Адвокатски сътрудници

Адвокатските сътрудници имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.

Адвокатските сътрудници нямат право да преупълномощават трети лица с правата си по този закон.

За адвокатските сътрудници за установени следните изисквания:

- Да са назначени по трудов договор от адвокат или адвокатско дружество

- Да са вписани в специален регистър на адвокатските сътрудници към адвокатската колегия по искане на адвоката или адвокатското дружество до адвокатския съвет.

Вписването на адвокатски сътрудник се извършва въз основа на заявление по образец – Приложение № 9 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет. Съгласно чл. 35 от Наредба № 3/2020 г. на ВАдС, заявлението по приложение № 9 се подава от адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество или съдружие, които са назначили по трудов договор адвокатски сътрудник. Заявлението се подписва и подава от адвоката или дружеството/съдружието, които са наели на работа адвокатския сътрудник и не може да бъде подписано и подадено от самия сътрудник.

Към заявлението се прилагат трудов договор с адвокатския сътрудник, удостоверение за изпълнение на задълженията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (уведомление от ТД на НАП за регистриране на договора), акт за прекратяване на трудово правоотношение (ако се касае за отписване), карта на адвокатски сътрудник - оригинал или документ, удостоверяващ връщането (ако се касае за отписване), и документ за платена такса.

След вписване на адвокатски сътрудник, се издава карта на адвокатски сътрудник. За издаване на картата се подава заявление по образец – Приложение № 10 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет. Съобразно нормата на чл. 37 от Наредба № 3/2020 г., заявлението за издаване на карта на сътрудника също следва да изхожда от адвоката или адвокатското дружество, което е назначило сътрудника, а не от самия сътрудник.

Споделяне