Протокол № 8 от 08.03.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 8

На 08.03.2023 г. от 14.13 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Обсъждане и приемане на промени във Вътрешните правила за работа на адвокатския съвет и помощните органи към него.

2. Обсъждане на оферти от дружествата Доверие, България, Дженерали, Аксиом и Уника за сключване на Договор за „Здравна застраховка“ на служителите на САК, както и за адвокатите от САК и техните семейства.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

Промяна в статута.

3.2.Отписване;

3.3. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяванеупражняването на адвокатска професия;

Промяна на имена, адреси, телефони.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

5.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Дисциплинарни въпроси.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Валентина Драйчева Бакалова/включва се по-късно/

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Жана Иванова Кисьова

8. Златка Стефанова Динева

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Лидия Въчева Дикова

11. Лили Николова Лозанова

12.Мирослав Тодоров Мичев

13. Петьо Димитров Славов

14. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

  • Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Антон Йорданов Стефанов
  • Маргарита Руменова Димитрова
  • Силвия Йорданова Спасова
  • Пламен Кирилов Киров

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Мариана Емилова Вълкова

Присъстват представители на КС.

  • Вася Тодорова Илиева
  • София Николова Разбойникова

По точка първа от дневния ред:

В зала влиза адв. Ива Згурова.

Адвокат Бойко Войнов от контролния съвет влиза в залата на съвета.

В 14.55 часа се включва адвокат Дикова.

Заседанието продължава при кворум 12 души.

В 15.10 ч. се включва адвокат Славов.

Заседанието продължава при кворум 14 души.

Който е за моля да гласува.

Гласували: 12 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов, 1 против - Пенова, 1 въздържал се - Славов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1861

Софийски адвокатски съвет приема промени във вътрешните правила за работа на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него, както следва:

В разпоредбата на чл. 2 (3) се променя изразът „на посочена от него поща“ с израза „на създадената служебна поща (на домейн www.sak-sas.bg) на всеки член на Съвета електронна поща“.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Славов Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1862

Приема се нова разпоредба на чл.2 (4) със следното съдържание:

Всеки член на съвета може да предлага включването на точки в дневния ред като обосновава с кратки мотиви причините за това. Предложението се изпраща до председателя на Съвета с копие до членовете му по електронен път на създадената служебна поща (на домейн www.sak-sas.bg).Когато искането за включване на точка в дневния ред се прави по време на заседание на Съвета, писмено предложение не е необходимо.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Славов Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1863

Приема нова разпоредба на чл.2 (5) със следното съдържание:

Материалите за заседанието се осигуряват на разположение на членовете на адвокатския съвет в сградата на адвокатския съвет – бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, най-късно до 24 часа преди началото на заседанието, като се изпращат на членовете на съвета на електронните адреси в домейна www.sak-sas.bg, включително и писмен доклад или становище на постоянна комисия, ако такива са били изготвени.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1864

Приема нова разпоредба на чл.2 (6) със следното съдържание:

Всеки член на Съвета може да поиска да бъде отложено гласуването на решение по точка от предварително обявения дневен ред, ако към съобщението по ал. 3 не са приложени материалите по съответната точка от дневния ред. Председателят подлага на гласуване процедурното предложение за отлагане, преди да подложи на гласуване проекта за решение по същество.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Славов, няма против, 1 въздържал се - Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1865

Да не се извършват промени на чл.9 от правилата, които касаят работата на дисциплинарната комисия.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1866

Приема следната редакция на чл.11:

Създава се нова буква Д на чл.11, ал.1, както и нова ал.2, ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание: Създаване на Методичен кабинет, в който адвокати от САК с дългогодишен опит и квалификация, дали предварително съгласие, предоставят методична помощ по правни въпроси на млади адвокати, в т.ч. и на младши адвокати, във връзка с конкретни правни казуси.

(2) Комисията изготвя и внася за разглеждане и приемане от Съвета на годишната програма за планираните обучения и други мероприятия, касаещи професионалната квалификация на адвокатите от САК, при съобразяване на приетата от УС на ЦОА програма за съответната година и гласувания бюджет на САК за същия период.

