Условия за прием

За вписване като адвокат или младши адвокат, кандидатът следва да отговаря на условията, уредени в чл. 4 от Закона за адвокатурата, както следва:
1. да има завършено висше юридическо образование;
2. да има придобита юридическа правоспособност по реда на глава четиринадесета от Закона за съдебната власт;
3. да има най-малко две години юридически стаж (за адвокати, но не и за младши адвокати);
4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата;
5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

Придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг адвокат - и по първоинстанционни дела в окръжните съдилища.

Съобразно чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата, без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.

Споделяне