Бюлетин №24 на САК за периода 07-20.11.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Тържествено честване на 125-годишнината от създаването на Софийска адвокатска колегия и Деня на адвокатурата – 22 ноември

На 22 ноември 2022 г. – Денят на адвоката, тържествено ще бъде отбелязана и 125-годишнината от създаването на Софийска адвокатска колегия.

По този повод Софийски адвокатски съвет организира конференция на тема „Значими събития и личности в историята на Софийска адвокатска колегия и адвокатурата“, която ще се проведе на 22 ноември (вторник) в Гранд хотел „Астория“ (бивш хотел „Родина“) от 14.30 ч. до 18.00 ч.

Работната част на конференцията ще започне с доклад на проф. д-р Веселин Методиев за ролята на адвокатите в изграждането институциите на новата българска държава след 1878 г. (Константин Стоилов, Димитър Греков) и с представяне на най-значимите събития от историята на адвокатурата в периода до 1944 г. от доц. д.и.н. Евгени Йочев.

Специално внимание ще бъде отделено на ролята на адвокатите в юридическото образование и за развитието на правната наука у нас от университетските преподаватели доц. Венцислав Петров, гл. ас. Тихомир Рачев и проф. чл. кор. Иван Русчев – всички те адвокати от Софийска адвокатска колегия.

На предизвикателствата, с които се сблъскват днес българските адвокати при упражняването на професията, ще се спре адвокат Даниела Доковска.

Събитието ще приключи с коктейл по случай празника.

С програмата на конференцията можете да се запознаете на сайта на Софийска адвокатска колегия на следния линк: https://p.sak-sas.bg/p/r/programa-konferenciya-125-god-sak-731.pdf.

Ще се радваме да споделим заедно празника!

2. Среща на съдии и адвокати в „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2022“

На 16 ноември 2022 г., по време на инициативата „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА“, в сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ“ №54 се проведе съвместна среща на съдии и адвокати, прилагащи в работата си медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове.

Събитието се провежда всяка година от Центъра за спогодби и медиация.

На срещата са обсъдени актуалните въпроси на развитието на медиацията в България и участието на адвокатите в процеса. По време на дискусията адвокатите са изложили своите виждания и препоръки във връзка с предложението за задължителна съдебна медиация по някои категории граждански и търговски дела.

По повод внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, предвиждащ въвеждане на задължителна съдебна медиация по голям брой дела, съветът на САК изготви и депозира в Народното събрание Становище, с пълния текст на което можете да се запознаете тук.

3. Нови, по-високи минимaлни paзмepи нa aдвoĸaтcĸитe възнaгpaждeния по Hapeдбa №1 от 2004 г.

В брой 88 на „Държавен вестник“ от 4 ноември 2022 г. е публикувана приетата от Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт на 20 октомври 2022 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. С нея са увеличени досегашните размери на минималните адвокатски хонорари и са изравнени минималните възнаграждения по административни и граждански дела с определен материален интерес.

Наредбата е в сила от 08.11.2022 г.

Предвидена е възможност да се определя възнаграждение под минимума по Наредбата, както и за двуктратното му увеличение за работа в почивни дни, за оказване на спешна правна помощ, както и когато процесуалното представителство или правната защита и съдействие са свързани с особена фактическа и правна сложност. Преценката за последното ще се прави от съда по реда на чл. 78 от ГПК.

Пълният текст на изменената Наредба №1 от 2004 г. е достъпен на

4. Адвокатските дружества с достъп до европейско финансиране

Напомняме, че адвокатските дружества, учредени и действащи по Закона за адвокатурата, вече имат достъп до европейско финансиране. На 17 октомври 2022 г. бяха публикувани условията за кандидатстване по Програма за икономическа трансформация, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, и по нея до безвъзмездно финансиране са допуснати и адвокатските дружества в качеството им на „предприятия”.

Крайният срок за кандидатстване за безвъзмездна помощ е 19 декември 2022 г., като кандидатите могат да са само адвокатски дружества, регистрирани като такива не по-късно от 31 декември 2019 г. Размерът на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по обявената процедура е от 3000 до 20 000 лв.

