Искане за удължаване сроковете за старт на уведомяването на адвокати чрез ЕПЕП

/


Съгласно чл. 51, ал. 1 ГПК (изм. ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2022 г.), считано от днес, 30.06.2022 г., връчването на адвокат в производства по реда на ГПК следва да се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба.

Към настоящия момент в Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) не е създаден модул за електронно призоваване на адвокати чрез самия ЕПЕП, като наред с това в портала не са достъпни в цялост делата в електронен вид.

Софийският адвокатски съвет и Висшият адвокатски съвет неколкократно сезираха ВСС, Министъра на правосъдието и Народното събрание, че срокът 30.06.2022 г. няма как да бъде спазен, тъй като Единният портал за електронно правосъдие не функционира по начин, който да позволи призоваването на адвокатите чрез портала. Беше направено и искане разпоредбите на Закона за адвокатурата и Гражданско-процесуалния кодекс, които предвиждат електронно призоваване на адвокатите, считано от 30.06.2022 г. да бъдат изменени и срокът да бъде удължен с още една година – до 30.06.2023 г.

Въпреки това, до настоящия момент от субектите със законодателна инициатива не са предприети конкретни действия за удължаване на посочения срок.

Обръщаме внимание на адвокатите – членове на Софийската адвокатска колегия, че съгласно разпоредбата на чл. 50а от Закона за адвокатурата (нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2022 г.), от 30.06.2022 г. формално всеки адвокат е длъжен да се регистрира и да поддържа профил и в единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт, и в информационна система за сигурно електронно връчване по чл. 20, т. 1, буква "а" от Закона за електронното управление.

Предвид факта, че електронните дела в ЕПЕП не съдържат електронен образ на всички налични по тях документи и не са достъпни за страните и адвокатите в цялост, и предвид факта, че не е изграден и не функционира модулът за електронно призоваване на адвокати чрез ЕПЕП, Софийски адвокатски съвет намира, че независимо дали формалните задължения за създаване на профили и регистрация ще бъдат изпълнени или не, и след 30.06.2022 г. връчването на съобщения и призовки на адвокатите ще може и следва да се извършва по служебните им адреси – както и до момента.

Въпреки това Софийски адвокатски съвет ще отправи настоятелно искане до Висшия съдебен съвет, Министъра на правосъдието и 47-мото Народно събрание да бъдат предприети законодателни мерки за удължаване на сроковете, предвидени в ГПК и ЗА и за изразяване на ясна позиция от органите на съдебната, изпълнителната и съдебната власт по въпросите, които могат да ограничат достъпа до съд и правото на защита на всички български граждани.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне