Бюлетин №25 на САК за периода 20.11-10.12.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Софийска адвокатска колегия тържествено отбеляза 125-ата годишнина от създаването си

На 22 ноември 2022 г. Софийската адвокатска колегия отпразнува 125-ата годишнина от създаването си с конференция на тема „Значими събития и личности в историята на Софийска адвокатска колегия и адвокатурата“.

Събитието се състоя в деня на професионалния празник на адвокатурата в столичния Гранд хотел „Астория“. Честването бе открито от председателя на САК адвокат Стефан Марчев с ретроспекция на някои значими събития и личности в историята на Софийската адвокатска колегия.

Пожелания по случай празника отправиха лично председателите на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова и на Върховния административен съд съдия Георги Чолаков, както и деканът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Даниел Вълчев – адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Поздравления към присъстващите поднесе и почетният президент на Международния съюз на адвокатите UIA – г-н Хорхе Марти, който лично присъства на събитието. Сред официалните гости на тържественото честване бяха и председателят на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов, заместник-председателят на Съюза на юристите в България съдия Николай Гунчев, заместник-омбудсманът г-жа Елена Чернева, г-н Радомир Чолаков – народен представител и председател на Комисията по правни и конституционни въпроси в Народното събрание, г-жа Наталия Илиева – председател на Националното бюро за правна помощ, г-н Красимир Мазгалов – заместник-председател на Съюза на съдиите, както и адвокат Синан Наипоглу – член на Истанбулския адвокатски съвет.

Подробна информация за събитието е налична на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Събитието беше излъчвано чрез видеострийминг в затворената Фейсбук група на САК.

По повод събитието беше създаден и Youtube канал на САК – достъпен тук, на който са налични видеоматериали от Конференцията.

Занапред в създадения Youtube канал на САК ще бъдат споделяни материали от събития на Софийска адвокатска колегия, които ще бъдат достъпни не само за адвокати. Видеоматериали, чието съдържание е предназначено единствено за адвокати, ще бъдат качвани в закритата секция на САК (достъпна тук).

2. Софийски адвокатски съвет свиква Общо събрание на адвокатите от САК

С Решение №1597 по Протокол №27 от 30.11.2022 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква Общо събрание на адвокатите от САК.

Събранието ще се проведе на 28 и 29 януари 2023 г., от 8.00 часа, в Гранд хотел „Астория“ (бивш х-л „Родина“), зала „Опера“, на бул. „Ген. Тотлебен“ №8 в столицата при следния дневен ред:

1. Разглеждане на Отчет за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2022 г. и вземане на решения по него;

2. Разглеждане на Доклад на Контролния съвет;

3. Разглеждане на Отчет на Дисциплинарния съд;

4. Приемане на Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2023 г.;

5. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

3. Становище на Софийски адвокатски съвет по Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката

Съветът на Софийска адвокатска колегия депозира във Висшия адвокатски съвет становище по повод на общественото обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етичен кодекс на адвоката, приет на 8 юли 2005 г.

Становището бе прието на заседанието на Съвета на 7 декември 2022 г. с Решение №1627/07.12.2022 г. и пълният му текст се намира на сайта на САК тук.

Процедурата за обществено обсъждане на проекта беше открита с Решение №603 от 03.11.2022 г. на Висшия адвокатски съвет.

С другите становища по проекта можете да се запознаете на следния линк: https://www.vas.bg/bg/a/otkrita-protsedura-za-obsh...

4. Заседанията на Софийски адвокатски съвет ще се излъчват „на живо“ чрез видеострийминг.

Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да бъде закупено и монтирано оборудване за видеострийминг, включващо миксер за сила на звука и камера за видеострийминг на обща стойност до 4000 лева. Оборудването е необходимо за подобряване на работата на звуковата система в залата на Съвета и за създаване на условия за излъчване чрез видеостримийнг от заседателната зала на САК на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 в столицата (Решение №1601 по Протокол №27 от 30.11.2022 г.).

Решението за техническо обезпечаване на излъчването „на живо“ на заседанията на Съвета (с изключение на частта, касаеща индивидуални въпроси на адвокати от САК и друга чувствителна информация) е в изпълнение на ангажимент, поет от Съвета на Софийска адвокатска колегия при встъпването в длъжност през 2021 г. – да бъде осигурена по-голяма прозрачност на неговата работа.

Включването на адвокатите от САК ще става през закрита секция на сайта на колегията, в началото само като наблюдатели.

5. Нови, по-високи минимaлни paзмepи нa aдвoĸaтcĸитe възнaгpaждeния по Hapeдбa №1 от 2004 г.

В брой 88 на „Държавен вестник“ от 4 ноември 2022 г. е публикувана приетата от Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт на 20 октомври 2022 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. С нея са увеличени досегашните размери на минималните адвокатски хонорари и са изравнени минималните възнаграждения по административни и граждански дела с определен материален интерес. Наредбата е в сила от 8 ноември 2022 г.

6. Адвокатските дружества с достъп до европейско финансиране

На 19 декември 2022 г. изтича крайният срок, в който адвокатските дружества, регистрирани по Закона за адвокатурата не по-късно от 31 декември 2019 г., могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездно европейско финансиране. Помощта е по Програма за икономическа трансформация, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“.

Условията за кандидатстване по нея бяха обявени на 17 октомври 2022 г., като размерът на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е от 3000 до 20 000 лв.

Това е първият случай, в който адвокати са допуснати до европейско финансиране, като на този етап можеха да кандидатстват само адвокатски дружества, отговарящи на определени условия.

7. Изтича срокът, в който членовете на САК могат да се възползват от безплатните профилактични медицински прегледи за 2022 г.

Декември е последният месец, през който адвокатите – членове на САК, могат да се възползват от медицинската услуга за профилактични прегледи и изследвания по сключените за 2022 г. от Софийската адвокатска колегия договори с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД (подробности тук)

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (подробности тук)

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД (подробности тук)

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, не включена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени.

8. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за месец декември 2022 г.

Графиците за месец декември 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

II. Обучение и квалификация

Обучения на ЦОА „Кръстю Цончев“

1. На 6 декември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Същност и прилагане на принципа за отчетност при защитата на личните данни“ с лектор Димо Господинов, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

2. На 7 декември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Правни проблеми на вписванията относно недвижими имоти. Преглед на актуалната практика на съдиите по вписванията и практиката на съдилищата. Подновяване и заличаване на вписвания“ с лектор адвокат Валя Гигова, член на Висшия адвокатски съвет.

3. На 8 декември 2022 г. от 14:00 до 18:00 ч. се проведе първата част на хибриден семинар на тема „Транспортни престъпления“ с лектор съдия Красимир Шекерджиев от Върховен касационен съд, Наказателна колегия.

4. На 9 декември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Защита на собствеността (структура на член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ и взаимовръзка с разпоредбите му). Лишаване от собственост – допустими отчуждавания за държавни и общински нужди“ с лектор съдия Нина Седефова от Софийска адвокатска колегия.

5. На 12 декември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални въпроси на прилагане на Правото на ЕС в държавите членки – изисквания към националните органи, произтичащи от принципите на съответстващо тълкуване, равностойност и ефективност“ с лектор доц. д-р Христо Христев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

6. На 13 декември 2022 г. от 14:00 до 18:00 ч. ще се проведе втората част на хибридния семинар на тема „Транспортни престъпления“ с лектор съдия Красимир Шекерджиев от Върховен касационен съд, Наказателна колегия.

7. На 14 декември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Обективно съединяване на искове по ГПК“ с лектор д-р Анастас Пунев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

8. На 15 декември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на търговската регистрация“ с лектор доц. д-р Николай Колев, адвокат от Софийска адвокатска колегия, председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН и доцент в Нов български университет.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Софийски градски съд

1.1. Със Заповед №РД-13-7518 от 01.12.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е разпоредено извършване на пълна годишна инвентаризация на делата в служби „Съдебно деловодство“ и архиви на СГС. Инвентаризацията ще бъде извършена в периода от 3 до 20 януари 2023 г. включително.

За периода на инвентаризацията се ограничава приемното време, като справки по дела, получаване на преписи и удостоверения ще се извършва всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа.

1.2. Със Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е изменена и допълнена предишна негова Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. относно реда за регистриране по дела на изявления, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС: registratura@sgs.justice.bg. Според новата заповед постъпилите на посочения е-mail изявления в електронна форма няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“.

В останалата част Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. остава непроменена.