На този етап достъп до европейско финансиране имат само адвокатските дружества (при определени условия) поради спецификата на конкретната програма и различното данъчно третиране на дружествата и на индивидуално практикуващите адвокати.

Повече информация и подробности за проекта и условията за кандидатстване могат да бъдат видени на сайта на Министерството на иновациите и растежа от следния линк: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-...

5. Изтича срокът, в който членовете на САК могат да се възползват от опцията за безплатни профилактични медицински прегледи през 2022 г.

Ноември и декември са последните месеци, през които адвокатите – членове на САК, могат да се възползват от медицинската услуга за профилактични прегледи и изследвания по сключените за 2022 г. от Софийската адвокатска колегия договори с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД (подробности тук)

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (подробности тук)

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД (подробности тук)

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени.

6. Покана за стаж на студенти от специалност „Библиотечно-информационни науки“

С цел да ускори процеса на дигитализация на Библиотеката на Софийска адвокатска колегия и създаването на електронен каталог, Софийски адвокатски съвет отправи чрез ръководителя на Катедра „Библиотечно-информационни науки“ в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ покана за стаж на студенти от специалността.

Дейностите, в които ще се включат студентите, са описани в предложението, което можете да видите тук.

Елекронният библиотечен каталог е от първостепенно значение, за да може Библиотеката на САК да бъде в услуга на всички столични адвокати и да стане част от системата от дигитални библиотеки в страната. Каталогът е в процес на изграждане и до момента в него са въведени близо 200 книги с библиографско описание съгласно действащите държавни стандарти.

Очакваме Ви и на място в „Библиотеката и споделен офис“ на Софийска адвокатска колегия в гр. София, бул. „Витоша“ 1а, Търговски дом, кантора 203.

7. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за месец ноември 2022 г.

Графиците за месец ноември 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

Предстои да бъде оповестен и график за приемно време за м. декември, който ще бъде достъпен на сайта на колегията.

II. Обучение и квалификация

1. Обучения на ЦОА „Кръстю Цончев“

1. На 21 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе хибриден специализиран курс за защита от домашно насилие с първа тема „Психологичните теории за насилието. Психологичен и психиатричен контекст на домашното насилие“ с лектори Дияна Видева – психолог, член на УС на асоциация „Деметра”, член на Европейска антитрафик платформа на гражданско общество и преподавател в Бургаския свободен университет, и д-р Елена Недялкова Михайлова – психиатър и вещо лице.

2. На 22 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе втората част от хибридния специализиран курс за защита от домашно насилие с тема „Практика на ЕСПЧ по дела относно домашно насилие и насилие, основано на пола“ с лектор адвокат Диляна Гитева от Софийска адвокатска колегия, член на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и обучител към програма „HELP“ на Съвета на Европа.

3. На 23 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе третата част (само присъствено) от специализирания курс за защита от домашно насилие на тема „Защитата от домашно насилие в гражданскоправен аспект: ЗЗДН и СК“ с лектор съдия Галя Вълкова от Софийски районен съд, Трето гражданско отделение.

4. На 24 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе четвъртата част от хибридния специализиран курс за защита от домашно насилие на тема „Наказателноправни аспекти на домашното насилие“ с лектор съдия Мария Дончева от Софийски районен съд, Наказателно отделение.

5. На 25 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе петата част от хибридния специализиран курс за защита от домашно насилие на тема „Проблеми на реферирането между институции и услугите за жертвите на насилие“ с лектори Дияна Видева – психолог, член на УС на асоциация „Деметра”, член на Европейска антитрафик платформа на гражданско общество и преподавател в Бургаския свободен университет, и д-р Елена Недялкова Михайлова – психиатър и вещо лице.

6. На 28 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ с лектори адвокат Красимира Иванова и адвокат Явор Нотев от Софийска адвокатска колегия.

7. На 29 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на АД“ с лектор адвокат доц. д-р Николай Колев от Софийска адвокатска колегия, председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН и доцент в Нов български университет по дисциплините Търговско право, Вещно право, Банково право и Застрахователно право.

8. На 30 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прилагане на изискванията за върховенство на правото в ЕС от националните съдилища“ с лектор доц. д-р Христо Христев, преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“.

2. Уебинар „Ролята на адвокатите във връзка със сигнализирането за нередности в Европейския съюз“

Фондацията на европейските адвокати ( ELF), съвместно с Европейския център за правата на лицата, подаващи сигнали (European Center for Whistleblowers Rights), организира безплатен уебинар на тема: „Ролята на адвокатите във връзка със сигнализирането за нередности в Европейския съюз“.

Уебинарът ще се проведе на 29 ноември 2022 г. (вторник) от 10:00 до 12:00 ч. българско време (09:00 – 11:00 CET) чрез платформата Zoom.

Програмата и линка за регистрация можете да откриете тук.

3. Покана за участие в Anti-SLAPP обучения

Центърът за развитие на медиите кани членовете на Софийска адвокатска колегия на предстоящите през есента и зимата на 2022 г. безплатни Anti-SLAPP обучения, които ще се проведат в рамките на европейска инициатива Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) (https://www.mediacenterbg.org/news/pioneering-anti-slapp-training-coming-to-11-eu-member-states-in-2022-23/). В инициативата през 2022 и 2023 г. участват 11 държави членки на ЕС.

Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ (известни още като „SLAPP“), се определят като нарастваща заплаха за свободата на изразяване в целия Европейски съюз, целяща сплашване на журналисти и защитници на правата на човека и в резултат на това – ограничаване на публичния дебат. За преодоляване на тази заплаха общоевропейският консорциум Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) е създал първата в Европа учебна програма за борба със SLAPP, която осигурява обучение на юристи в 11 държави членки на ЕС.

За България са предвидени две полудневни обученията, които ще се проведат в София през есента и зимата на 2022 г. Обученията са безплатни, броят на участниците е ограничен.

За повече информация и предварителни записвания можете да се обърнете към Центъра за развитите на медиите на следните електронни адреси: yana.pelovska@mediacenterbg.org и mediacenter@mediacenterbg.org.

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Апелативен съд–София

1.1. В периода от 22 до 29 ноември 2022 г., включително, образуваните наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90, съгласно Заповед А-1573/15.11.2022 г. на председателя на АССГ.

1.2. Считано от 28 юли 2022 г. делата на Апелативния Специализиран наказателен съд (АСНС, закрит) са подсъдни на Апелативен съд–София.

Неприключилите дела на АСНС (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС-София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Справки по телефона за дела на Софийски апелативен съд (АСНС, закрит) могат да се правят освен чрез сайта на съда, така и на телефон 02/4217 441. За връзка с Регистратурата за класифицирана информация – телефон 02/9219 723.

Страните и техните процесуални представители могат да извършват отдалечени справки и по останалите видове дела – както чрез сайта на съда, така и на следните телефони:

- всички видове дела: 02/9219 754;

- граждански дела: 02/9219 755; 02/ 9219 832;

- наказателни дела: 02/ 9219 753, 02/9219 830;

- търговски дела: 02/ 9219 766, 02/9219 831.

1.2. Апелативен съд – София уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Информация за всички предоставяни от Апелативен съд-София електронни услуги е публикувана на сайта на САС.

2. Информация за работата на Софийски градски съд

2.1. Със Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е изменена и допълнена предишна негова Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. относно реда за регистриране по дела на изявления в електронна форма, постъпили на адреса на електронната поща на СГС: registratura@sgs.justice.bg. Според новата заповед постъпилите на посочения е-mail изявления в електронна форма няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициан електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“.

В останалата част Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. остава непромененна.

2.2. Във връзка с изтичане на срока на Заповед №РД-01-570/09.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването, с която бе удължен до 16 ноември 2022 г. срокът на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, със Заповед №РД-08-7127 от 16.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е отменена предишна негова Заповед № РД-08-1142/10.03.2022 г.

2.3. Неприключилите дела на Специализирания наказателен съд (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 6-ти, 15-ти, 16-ти, 26-ти, 33-ти, 36-ти, 37-ми, 38-ми, 39-ти и 40-ти първоинстанционни състави на Наказателното отделение на Софийски градски съд се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

3. Информация за работата на Софийски районен съд

3.1. Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

IV. Финансови въпроси

1. Свободна кантора в Търговския дом

Кантора №439, намираща се в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1А, ет. 4, собственост на Софийска адвокатска колегия, е свободна и Софийски адвокатски съвет отправи покана до всички адвокати, които желаят да я наемат, могат да направят това със заявление, подадено в срок до 25.11.2022 г. (Обявление за свободна кантора | Софийска Адвокатска Колегия (sak-sas.bg))

Кантората е с площ 9,41 кв. м, а минималният размер на месечната наемна цена, при която може да бъде наета, е 12 лв. на кв.м. с включено ДДС.

За сключване на наемен договор могат да кандидатстват всички адвокати от САК, при следните условия:

1. да подадат заявление в срок от две седмици, считано от 11 ноември 2022 г.;

2. да приложат към заявлението, в запечатан плик, предложение за размер на месечен наем, но не по-малък от обявения от САС минимален месечен наем за кантората.

3. в случай че в срока по т. 1 не бъдат подадени предложения от адвокати от САК, след изтичане на срока заявления ще могат да подават и лица, които не са адвокати, в срок от един месец.

Пликовете с предложените от кандидатите цени ще бъдат отворени след изтичане на срока за подаване на заявления. При наличие на повече от един кандидат, договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока месечна наемна цена.

В случай на постъпили две еднакви офертни цени от страна на кандидатите, наемателят ще бъда избран чрез жребий.

Заявленията се подават в регистратурата на Софийски адвокатски съвет. За огледи кандидатите следва да се обръщат към домакина на САК Иван Митев на телефон: 0884 352 545.

2. Дължимата встъпителна вноска в адвокатурата е в зависимост от общия стаж на кандидата

Със свое Решение №1506 по Протокол №23 от 19 октомври 2022 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия прецизира предходно решение на Съвета от 8 януари 2019 г., изменено с решение от 26 ноември 2019 г., в частта, касаеща определянето на размера на встъпителните вноски за вписване в Софийска адвокатска колегия на адвокати и младши адвокати.

За целта в Раздел първи от Информацията за таксите събирани от САК („Такси за вписване във водените регистри (встъпителни вноски)“) изрично е предвидено, че се има предвид общият стаж на лицето, като в случая думата „стаж“ се използва като родово понятие, обхващащо трудов, осигурителен и юридически стаж.

V. Бази и социална дейност

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, функционира нормално като място за отдих на адвокатите от САК и през зимен сезон 2022 – 2023 г. Хижата е на по-малко от 25 км от София (локация) и разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Краен срок за подаване на отчети по Закона за правната помощ за 2022 г.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ (НБПП), следва да представят най-късно до 30 ноември 2022 г. отчетите си за предоставена от тях правна помощ, надлежно окомплектовани, за да могат да бъдат обработени от Софийски адвокатски съвет и изпратени до НБПП в указания от Бюрото срок.

Във връзка с приключването на бюджетната 2022 година, със свое писмо от 7 ноември 2022 г. НБПП определи краен срок до първи декември да се представят заверените от адвокатския съвет отчети, по които да се извърши плащане в рамките на тази година.

За да бъде спазен поставения срок, Ви каним да изпратите напълно окомплектовани отчетите си до 30-ти ноември 2022 г.

2. Заверени отчети

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 231 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 9 до 16 ноември 2022 г.

3. Срок за подаване на заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 г.

Напомняме, че на 15 декември 2022 г. изтича срокът за подаване на заявления за дежурнии и/или резервни защитници за 2023 г. В заявлението си кандидатът може да посочи два месеца – по един от първото и от второто полугодие, в които желае да бъде дежурен адвокат, за да бъдат съобразени при възможност.

4. Списък на дежурни адвокати за ноември 2022 г.

4.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 30 ноември 2022 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

4.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец ноември 2022 г. е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне