Калина Иванова Кавалджиева

Калина Иванова Кавалджиева

Калина Кавалджиева е адвокат при Софийска адвокатска колегия с над 18 години адвокатски стаж.

Oт 2001 г. е част от екипа на Адвокатско дружество „Събев и съдружници”. Професионалният й опит е свързан с предоставянето на правни консултации и осъществяване на процесуално представителство на местни и чуждестранни лица в съдебни и арбитражни производства по граждански и търговски дела. Специализира в областта на търговска и банкова несъстоятелност, търговско право, дружествено и облигационно право, преобразувания и придобивания, вещно право, има значителен опит в предоставяне на правни консултации и съдействие във връзка с учредяването, организацията и дейността на юридически лица с нестопанска цел. Владее английски и немски език.

Споделяне