиатрично заведение по постоянен адрес, че кандидатът не страда от душевна болест.

Липсата на пречки по чл. 5, ал.2 от Закона за адвоактурата се декларира от кандидата с подаване на заявление вписване.

Заявителите могат да подават заявления за вписване и преди да са отпаднали пречките по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но вписването се извършва след отпадането на пречките, съобразно чл. 5, ал. 3 от Закона за адвокатураата... (виж повече)

Може ли като кантора да се декларира домашният адрес на заявителя, или адрес на друг адвокат?

Като кантора може да се декларира домашния адрес на заявителя или адрес на друг адвокат, тъй като според определението на § 1, т. 4 от ДР на ЗА, "кантора" е сграда или част от сграда, в която адвокатът, адвокатът от Европейския съюз или адвокатско дружество приема клиентите си, на чийто адрес адвокатът може да бъде намерен и който адрес и чийто номер на средства за комуникация са обявени в адвокатския съвет. Посочено е изрично в § 1, т. 4 ДР на ЗА, че „кантората може да бъде и в жилището на адвоката“, както и че „няколко адвокати могат да имат обща кантора и без да са съдружници“.

Какви встъпителни вноски се дължат при вписване на адвокат и в кой момент трябва да се внесат?

Вноски към Висшия адвокатски съвет:

- За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж до 3 години – встъпителна вноска от 1200 лв;

- За вписване на адвокати със стаж над 3 години – встъпителна вноска 2500 лв.

Вноските към Висшия адвокатски съвет могат да бъдат заплатени по електронен път в раздел ДРУГИ на адрес: https://e-advokatura.vas.bg/bg/e-pay и по следната банкова сметка: BG85UNCR76301000029813, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД

Вноски към Софийската адвокатска колегия:

- За вписване на младши адвокати със стаж до 2 години – встъпителна вноска в размер на 800 лв.;

- За вписване на адвокати със стаж до 2 години – встъпителна вноска в размер на 1550 лева;

- За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж от 2 до 5 години – встъпителна вноска в размер на 1850 лева;

- За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж от 5 до 10 години – встъпителна вноска в размер на 2450 лева;

- За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж над 10 години – встъпителна вноска в размер на 3050 лева.

- За вписване в Софийска адвокатска колегия на адвокат или младши адвокат, който е член на друга колегия, се заплаща такса за вписване (вноска за преместване) в размер на 750 лв.

За целите на определяне на встъпителните вноски "стаж" се използва като родово понятие, обхващащо трудов, осигурителен и юридически стаж.

Вноските към САК могат да бъдат заплатени по електронен път в раздел ДРУГИ на адрес: https://e-advokatura.vas.bg/bg/e-pay и по следната банкова сметка: BG13UBBS88881000796111, BIC: BBSBGSF, Обединена българска банка АД.

Встъпителните вноски трябва да бъдат внесени от кандидата към датата на полагане на клетва и преди вписване на адвоката в регистрите на колегията.

Споделяне