Промени и прекратяване

Според чл. 56 от ЗА на вписване в регистъра на адвокатсикте съдружия подлежат само две обстоятелства:

- приемането и напускането на адвокат, адвокат от Европейския съюз или адвокатско дружество;

- прекратяването на договора за съдружие.

За вписването се подава заявление по образец – Приложение № 19 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.

Нормата на чл. 56 от Наредба № 3/20.11.2020 г. изисква към заявлението да се приложат решение на компетентния орган на съдружието за промени на обстоятелства по регистрирания договор, актуализиран договор за съдружие, отново удостоверение по чл.19б от Закона за адвокатурата и документи, установяващи съществуването и съгласието на групата.

Доколкото по отношение на договора за адвокатско съдружие се прилагат съответно правилата на Закона за задълженията и договорите за гражданско дружество, дружеството може да се прекрати на четири основания съгласно чл. 363 от Закона за задълженията и договорите:

- с постигане целта на дружеството или ако постигането и е станало невъзможно;

- с изтичане на срока, за който дружеството е било образувано;

- при смърт или запрещение на един от съдружниците (освен ако не е уговорено друго в договора за съдружие);

- с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, но само ако дружеството е образувано за неопределен срок и то ако не е уговорено дружеството да продължи да съществува с останалите съдружници;

- по решение на съда при наличие на основателни причини за това ако дружеството е образувано за определен срок.

При заявяване на приемане/напускане на съдружник следва да се представи актуализиран договор за съдружие, което за разлика от юридическите лица не представлява просто препис на учредителния договор/акт с нанесени промени и заверен за вярност от представляващото дружество лице, а подписан от всички съдружници нов вариант на договора за съдружие. Доколкото за договора за съдружие се прилагат правилата за договора за гражданско дружество по чл. 357 и следв. от Закона за задълженията и договорите, изменението на договора следва да стане в същата форма, предвидена за основния договор и трябва да се представи или нов договор за съдружие или анекс към него, подписан от всички оставащи в дружеството съдружници.

Споделяне