(3) Въз основа на приетата годишна програма, Комисията може да предвижда провеждането на обучения и други мероприятия, групирани в следните направления:

1. обучения на млади адвоката, в т. ч. младши адвокати от САК;

2.семинари за повишаване на квалификацията и/или специализацията на адвокатите от САК по теми от различни правни отрасли на гражданското, административното и наказателното право (т. нар. „надграждащи или поддържащи обучения“);

3.семинари, обучения и др. под. по актуални въпроси, свързани с приети промени в нормативната уредба, засягащи адвокатската практика;

(4) Мероприятията по ал. 1, както и програмите по ал. 2 и 3, се оповестяват на Интернет сайта на САК и се изпращат на електронната поща, обявена в регистъра на адвокатите.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1867

Създава се чл. 15 със следната редакция:

Чл. 15 (1) Комисията по правни въпроси и законодателство има следните задачи:

а) следи обявените в портала за обществени консултации www.strategy.bg и на страницата на Парламента законопроекти и проекти на други нормативни актове, и докладва на Съвета на всяко редовно негово заседание накратко предвижданите законодателни промени, които касаят дейността на адвокатите;

б) когато законопроект или проект на нормативен акт касае дейността на адвокатите, Комисията прави предложение за решение на адвокатския съвет за формата на участие на САК в законодателния процес чрез предложение за:

1) изготвяне на становище от името на Съвета на САК в рамките на правомощието на съвета по чл. 89, т. 5 от ЗА за защита на професионалните права на адвокатите;

2) определяне на представители на САК в работни групи или комисии, формирани от носителя на законодателната инициатива или от други органи и неправителствени организации;

3) участие в общественото обсъждане на законодателни инициативи;

4) подготовка на становища от името на САС по публикувани проекти за нормативни актове, включително като привлича за изготвянето им адвокати от САК, които не са членове на Съвета;

5) участие на представители на САК в работата на водещата за съответната законодателна процедура комисия към НС;

6) ангажиране на адвокати от САК – експерти в съответната област, да дават становища по законосъобразността на приети подзаконови нормативни актове и/или да подготвят оспорването им пред ВАС.

в) следи за образуваните тълкувателни дела и конституционни дела и докладва на Съвета дали те касаят дейността на адвокатите;

г) подготвя и внася за приемане от Съвета на предложения и становища по всички Наредби, Правила, кодекси и проекти за други актове, които се приемат от Общото събрание на колегията, Общото събрание на адвокатите в страната или Висшия адвокатски съвет.

(2) Комисията прави предложения до Съвета за възлагане изготвянето на правни становища или за участие в процеса по изготвянето на становищата по ал. 1 на адвокати от САК, притежаващи квалификация и експертиза в съответната област. За целта Комисията привлича адвокати от САК, които дават съгласие да подпомагат дейността на САС чрез подготовката на становища, които се докладват и гласуват от Съвета или чрез участие като експерти в работни групи, в заседания на комисии или други органи от името на САС.

(3) Комисията прави предложения до Съвета за възлагане изготвянето дайджест, веднъж месечно или на тримесечие, за законодателни инициативи и приети промени в нормативните актове и измененията, включително на норми на Европейски съюз.

По точка втора от дневния ред:

Срийминг излъчването на живо се преустановява.

Гласували: 14 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов- единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1868

Софийски адвокатски съвет взема решение да не обсъжда офертите на ЗК Б.Ис и ЗС Д.З АД с оглед най-ниските застрахователни лимити при условията на възстановяване на разходите и изключването на болница ТОКУДА от списъка на лечебните заведения, с които работят при условията на абонамент.

Адв.Пенова се изключва. Заседанието продължава при кворум 13 души.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, 1 против - Пенова, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1869

Софийски адвокатски съвет вземе решение за сключване на Договор за „Здравна застраховка“ на служителите на САК с дружество ОЗОФ Д. ЗАД при предложените условия, като бъде обявена на сайта на САК възможност желаещите адвокати от САК и техните семейства, както и адвокатските сътрудници в срок до 27.03.2023 г. да се присъединят към договора, като заплащат застрахователната премия за своя сметка, като застраховката ще бъде за срок от 12 месеца и влиза в сила от 01.04.2023 г.

Адвокат Бойко Войнов от контролния съвет напуска залата.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против - Пенова, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1870

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.С.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против - Пенова, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1871

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокат С.Г.И за срок от 20 месеца, считано от датата на обнародване на решението в ДВ - бр.21/07.03.2023 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1872

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1873

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „В. С и Д”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1874

Уважава заявление на Адвокатско дружество „П и К” и вписва следните промени:

Вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр. София, ...;

Дружеството се управлява и представлява от адвокат В.П.П и адвокат М.Ю.Л заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1875

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и п” и вписва по партидата Адвокатско дружество „Г”, с партиден № ... в регистъра, следните промени:

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „Г” на Адвокатско дружество „Г и п”;

Дружеството се представлява и управлява от адвокат С.М.Г самостоятелно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1876

Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и Б” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Л.С.П;

Адвокатското дружеството се представлява и управлява от адвокат Б.С.В и адвокат Д.В.Б поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1877

Уважава заявление на Адвокатско дружество „М и В” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник и управител адвокат Н.Д.В.;

Вписва промяна на наименованието от Еднолично адвокатско дружество „М.М” на Адвокатско дружество „М и В”;

Дружеството ще се представлява и управлява от управителите адвокат М.Г.М и адвокат Н.Д.В заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Който е за, моля да гласува.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1878

а. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К и с“ и отписва адвокатски сътрудник А.В.Т от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление наАдвокатско дружество „П, А и п“ и отписва адвокатски сътрудник П.Л.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Г и п“ и отписва адвокатски сътрудник А.А.Е от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Е и Д“ и отписва адвокатски сътрудник И.С.Х от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1879

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и п“ и вписва С.В.В в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат И.Н.И и вписва Д.И.Ка в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневия ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка четвърта е определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1880

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 205 броя отчети, постъпили в периода от 01.03.2023 г. до 08.03.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнаграждения.

По точка шеста от дневния ред:

Дикова мотиви в доклада, моля да гласува.

Гласували: 13 за - Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1881

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.Г.Г, като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Заседанието продължава при кворум 12 души.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова,

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1882

Съветът на САК определя възнаграждение на адв.Д по чл. 6, т. 8, б. „д“ във вр. с § 1 от ДР на Наредба № 1 от НМРАВ в размер на.... лева.

Адвокатско възнаграждение за подаване на заявление за издаване на заверен препис от нотариален акт и снабдяване със същия в допълнение към това за подготовката на сделката, не следва да се определя с оглед изричната уговорка между адв. Д. и Е.К, че посочените действия ще бъдат извършени безплатно.

Предвид изложеното, Софийският адвокатски съвет определя възнаграждение на адв. Г.Д.Д с личен номер ... по направеното от нея искане за определяне на адвокатско възнаграждение с вх. № .... г. по реда на чл. 36, ал. 3 ЗА в размер на ... лева.

Гласували: 10 за - Андонов, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 2 въздържали се - Гечева, Кисьова,

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1883

Предвид горното съветът на САК постанови решение, с което искането на адв. П.Б.П от САК, направено на основание чл. 36, ал. 3 от ЗА, да бъде уважено и да му бъде определено възнаграждение, съобразено с Наредба № 1/09.07.2004 г., в размер на ... лева /.../– за осъщественото от него процесуално представителство пред СРС, по гр.д.№... г. и ... лева /..../за осъщественото от него процесуално представителство пред СГС, по в.гр.д.№ ... г.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1884

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат М.С.К от САК в размер на ... /.../ лева.

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1885

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат З.В.С от САК в размер на ... /.../ лева.

адв.Стефан Марчев:..................

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:...................

/секретар на САС/

Споделяне