Владимир Тодоров Петков

Владимир Тодоров Петков

Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия, Октомври 1997 – и понастоящем.

​ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски Университет, Юридически факултет, София, България, 1987г. – 1992г.

Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, 1981-1985г.

​ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА И ОПИТ

Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия, Октомври 1997 – и понастоящем. Управляващ съдружник в Адвокатско Дружество „Топчиева и Петков“; Практически опит- процесуално представителство по граждански, административни и търговски дела; консултации в областта на вещното, наследственото, облигационна и търговско право;

Синдик, включен в утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, обн. в ДВ, бр. обн. в ДВ, бр. 16/21.02.2006г . Понастоящем синдик на пет дружества.

Районен Съдия, Софийски Районен Съд, Гражданска Колегия, септември дни 1993 – октомври 1997.

Младши съдия, Софийски Градски Съд, Търговско и гражданско отделение, октомври 1992 – август 1993г.

Споделяне