1.3. Неприключилите дела на Специализирания наказателен съд (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 6-ти, 15-ти, 16-ти, 26-ти, 33-ти, 36-ти, 37-ми, 38-ми, 39-ти и 40-ти първоинстанционни състави на Наказателното отделение на Софийски градски съд се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

2. Информация за работата на Софийски районен съд

3.1. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

3. Предстоящи срещи с административни ръководители на съдилища за обсъждане на проблемите, породени с разпоредбата на чл. 51, ал. 1 ГПК

Новата редакция на чл. 51, ал. 1 ГПК, в сила от 30.06.2022 г., урежда връчването на призовки, съобщения и книжа на адвокати, приемайки, че адвокатът се е регистрирал в единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), и не възпроизвежда изр. 2-ро от старата редакция, даваща възможност да се извърши връчване в кантората на адвоката на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката.

Към днешна дата обаче не всички адвокати имат регистриран профил в ЕПЕП (за адвокатските дружества дори не е предвидена такава възможност). Наред с това не е създаден модул за електронно призоваване на адвокати (и съответно за връчване на книжа) чрез самия ЕПЕП и в портала не са достъпни в цялост делата в електронен вид.

За съществуващия проблем, породен от влизането в сила на чл. 51, ал. 1 ГПК, без да са създадени нужните технически условия за прилагане на разпоредбата и за обезпечаване на законосъобразното развитие на производството чрез връчване на призовки и книжа, Софийски адвокатски съвет неколкократно е уведомявал Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, като на 29 юни 2022 г. беше отправено и искане за удължаване на срока за влизане в сила на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 ГПК (достъпно тук).

Законодателни мерки в тази насока не са предприети до момента, което изправя адвокатите пред редица практически затруднения.

С цел избягването на негативни последици за страните, които адвокатите представляват, Софийски адвокатски съвет предприе действия за провеждане на няколко работни срещи с административни ръководители на съдилищата в гр. София с цел намиране на практическо разрешение, което да обезпечи нормалното развитие на съдебните производства чрез ефективен процес по призоваване на адвокат при прилагане на правилата на чл. 46, ал. 1 и 2 ГПК.

Паралелно с това ще бъде отправено искане до всички парламентарни групи и до министъра на правосъдието за иницииране на законодателна процедура за спешна промяна в чл. 51 ГПК.

IV. Финансови въпроси

1. Във връзка с изготвяне на бюджета на САК за 2023 г. Софийски адвокатски съвет обсъжда необходимостта от промяна на основните източници на приходи в бюджета на САК – встъпителни вноски и членски внос

На заседанието си на 7 декември 2022 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия обсъди необходимостта от изменение на встъпителните вноски към колегията, както и на месечната вноска към колегията, които формират основната част от приходите в бюджета на САК.

При обсъждането беше взето предвид, че месечният членски внос към САК в периода от 2001 до 2022 г. е бил в размер:

- от 1 януари 2001 г. до 28 февруари 2011 г. – 10 лв.;

- от 1 март 2011 г. до 31 август 2012 г. – 8 лв.;

- от 1 септември 2012 г. и към настоящия момент – 12 лв.

Въз основа на решения на Софийски адвокатски съвет и съгласно разпоредбите на Закона за адвокатурата към момента са освободени от плащане на членски внос три групи адвокати:

- адвокатите, временно преустановили упражняването на адвокатска професия поради болест на основание чл. 23, ал. 1 от ЗА;

- адвокати, навършили 75 г., които имат повече от 40 г. адвокатски стаж;

- адвокати, родители на деца до 2-годишна възраст за периода от раждането на детето до навършване на 2 г.

Месечният членски внос в Софийска адвокатска колегия е сред най-ниските за страната (за сравнение например: в АК-Благоевград е 15 лв. и 3 лв. вноска за фонд „Подпомагане на адвокати“; в АК-Сливен – 17 лв.; АК-Смолян – 15 лв. + 2 лв. фонд „Подпомагане на адвокати“; в АК-В. Търново, АК-Видин, АК-Враца, АК-Монтана, АК-Пловдив, АК-Ст. Загора и АК-Ямбол – 20 лв., АК-Габрово – 25 лв.).

Като колегия с най-голям брой членове САК по необходимост поддържа и по-голяма администрация, реализира значителни по размер разходи за поддръжката на недвижимите имоти, собственост на САК – канторите в Търговския дом и административните помещения на бул. „Витоша“ № 1а в столицата, почивните бази в с. Лозенец (ОД „Лозенец“) и на Витоша (хижа „Адвокат“).

По повод изготвяне на проекто-бюджета за 2023 г., който ще бъде предложен за обсъждане на Общото събрание на адвокатите от САК, Софийски адвокатски съвет провежда анкета, достъпна в закритата секция на сайта (тук), чрез която да вземе предвид мнението на всички адвокати относно: източниците на приходи за бюджета на САК, дейностите, които следва да бъдат финансирани от бюджета на САК, приоритетните направления на финансиране и пр.

Резултатите от анкетата ще бъдат оповестени на сайта и ще бъдат съобразени при изготвяне на бюджета на САК за 2023 г.

Анкетата ще се проведе в закритата секция на сайта на САК в периода от 14-ти до 20-ти декември 2022 г.

2. Предстоящо обсъждане на оферти за предоставяне на услуги по профилактични медицински прегледи за членове на САК през 2023 г.

Във връзка с изготвяне на Бюджета за 2023 г. Софийски адвокатски съвет е поискал оферти от медицински центрове в София, които да предложат пакет за профилактични прегледи изследвания (отделно за мъже и жени) за адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Получените оферти ще бъдат обсъдени на заседанието на Съвета на 21 декември 2022 г.

В случай че през изминалата година сте ползвали или желаете да ползвате подобни профилактични прегледи и включването в тях на конкретни изследвания или имате препоръки, ще очакваме Вашето мнение да бъде отразено чрез участието в Анкетата или чрез отправяне на предложение на електронния адрес на САК: register@sak-sas.bg.

3. Предстоящо обсъждане на оферти за ползване на правно-информационни системи за адвокати от САК

Въз основа на Решения на Софийски адвокатски съвет от 1 декември и 15 декември 2021 г. бяха сключени договори, осигуряващи възможност и през 2022 г. членовете на Софийска адвокатска колегия да ползват безплатно основните модули на правно-информационните системи на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД.

По силата на сключените договори и на базата на отправени искания от адвокати за ползване на една от двете правно-информационни системи, през 2022 г. са активирани профили на общо над 2400 адвокати от САК.

На проведеното заседание на 7 декември 2022 г. бяха обсъдени получени оферти за ползване на основните модули на двете правно-информационни системи и през 2023 г. Решението за сключване на договори за 2023 г. ще бъде взето на заседанието на 21 декември 2022 г.

Напомняме, че от страна на Висшия адвокатски съвет е осигурена възможност за всеки адвокат от страната да ползва правно-информационна система „Лакорда“. За да активират адвокатите своя достъп за получаване на индивидуална парола за продуктите на „Лакорда“, следва да попълнят данните си на адрес: www.lakorda.com/adv.

4. Свободна кантора в Търговския дом

Кантора №326, намираща се в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1А, ет. 3, собственост на Софийска адвокатска колегия, е свободна и Софийски адвокатски съвет кани всички адвокати, които желаят да я наемат, да подадат заявление в срок до 23 декември 2022 г.

Кантората е с площ 14,94 кв. м, а минималният размер на месечната наемна цена, при която може да бъде наета, е 12 лв. на кв. м. с включено ДДС.

За сключване на наемен договор могат да кандидатстват всички адвокати от САК, при следните условия:

1. да подадат заявление в срок от две седмици, считано от 9 декември 2022 г.;

2. да приложат към заявлението, в запечатан плик, предложение за размер на месечен наем, но не по-малък от обявения от САС минимален месечен наем за кантората.

3. в случай че в срока по т. 1 не бъдат подадени предложения от адвокати от САК, след изтичане на срока заявления ще могат да подават и лица, които не са адвокати, в срок от един месец.

Пликовете с предложените от кандидатите цени ще бъдат отворени след изтичане на срока за подаване на заявления. При наличие на повече от един кандидат договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока месечна наемна цена.

В случай на постъпили две еднакви офертни цени от страна на кандидатите, наемателят ще бъда избран чрез жребий.

Заявленията се подават в регистратурата на Софийски адвокатски съвет. За огледи кандидатите следва да се обръщат към домакина на САК Иван Митев на телефон: 0884 352 545.

V. Бази и социална дейност

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, вече е изцяло резервирана за предстоящите Коледни и Новогодишни празници от адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Хижата е на по-малко от 25 км от София (локация) и разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети

С Решение №1596 по Протокол №27 от 30.11.2022 г. Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 746 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 16 до 30 ноември 2022 г.

2. Срок за подаване на заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 г.

Напомняме, че на 15 декември 2022 г. изтича срокът за подаване на заявления за дежурни и/или резервни защитници за 2023 г. В заявлението си кандидатът може да посочи два месеца – по един от първото и от второто полугодие, в които желае да бъде дежурен адвокат, за да бъдат съобразени при възможност.

3. Списък на дежурни адвокати за декември 2022 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 декември 2022 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец декември 2022 г. е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне