Бюлетин №18 на САК за периода 04-22.07.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Становище на Съвета на Софийска адвокатска колегия по измененията в Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката

Съветът на Софийска адвокатска колегия прие решение за внасяне във Висшия адвокатски съвет становище с принципни съображения относно предлаганите промени в Закона за адвокатурата (ЗА) и Етичния кодекс на адвоката (ЕКА), касаещи предприетата срещу България наказателна процедура, свързана със съществуващата у нас пълна забрана за рекламата и посредничеството при упражняването на адвокатската дейност.

Становището е изготвено във връзка с писмо вх. №3590/10.06.2022 г. на ВАдвС до адвокатските колегии и след подаването му във ВАдвС, пълният текст на становището ще бъде достъпен на сайта на Софийска адвокатска колегия.

2. Съветът на Софийска адвокатска колегия поиска отлагане на началния срок за уведомяване на адвокати чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Съветът на Софийска адвокатска колегия отново отправи настоятелно искане до Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до 47-мото Народно събрание за предприемането на спешни законодателни мерки за удължаване с една година на началния срок, от който адвокатите ще бъдат призовавани по делата по електронен път. За целта Съветът предложи разпоредбите на Закона за адвокатурата и Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се въвежда въпросното изискване, да бъдат изменени и електронното призоваване да бъде въведено от 30 юни 2023 г., вместо от 30 юни 2022 г., както е сега.

Софийският адвокатски съвет настоява също така органите на съдебната, изпълнителната и законодателната власти да заявят ясна позиция по въпросите, които могат да ограничат достъпа до съд и упражняването на правото на защита на всички български граждани.

Съгласно чл. 51, ал. 1 ГПК (изм., ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2022 г.), считано от 30 юни 2022 г. връчването на адвокат в производства по реда на ГПК следва да се извършва чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) или на всяко място, където той се намира по служба. По повод на това Софийският адвокатски съвет и Висшият адвокатски съвет неколкократно са сезирали Висшия съдебен съвет (ВСС), министъра на правосъдието и Народното събрание, че срокът 30 юни 2022 г. няма как да бъде спазен, тъй като Единният портал за електронно правосъдие не функционира по начин, позволяващ призоваването на адвокатите да се извършва чрез портала, поради което срокът следва да бъде отложен за 30 юни 2023 г. До момента от страна на субектите със законодателна инициатива не са предприети конкретни действия в тази насока.

Обръщаме внимание на адвокатите – членове на Софийска адвокатска колегия, че съгласно разпоредбата на чл. 50а от Закона за адвокатурата (нов – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2022 г.), от 30 юни 2022 г. формално всеки адвокат е длъжен да се регистрира и да поддържа профил и в Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт, и в Информационна система за сигурно електронно връчване по чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електронното управление.

Предвид факта, че електронните дела в ЕПЕП не съдържат електронен образ на всички налични по тях документи и не са достъпни за страните и адвокатите в цялост и предвид факта, че не е изграден и не функционира модулът за електронно призоваване на адвокати чрез ЕПЕП, Съветът на Софийска адвокатска колегия намира, че независимо дали формалните задължения за създаване на профили и регистрация ще бъдат изпълнени или не, и след 30 юни 2022 г. връчването на съобщения и призовки на адвокатите ще може и следва да се извършва на служебните им адреси – както и до момента.

3. Нормативно признатите разходи на адвокати бяха увеличени от 25% на 40%

С изменение в Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г., прието от Народното събрание на второ четене на 29 юни 2022 г., нормативно признатите разходи на адвокатите са увеличени от 25% на 40%. Изменението е направено с нов §31а от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., с който се изменя и допълва чл. 29, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и в т. 2, с нова разпоредба (б. „г“) в кръга на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и чийто облагаем доход от стопанска дейност се определя чрез намаляване на придобития доход с разходи за дейността в размер на 40%, се включват и доходите от упражняване на свободна професия като адвокат. Същевременно с промяна в т. 3 от същия член адвокатите са изключени от кръга на лицата с 25% нормативно признати разходи.

Ставката от 40% ще се прилага от началото на 2023 г.

Наред с това, през февруари 2021 г. с изменение в Закона за адвокатурата беше дадена възможност на адвокатите да учредяват еднолични адвокатски дружества и така да не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). При тази възможност на адвоката се признават всички реално извършени и установени по надлежния ред разходи за дейността, като същите се приспадат от приходите му за съответния период.

4. Профилактични медицински прегледи на членовете на Софийска адвокатска колегия

Продължава предоставянето на медицински услуги – профилактични прегледи и изследвания, на адвокати – членове на САК, по сключените от Софийската адвокатска колегия Договори за предоставяне на медицински услуги с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД.

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката. Ползването на услугите става след предварително запазен час на обявените от трите медицински центъра телефони, в рамките на ежемесечно определен график с дати и часове.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени. Преди извършване на медицинската дейност адвокатите – членове на САК, следва да се легитимират с адвокатска карта и да нямат неизпълнени задължения за членски внос към Софийската адвокатска колегия и/или към Висшия адвокатски съвет.

Подробности за предлаганите от всеки от посочените по-горе медицински центрове пакетни профилактични прегледи, графиците за съответния месец и телефони за запазване на час можете да намерите на сайта на САК тук.

5. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за юли 2022 г.

Графикът за месец юли 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

ІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

Информация за работното време на деловодства и служби на съдилищата в софийски съдебен район по време на лятната инвентаризация

Във връзка с разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от ПАС, която дава възможност със заповед на административните ръководители на съдилищата през летните месеци и периода на съдебна ваканция да се извършва втора инвентаризация на делата, Софийски адвокатски съвет отправи запитване до председателите на съдилищата в района на Софийска адвокатска колегия дали са планирани такива летни инвентаризации и за работното време на различните съдебни служби и деловодства за времето на извършването ѝ.

По-долу може да намерите актуална информация за предстоящи летни инвентаризации в съдилищата в района на Софийски градски съд и Софийски окръжен съд:

- Софийски районен съд – в сградите на Софийски районен съд, Наказателно отделение (гр. София, бул. „Ген. Скобелев“ №23), и на Софийски районен съд, Гражданско отделение (гр. София, бул. „Цар Борис III“ №54) няма да се извършва втора инвентаризация, съгласно Писмо от 06.07.2022 г.

- Софийски градски съд – няма да се извършва втора инвентаризация, съгласно писмо от 1 юли 2022 г. от административния секретар на председателя на СГС;

- Софийски апелативен съд – няма да се извършва втора инвентаризация, съгласно писмо изх. №7608/05.07.2022 г. от председателя на Апелативен съд–София;

- Районен съд–Сливница – няма да се извършва втора инвентаризация, съгласно писмо изх. №204/05.07.2022 г. от председателя на Районен съд–Сливница;

- Районен съд–Пирдоп – няма да се извършва втора инвентаризация, съгласно писмо изх. №836/04.07.2022 г. от Председателя на Районен съд – Пирдоп.

Инвентаризация през летните месеци ще се извършва в следните съдилища:

- Софийски окръжен съд – информация за инвентаризацията на делата, разпоредена със Заповед №А–111/01.07.2022 г. може да видите тук;

- Районен съд–Самоков – информация за инвентаризацията на делата, разпоредена със Заповед № 130/30.06.2022 г. , може да видите тук;

- Районен съд–Костинброд – информация за инвентаризацията на делата и писмо от 1 юли 2022 г. може да видите тук.

В Районен съд–Ихтиман, поради извършването на ремонт на съдебната сграда, се въвежда намалено работно време от 9 до 12 часа на службите "Регистратура", "Съдебно деловодство", "Бюро съдимост", "Архив" и Държавния съдебен изпълнител, в периода от 1 август 2022 г. до 15 септември 2022 г. Подробности можете да видите тук

Допълнително на сайта на Софийска адвокатска колегия ще бъде публикувана информация за периода на инвентаризацията и ограниченията в работното време на различните деловодства и служби в останалите съдилища в Софийски съдебен район.

ІІІ. Бази и социална дейност

1. Ползване на ОД „Лозенец“ в с. Лозенец през летен сезон 2022 г.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, подали заявления и класирани за отдих в почивната база в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец през летен сезон 2022 г., съгласно обявените смени, могат да се запознаят с правилата за ползване на базата тук.

За да се гарантира пълноценният отдих на всички почиващи в ОД „Лозенец“, Съветът на Софийска адвокатска колегия приканва към спазване на правилата, към възпитано и толерантно отношение както между почиващите в базата, така и към персонала на ОД „Лозенец“.

Желаещите да ползват стаи в ОД „Лозенец“, в рамките на времето от четвърта до седма смяна, за период по-кратък от пълна смяна – при наличие на свободни стаи, следва да заявяват това в Софийската адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 и ет. 3, или на електронен адрес register@sak-sas.bg.

При получаване на потвърждение от САК заплащането на престоя следва да бъде направено в офиса на САК на бул. „Тодор Александров“ №137 или по сметката на колегията в банка ОББ АД:

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG61UBBS88881000871392

2. Обновена е хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“ се превърна в привлекателно място за почивка на адвокатите от САК през горещите летни месеци, при това само на 30 минути от София, след извършените по решение на Съвета на Софийска адвокатска колегия освежителни ремонти в стаите на хижата (снимки), оптимизирането на инсталацията за отопление на вода и благодарение на усилията на новоназначения екип, стопанисващ сградата.

Хижа „Адвокат“ се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (линк към Google) и разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук).

За ползване на хижата може да се обръщате към домакина Иван Митев – 0884-352545, и към управителя на хижата – Георги Георгиев, тел.: 0894-304828.

IV. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети

Софийският адвокатски съвет със свое Решение №1317 от 6 юли 2022 г. е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 488 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 15 юни до 6 юли 2022 г.

2. Списък на дежурни адвокати за месец юли 2022 г. и м. август 2022 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 юли 2022 г. е обявен на сайта на Софийската адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 август 2022 г. е обявен на сайта на Софийската адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийската адвокатска колегия през месец юли 2022 г., е обявен тук.

Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийската адвокатска колегия през месец август 2022 г., е обявен тук.

3. Във връзка с осъществявана интеграция между Единната електронна система за правна помощ /ЕЕСПП/ и Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/, Националното бюро за правна помощ планира провеждане на обучение на адвокати, вписани в НРПП с оглед стартиране на електронно отчитане на предоставената правна помощ.

Каним адвокатите от САК, вписани в Националният регистър за правна помощ, в срок до 30.08.2022 г. да заявят желанието си за обучение, включително като посочат дали желаят обученията да се провеждат присъствено или дистанционно, чрез молба свободен тест на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

Графикът на обученията ще бъде изготвен от НБПП и ще бъде обявен допълнително съобразно проявения интерес и очаквания брой обучаеми адвокати.


© 2022 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне