Прекратяване

Съгласно нормата на чл. 73, ал. 1 от Закона за адвокатурата, ако не е предвидено друго в дружествения договор, дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство на дяловете;

2. по решение на адвокатския съвет при системно нарушение на закона, както и на Етичния кодекс на адвоката, от дружеството или негови членове.

3. едноличното адвокатско дружество се прекратява със смъртта на адвоката, освен ако негов наследник е адвокат и поиска продължаване на дейността на дружеството.

При прекратяване на адвокатско дружество се подава заявление по образец – Приложение № 17 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.

Към заявлението за прекратяване на адвокатско дружество трябва да се приложат:

1. Препис от съдебното решение за вписване в регистъра на съответния окръжен съд прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация;

2. Протокол от общото събрание на съдружниците с решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Тези приложения покриват само една от трите възможни хипотези за прекратяване на дружеството, уредени в чл. 73 от Закона за адвокатурата.

Съществува възможност за подаване на заявление по чл. 73 от Закона за адвокатурата, с което се иска прекратяване на дружеството по решение на адвокатския съвет, като се приложат документи за „системно нарушение на закона, както и на Етичния кодекс на адвоката, от дружеството или негови членове“, както и заявления по чл. 73, ал. 3 от Закона за адвокатурата за прекратяване на дружеството поради смърт или респективно за продължаване на дейността на дружеството, подадени от наследник на починалия едноличен собственик.

След прекратяване на адвокатското дружество се открива производство по ликвидация, а след удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото имущество, дружеството се заличава от регистъра по искане на ликвидатора.

Споделяне