Бюлетин №26 на САК за периода 11-31.12.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Софийски адвокатски съвет, Върховен административен съд и Върховен касационен съд с общо искане до Народното събрание за изменение на чл. 51, ал. 1 ГПК

Софийски адвокатски съвет, Върховен административен съд и Върховен касационен съд внесоха на 22 декември 2022 г. в 48-то Народно събрание общо искане за спешно изменение на чл. 51, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, уреждащ връчването на призовки, съобщения и книжа на адвокати. Според сегашната редакция на текста, в сила от 30.06.2022 г., връчването се извършва по два начина – чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) или лично на упълномощения по делото адвокат, като бе изключена досегашната възможност да се извърши връчване в кантората на адвоката на всяко лице, което работи с него или му сътрудничи. Това поражда редица проблеми в работата на адвокатите, тъй като порталът не съдържа модул за електронно призоваване на адвокати (и съответно за връчване на книжа) чрез самия ЕПЕП и делата не са достъпни в цялост в електронен вид.

Съвместното искане е по инициатива на Софийски адвокатски съвет, който предприе редица срещи с административни ръководители на съдилища по проблемите, породени от разпоредбата на чл. 51, ал. 1 ГПК. При срещата си с председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков същият лично се е ангажирал да съдейства за законодателното решаване на проблема, което да обезпечи нормалното развитие на съдебните производства чрез ефективен процес по призоваване на адвокат при прилагане на правилата на чл. 46, ал. 1 и 2 ГПК.

2. Разширен пакет на правно-информационни услуги на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД за адвокати от Софийска адвокатска колегия през 2023 г.

На заседанието си на 21 декември 2022 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение за сключване на договори с „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД за правно-информационно обслужване на адвокатите от САК през 2023 г.

Според новите договори през 2023 г. адвокатите от САК ще имат възможност да ползват освен основните модули на двете правно-информационни системи, както досега, но и допълнителен модул – „Европейско право – законодателство и практика на ЕС и Съда на ЕС“, който е включен след допитване до членовете на колегията.

През 2022 г. над 2400 адвокати от САК са ползвали в работата си едната от двете правно-информационни системи, съгласно регламента за ползване на услугата.

Напомняме, че от страна на Висшия адвокатски съвет е осигурена възможност за всеки адвокат от страната да ползва правно-информационна система „ЛАКОРДА“. За да активират адвокатите своя достъп за получаване на индивидуална парола за продуктите на „Лакорда“, следва да попълнят данните си на адрес: www.lakorda.com/adv.

3. Профилактичните медицински прегледи за членове на САК през 2023 г. с включени допълнителни услуги

Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да бъдат сключени договори за предоставяне на медицински услуги – безплатни профилактични прегледи и изследвания на адвокати от САК с три медицински центъра:

- Медицински център „Ориндж“ ООД;

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД;

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД.

След проведена анкета сред членовете на САК, съобразно изразените желания, през 2023 г. в оферираните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания.

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени.

4. От януари 2023 г. заседанията на Софийски адвокатски съвет ще се излъчват „на живо“ чрез видеострийминг

Съветът на Софийска адвокатска колегия закупи и монтира оборудване за видеострийминг, с помощта на което заседанията на Съвета ще бъдат излъчване „на живо“ чрез видеострийминг. Решението за това беше взето на заседанието на Съвета на 30.11.2022 г.). В момента се извършва тестване на системата, като от януари 2023 г. адвокатите от САК ще могат да се включват (в началото само като наблюдатели) чрез закритата секция на сайта на колегията.

Решението за техническо обезпечаване на излъчването „на живо“ на заседанията на Съвета (с изключение на частта, касаеща индивидуални въпроси на адвокати от САК и друга чувствителна информация) е в изпълнение на ангажимент, поет от Съвета на Софийска адвокатска колегия при встъпването в длъжност през 2021 г. – да бъде осигурена по-голяма прозрачност на неговата работа.

5. Софийски адвокатски съвет свика Общо събрание на адвокатите от САК

На 28 и 29 януари 2023 г., от 8.00 часа, в Гранд хотел „Астория“ (бивш х-л „Родина“), зала „Опера“, на бул. „Ген. Тотлебен“ №8 в столицата ще се проведе редовното годишно Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия.

Общото събрание беше свикано с Решение №1597 по Протокол №27 от 30.11.2022 г. на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата и ще се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на Отчет за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2022 г. и вземане на решения по него;

2. Разглеждане на Доклад на Контролния съвет;

3. Разглеждане на Отчет на Дисциплинарния съд;

4. Приемане на Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2023 г.;

5. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

II. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Софийски градски съд

1.1. Със Заповед №РД-13-7518 от 01.12.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е разпоредено извършване на пълна годишна инвентаризация на делата в служби „Съдебно деловодство“ и архиви на СГС. Инвентаризацията ще бъде извършена в периода от 3 до 20 януари 2023 г. включително.

За периода на инвентаризацията се ограничава приемното време, като справки по дела, получаване на преписи и удостоверения ще се извършва всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа.

1.2. Със Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е изменена и допълнена предишна негова Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. относно реда за регистриране по дела на изявления, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС: registratura@sgs.justice.bg. Според новата заповед постъпилите на посочения е-mail изявления в електронна форма няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“.

В останалата част Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. остава непроменена.

1.3. Неприключилите дела на Специализирания наказателен съд (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 6-ти, 15-ти, 16-ти, 26-ти, 33-ти, 36-ти, 37-ми, 38-ми, 39-ти и 40-ти първоинстанционни състави на Наказателното отделение на Софийски градски съд се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

2. Информация за работата на Софийски районен съд

3.1. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

III. Финансови въпроси

1. Във връзка с изготвяне на бюджета на САК за 2023 г. Софийски адвокатски съвет обсъжда необходимостта от промяна на основните източници на приходи в бюджета на САК – встъпителни вноски и членски внос

На заседанието си на 7 декември 2022 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия обсъди необходимостта от изменение на встъпителните вноски към колегията, както и на месечната вноска към колегията, които формират основната част от приходите в бюджета на САК.

При обсъждането беше взето предвид, че месечният членски внос към САК в периода от 2001 до 2022 г. е бил в размер:

- от 1 януари 2001 г. до 28 февруари 2011 г. – 10 лв.;

- от 1 март 2011 г. до 31 август 2012 г. – 8 лв.;

- от 1 септември 2012 г. и към настоящия момент – 12 лв.

Въз основа на решения на Софийски адвокатски съвет и съгласно разпоредбите на Закона за адвокатурата към момента са освободени от плащане на членски внос три групи адвокати:

- адвокатите, временно преустановили упражняването на адвокатска професия поради болест на основание чл. 23, ал. 1 от ЗА;

- адвокати, навършили 75 г., които имат повече от 40 г. адвокатски стаж;

- адвокати, родители на деца до 2-годишна възраст за периода от раждането на детето до навършване на 2 г.

Месечният членски внос в Софийска адвокатска колегия е сред най-ниските за страната (за сравнение например: в АК-Благоевград е 15 лв. и 3 лв. вноска за фонд „Подпомагане на адвокати“; в АК-Сливен – 17 лв.; АК-Смолян – 15 лв. + 2 лв. фонд „Подпомагане на адвокати“; в АК-В. Търново, АК-Видин, АК-Враца, АК-Монтана, АК-Пловдив, АК-Ст. Загора и АК-Ямбол – 20 лв., АК-Габрово – 25 лв.).

Като колегия с най-голям брой членове САК по необходимост поддържа и по-голяма администрация, реализира значителни по размер разходи за поддръжката на недвижимите имоти, собственост на САК – канторите в Търговския дом и административните помещения на бул. „Витоша“ № 1а в столицата, почивните бази в с. Лозенец (ОД „Лозенец“) и на Витоша (хижа „Адвокат“).

По повод изготвяне на проекто-бюджета за 2023 г., който ще бъде предложен за обсъждане на Общото събрание на адвокатите от САК, Софийски адвокатски съвет проведе анкета, чрез която да вземе предвид мнението на всички адвокати относно: източниците на приходи за бюджета на САК, дейностите, които следва да бъдат финансирани от бюджета на САК, приоритетните направления на финансиране и пр.

Анкетата се проведе в закритата секция на сайта на САК в периода от 14-ти до 20-ти декември 2022 г.

2. Свободна кантора в Търговския дом

Кантора №361, намираща се в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1А, ет. 3, собственост на Софийска адвокатска колегия, е свободна и Софийски адвокатски съвет кани всички адвокати, които желаят да я наемат, да подадат заявление в срок до 29 декември 2022 г.

Кантората е с площ 12,42 кв. м, а минималният размер на месечната наемна цена, при която може да бъде наета, е 12 лв. на кв. м. с включено ДДС.

За сключване на наемен договор могат да кандидатстват всички адвокати от САК, при следните условия:

1. да подадат заявление в срок от две седмици, считано от 15 декември 2022 г.;

2. да приложат към заявлението, в запечатан плик, предложение за размер на месечен наем, но не по-малък от обявения от САС минимален месечен наем за кантората.

3. в случай че в срока по т. 1 не бъдат подадени предложения от адвокати от САК, след изтичане на срока заявления ще могат да подават и лица, които не са адвокати, в срок от един месец.

Пликовете с предложените от кандидатите цени ще бъдат отворени след изтичане на срока за подаване на заявления. При наличие на повече от един кандидат договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока месечна наемна цена.

В случай на постъпили две еднакви офертни цени от страна на кандидатите, наемателят ще бъда избран чрез жребий.

Заявленията се подават в регистратурата на Софийски адвокатски съвет. За огледи кандидатите следва да се обръщат към домакина на САК Иван Митев на телефон: 0884 352 545.

IV. Бази и социална дейност

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, вече е изцяло резервирана за предстоящите Коледни и Новогодишни празници от адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Хижата е на по-малко от 25 км от София (локация) и разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

V. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Народното събрание прие окончателно измененията в Закона за правната помощ

На 21 декември 2022 г. Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за правната помощ (ЗПП), с които се разширява кръгът на съдебните производства, по които законът предвижда безплатно предоставяне на консултации и подготовка на съдебни производства на граждани в неравностойно социално положение. С влизането в сила на ЗПП занапред такава правна възможност е предвидена и за административните производства.

Наред с това с измененията към кръга на субектите с достъп до системата за правна помощ се добавят хората с физически и ментални увреждания, както и получилите международна закрила или ползващи се от временна закрила. Занапред по ЗПП ще се предоставя и представителство в извънсъдебни процедури, в това число в административнонаказателни производства, производства по издаване и оспорване на индивидуални административни актове, в арбитражни производства и в процедурата по медиация.

Увеличен е също така от 10% на 20% размерът на сумата, която Националното бюро за правна помощ превежда на адвокатските колегии за извършваното от тях администриране на правната помощ по места.

За нуждите на регионалните центрове за консултиране съответните адвокатски колегии вече ще могат да ползват безвъзмездно недвижими имоти – държавна или общинска собственост, по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Подробности на линка: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164428

2. Заверени отчети

На последното си заседание за 2022 г., което се проведе на 21 декември 2022 г. Софийският адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 244 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 30 ноември до 22 декември 2022 г.

3. Становище на Софийски адвокатски съвет за проблемите с ЕСПП

Предстои Съветът на Софийска адвокатска колегия да излезе с официално становище относно проблемите при работата с Електронната система за правна помощ, за които многократно е сезирал Националното бюро за правна помощ, както и Висшия съдебен съвет.

4. Списък на дежурни адвокати за януари 2023 г.

4.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 януари 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

4.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец януари 2023 г. е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне