Протокол № 9 от 15.03.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 9

На 15.03.2023 г. от 14.13 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Клетва;

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

3. Прием на адвокати и младши адвокати в САК;

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

5.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5.2. Обсъждане и вземане на решение по постъпило от НБПП писмо с приложено към същото становище на Комисия за защита на личните данни.

Проект на решение: Съгласно доклада.

5.3. Обсъждане и приемане на становище по постъпилите от адвокати заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ, с оглед изтичане на дадения срок и изпращане на списъка в НБПП. /чл.33, ал.3 ЗПП/.

6. Финансови и организационни въпроси.

6.1. Вземане на решение за окончателно плащане на фирма „Вектрон Секюрити“ ЕООД за извършено оборудване на помещения на САК и изграждане на система за контрол на достъпа и работното време.

6.2. Обсъждане на въпрос за разпореждане с движими вещи (вино и други спиртни напитки), разположени в складово помещение на САК, за да бъде оптимизирано ползването на помещението.

6.3. Обсъждане на възможност за закриване на касов салон на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 с цел оптимизиране на разходите на САК и стимулиране на адвокатите да ползват електронни форми на разплащане.

6.4. Вземане на решение по чл. 106, ал. 5 от ЗА за унищожаване на бюлетините, пълномощните и другите книжа от изборите за делегати от САК, проведени на 28.01.-29.01.2023 г. и 05.02.2023 г. поради влизане в сила на решението на ИК за обявяване на изборния резултат.

6.5. Обсъждане на въпроси, свързани с отношенията на Софийска адвокатска колегия с дружество, предоставящо туристически услуги в периода 2018-2020 г.и платените към него суми.

Докладват: адв. Христо Хинов, адв. Ива Згурова, адв. Стефан Марчев.

Проект за решение: Съгласно доклада и направените предложения при обсъждането.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Докладват: членове на комисията

7.1. Обсъждане настановище по публикувания за обществено обсъждане проект за изменение на НПК.

8. Дисциплинарни въпроси.

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

8.2. Доклад от дисциплинарни обвинители по висящи дисциплинарни дела при необходимост от промяна на обвиненията.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Жана Иванова Кисьова

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Ивайло Кръстев Костов/включва се по-късно/

10. Лидия Въчева Дикова

11. Лили Николова Лозанова/включва се по-късно/

12.Мирослав Тодоров Мичев

13. Петьо Димитров Славов

14. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

Албена Василева Пенова

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Антон Йорданов Стефанов
  • Силвия Йорданова Спасова
  • Мариана Емилова Вълкова
  • Пламен Кирилов Киров

По точка първа от дневния ред:

1.А.В.Т

2.В.Г.Д

3.Д.М.Г

4.И.Д.С

5.М.А.М

6.М.И.Ц

7.П.Х.А

По точка втора от дневни ред:

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1886

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Който е за, моля да гласува.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1887

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Г и М”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1888

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т - В” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Н.Д.М;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Т, В и М” на Адвокатско дружество „Т - В”;

Адвокатско дружество „Т - В” се представлява и управлява от адвокат З.Д.Т и адвокат Е.И.В заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1889

Уважава заявление на Адвокатско дружество „С, В и О“ и вписва следните промени:

Вписва прекратяване на Адвокатско дружество „С, В и О“;

Обявява Адвокатско дружество „С, В и О“ в ликвидация;

Вписва като ликвидатор адвокат М.В.П от САК;

Вписва заличаване на адвокатско дружество „С, В и О”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1890

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Р и п” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Й.В.П;

Вписва като съдружник и заместник - председател на Управителния съвет адвокат З.Е.Л;

Вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр. София, ...;

Адвокатско дружество „Р и п” ще се управлява и представлява от председателя на управителния съвет адвокат Н.С.Р и от заместник-председателя адвокат З.Е.Л поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

В 14.30 ч. в залата влиза адвокат Лили Лозанова.

Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1891

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Н” и вписва следните промени:

Вписва прекратяване на Еднолично адвокатско дружество „Н” и обявява същото в ликвидация;

Вписва като ликвидатор адвокат Г.Д.Н;

Определя шестмесечен срок за ликвидация от датата на обнародване на поканата в ДВ, бр. ... г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1892

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „К.М”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1893

а. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Ш и Я“ и отписва адвокатски сътрудник Е.Б.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на адвокат М.Т.Т и отписва адвокатски сътрудник Т.О.Г от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1894

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Х и п“ и вписва Г.Н.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Х и п“ и вписва Л.Л.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Й.И.П и вписва Ю.Т.М.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Т и Д“ и вписва К.Л.П в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Х и п“ и вписва А.П.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Р.Х“ и вписва С.М.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

ж. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Р.Х“ и вписва И.П.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

з. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат М.К.Р и вписва Й.С.А в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря. С това изчерпахме точка втора от дневния ред.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1895

Софийски адвокатски съвет отказва да приеме като адвокат Ж.Д.П поради обстоятелството, че е налице дисциплинарно уволнение за неспазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и по-конкретно на т.т. - 15. Държавният служител съобразява законността на действията, които възнамерява да предприеме; 19. Държавният служител пази доброто име на институцията, която представлява; 20. Държавният служител насърчава хората да спазват закона, като дава личен пример с поведението си; 25. Държавният служител не злоупотребява с правомощията си, разчитайки, че няма да му бъде наложена санкция в качеството му на орган на властта; 50. Държавният служител проявява нетърпимост към корупционно поведение и 51. Държавният служител се противопоставя и е длъжен да информира своите началници или съответните органи за всеки акт на корупция, достигнал до неговото знание, което представлява пречка по смисъла на чл.4, ал.1, т.5 ЗА - липса на необходимите нравствени качества за упражняване на адвокатската професия.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1896

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва М.И.С, Ж.В.М и А.З.К в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Който е за, моля да гласува.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1897

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва А.В.Ч в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Заседанието се извлъчва чрез видеострийминг.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Дикова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1898

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.д.№ ... г. по описа на СГС-ГО-I-14 състав за особен представител на ответника по делото да бъде определена адвокатЕ.М.К, а за резервен – адвокат В.Г.В.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Дикова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1899

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по т.д. № ... г. по описа на СГС-ТО VI-10 състав за особен представител на ответника по делото да бъде определен Д.С.П, а за резервен – адвокат В.Ц. Н-Л.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1900

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 355 броя отчети, постъпили в периода от 08.03.2023 г. до 15.03.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнаграждения.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1901

По повод постъпило писмо от НБПП от 08.03.2023 г. и приложено към същото становище на Комисия за защита на личните данни, Софийският адвокатски съвет възлага на Комисия за прилагане на ЗПП да изготви съобщение за сайта на колегията, към което да бъде приложено писмото на НБПП и становището на Комисия за защита на личните данни, с покана към адвокатите, вписани в НРПП, които смятам, че са им определени и съответно изплатени по-ниски възнаграждения за предоставената от тях правна помощ по ЗПП, да посочат номер на дело, правната квалификация, пред кой съд и размер на изплатеното им възнаграждение, за да бъде извършена проверка по случая.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1902

Софийски адвокатски съвет, на основание чл.33, ал.3 ЗПП, одобрява 49 заявления на адвокати от САК за вписване в НРПП към НБПП, подадени в срока по чл.34, ал.1 ЗПП.

Възлага на Десислава Георгиева да изготви и изпрати на НБПП списък с имената на адвокатите от САК за вписване в НРПП ведно със справка за дисциплинарна съдимост за следните лица: ....

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1903

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъде платена сумата от 2220 лева с ДДС на фирма „В.С“ ЕООД въз основа на окончателната справка за вложените материали и труд при оборудване на помещения на САК и изграждане на система за контрол на достъпа и работното време и след приспадане на платения аванс, въз основа Решение № 1453 от 2022 г. на САС.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1904

Софийски адвокатски съвет възлага с срок до 01.04.2023 г. на фирмата, изпълняваща функциите главен счетоводител на САК, съвместно със служители от отдел „Финансово-счетоводен“ на САК да направят опис на наличното количество алкохол, включително като се посочи в описа вида на виното, годината на производство, периода и стойността на придобиването му, както и взетите решения, ако има такива.

Изготвеният опис да се изпрати на бюджетната комисия, която да изготви доклад за следващото редовно заседание на съвета, което е на 05.04.2023 г.

В 15.34 часа се включва адвокат Бакалова.

Заседанието продължава при кворум 13 души.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1905

Софийски адвокатски съвет на основание чл. 106, ал. 5 от ЗА приема решение за унищожаване на бюлетините, пълномощните и другите книжа от изборите за делегати от САК, проведени на 28.-29.01.2023 г. и допълнителния избор, проведен на 05.02.2023 г., поради влизане в сила на решението на ИК за обявяване на изборния резултат.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1906

Софийски адвокатски съвет взема решение да преустанови стрийминг излъчването на живо.

Стрейминг излъчването на живо се преустановява.

В 15.57 часа адвокат Костов влиза в залата.

Заседанието продлъжава при кворум 14 души.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1907

Софийски адвокатски съвет възлага на адвокат Згурова и адвокат Кисьова да изготвят проект на искова молба или молба за обезпечение на бъдещ иск, с което да бъдат предявени претенции за връщане на суми, платени на туристическа агенция „Е.Е.Д.Т“ ЕООД за неизползвани туристически услуги, като в тази връзка да се изисква от фирмата, осъществяваща дейността главен счетоводител, да изготви подробна справка с отбелязване на основанието, посочено във всяка една от фактурите от № ... г. до № ... г.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1908

Софийски адвокатски съвет да изрази в срока за обществено обсъждане становище по изготвения Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), публикуван в портала за обществени консултации на 28.02.2023 година, като бъде оповестено изразеното становище на сайта на САК.

В зала е деловодител дисциплинарна дейност Мая Герасимова.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1909

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвокат С.Н.Й със следните мотиви;

Предвид фактическата и правна сложност на казуса, на осн.чл.137, ал. ЗА, Съветът на САК определя трима адвокати за повдигане и поддържане на обвинение пред дисциплинарния съд на САК, а именно: адвокат Жана Кисьова, адвокат Евгения Гечева и адвокат Мирослав Мичев.

Адвокат Котов от контролния съвет излиза от зала.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1910

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.И.В, като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати със следните мотиви...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1911

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.Б.Н., като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати със следните мотиви...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1912

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да бъде образувана дисциплинарно производство срещу адвокат Л.Г.Г със следните мотиви;

На осн.чл.137, ал.7 ЗА САС определя адвокат Ивайло Костов да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред дисциплинарния съд на САК.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1913

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвокат М.В.Т със следните мотиви;

На осн.чл.137, ал.7ЗА САС определя адвокат Александър Андонов да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред дисциплинарния съд на САК.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1914

На осн.чл.137, ал.5, изр.трето от ЗА, удължава срока с 14 дни по дисциплинарна преписка № ..., образувана срещу адвокат В.А.В и № дисциплинарна преписка ... г., образувана срещу адвокат В.П.Г., за извършване на допълнителна проверка.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета от дневния ред - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Нямаме такива доклади.

адв.Стефан Марчев:........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:.........

/Секретар на САС/

Споделяне