Изпит за адвокати и млaдши адвокати

Условията и редът за провеждане на изпит за адвокати и младши адвокати са закрепени в Наредба № 2 от 29.10.2004 г.

Изпитът се провежда ежегодно в две сесии - пролетна и есенна.

Пролетната сесия се провежда в определени от Висшия адвокатски съвет дни в периода от 10 май до 30 юни на текущата година.

Есенната сесия се провежда в определени от Висшия адвокатски съвет дни в периода от 10 октомври до 30 ноември на текущата година.

Всеки изпит се обявява с решение на Висшия адвокатски съвет, което се публикува в два национални всекидневника и в страницата на Висшия адвокатски съвет в Интернет, и съдържа датата, мястото и началото на провеждане на изпита.

Кандидатът за подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан. Заявлението съдържа трите имена на кандидата, единния му граждански номер и адрес, и към него се прилагат:

- оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

- нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за участие в изпит за адвокати и младши адвокати се дължи такса и към колегията. Таксата към Софийска адвокатска колегия е в размер на 30 лева. Същата може да бъде заплатена на място в касовите салони на колегията или по банковата сметка: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79, BIC: UBBSBGSF, Обединена българска банка АД

За пролетната изпитна сесия заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 15 април, а за есенната изпитна сесия - най-късно до 15 септември. Заявления подадени след срока, се изпраща на Висшия адвокатски съвет с отбелязване, че е просрочено, а кандидатът се уведомява от адвокатския съвет, че може да се яви на следващата изпитна сесия.

Адвокатският съвет разглежда подадените заявления с приложенията към тях на първото заседание след постъпването им, но не по-късно от 20 април за пролетната изпитна сесия и не по-късно от 20 септември за есенната изпитна сесия. Решението, с което адвокатският съвет допуска или не допуска кандидата до изпит, подлежи на обжалване до Висшия адвокатски съвет от кандидата и от контролния съвет в седемдневен срок от съобщението.

Документите на кандидата, който е допуснат до изпит от Висшия адвокатски съвет, остават във Висшия адвокатски съвет, който вписва кандидата в общия списък на участниците в изпита.

Изпитът е писмен и устен, и се провежда по следните правила:

- Първата част на писмения изпит проверява знанията на кандидата във всички области на правото посредством тест, който се провежда сутринта на първия изпитен ден. Тестът се състои от въпроси, за всеки един от които са предложени три или четири отговора, от които само един е верен. Броят на въпросите за всяка изпитна сесия се определя от изпитната комисия, като минималният им брой е 70, а максималният - 100. Тестът продължава 3 астрономически часа и се оценява само с „издържал“ или „неиздържал“. До втората част на писмения изпит се допускат само кандидати, получили оценка "издържал" на теста.

- Втората част от писмения изпит проверява уменията на кандидатите за практическо приложение на теоретичните знания по право посредством решаване на казуси и се провежда следобед на следващия изпитен ден, в рамките на 4 астрономически часа.

- До устен изпит се допускат само кандидати, издържали и двете части на писмения изпит. На устния изпит се проверяват теоретичните познания на кандидатите по право и върху нормативната уредба и етичните правила за упражняване на адвокатската професия. Ако всички кандидати не могат да бъдат изпитани в обявения ден, изпитът продължава през следващите дни до окончателното му приключване.

- На успешно издържалия изпита се издава удостоверение от Висшия адвокатски съвет не по-късно от седем дни след приключването на изпита. Удостоверението се изпраща служебно на адвокатския съвет, допуснал кандидата до изпит.

- По време на изпита не се допуска ползването на компютри, мобилни телефони и други технически средства. Кандидатите могат да пишат само със син химикал.

- При решаване на теста (първата част на писмения изпит) и на устния изпит кандидатите нямат право да ползват помощни материали (нормативни актове, учебници, съдебна практика, коментари и пр.). При решаване на казуса (втората част от писмения изпит) кандидатите могат да ползват само нормативни актове и съдебна практика.

- Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и удостоверение за положен изпит.

Споделяне