Протокол № 6 от 15.02.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 6

На 15.02.2023 г. от 14.13 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Клетва.

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

6. Дисциплинарни въпроси.

7. Обсъждане на предложение за позиция по повод декларация на Висшия адвокатски съвет относно интервю на адв. Михаил Емкимджиев.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

10. Обсъждане и приемане на решение за изпращане на представител на САК за участие в честване на годишнина от приемане на първия Закон за адвокатурата в Република Сърбия и Ден на сръбския адвокат.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Валентина Драйчева Бакалова/включва се по-късно/

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Жана Иванова Кисьова /включва се по-късно/

8. Златка Стефанова Динева

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Лидия Въчева Дикова

11. Лили Николова Лозанова /включва се по-късно/

12. Мирослав Тодоров Мичев

13. Петьо Димитров Славов

14. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

  • Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

  • Антон Йорданов Стефанов
  • Маргарита Руменова Димитрова
  • Пламен Кирилов Киров
  • Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Александър Ивайлов Тонев
  • Мариана Емилова Вълкова

Присъстват представители на КС.

  • София Разбойникова

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.Г.С.С

2.И.Т.Г-С

3.И.Н.Г

4.И.Д.Д

5.К.В.Р

6.Н.В.Н

7.Н.Г.М

8.С.С.С.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1798

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Д.А.И в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1799

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат В.А.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат В.Г.Б от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Г.Д.Г от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се – Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1800

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.И.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.О.В – В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Р.Х.В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1801

Софийски адвокатски съвет взема решение да отложи произнасянето по заявлението на адвокат И.М.Ц от САК, подадено на основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата поради преместването му в Адвокатска колегия ..., до произнасянето на САС по висяща дисциплинарна преписка с № .../... г. образувана срещу него.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1802

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 49 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1803

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „К.Г” и вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр. София...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1804

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Д. М.Д”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1805

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „П”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 ЗА Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1806

а. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Г и А“ и отписва адвокатски сътрудник М.Р.Т от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Д и Д“ и отписва адвокатски сътрудник А.Д.Ж от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наАдвокатско съдружие „Г и п“ и отписва адвокатски сътрудник А.Г.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Й, Р и с“ и отписва адвокатски сътрудник Щ.Н.Т от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1807

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д“ и вписва Р.М.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат М.Т.Т и вписва С.Л.Л в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „М“ и вписва Д.Б.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „М“ и вписва А.И.П в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „К – Л и п” и вписва А.И.Б в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско съдружие „Д и с” и вписва Д.И.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

ж. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й и К” и вписва Р.В.Нв специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

з. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Б” и вписва Т.Н.Хв специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

и. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й, Р и с” и вписва С.Р.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

й. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й, Р и с” и вписва В.П.Дв специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Стартира видеостримийнг излъчване на живо.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1808

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по изп.д. № .../... г., по описа на СЧИ С.Х, за осъществяване на правна помощ на длъжника С.Н.К да бъде определен адвокатС.Д.К, а за резерва – адвокат И.И.Я.

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1809

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.д. № .../... г., по описа на СГС – ГО – I-27 състав, за осъществяване на правна помощ на С.П.Л да бъде определен адвокат М.Л.М а за резерва – адвокат С.Й.П.

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1810

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по т.д. № .../... г., по описа на СОС – ТО – V Първоинстанционен търговски състав, за осъществяване на правна помощ на М.Т.П да бъде определен адвокат М.А.М, а за резерва – адвокат И.Х.П.

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1811

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по ч.гр.д. № .../... г., по описа на СРС – ГО – 33 състав, за осъществяване на правна помощ на З.Ю.М да бъде определен адвокат В.Х.В, а за резерва – адвокат В.Ф.С.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1812

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 349 броя отчети, постъпили в периода от 01.02.2023 г. до 15.02.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Включи се и колегата Силвия Спасова чрез видеоконферентна връзка.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1813

Софийски адвокатски съвет на осн. чл.89, т.10 от Закона за адвокатурата и въз основа на инвентаризационен опис от 18.03.2022 г., съставен от комисия, определена със Заповед № 38/17.03.2022 г., взема решение да бъдат бракувани описаните в описа и негодни за употреба движими вещи – собственост на САК.

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1814

Софийски адвокатски съвет взема решение да размести точките от предварително обявения дневен ред за заседанието на 15.02.2023 г., като точка седма бъде обсъдена преди точа шеста от дневния ред.

По точка шеста от дневния ред:

Който е за, моля да гласува.Гласували: 10 ЗА – Кисьова, Дикова, Згурова, Миразчийска, Хинов, Марчев, Мичев, Лозанова, Анодонов, Гечева, 1 против - Стефанова, 1 въздържал се - Славов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1815

Софийски адвокатски съвет да призове ВАдвС да отмени или оттегли позицията си по повод интервю на адвокат М.Е, която епубликувал на сайта си, тъй като същата може да бъде възприета като порицание на адвокат без надлежно проведено дисциплинарно производство.

В зала присъства Мая Герасимова – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова,Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1816

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Л.П със следните мотиви...

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1817

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Х.П.Х, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати със следните мотиви...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов,няма против, 1 въздържал се -Лозанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1818

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Г.В.У, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати със следните мотиви...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1819

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Ч.Г.Т, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати със следните мотиви...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Заседанието продължава при кворум 14 души.

Гласували: 12 ЗА – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 2 въздържали се - Андонов, Бакалова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1820

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И.М.Ц, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати със следните мотиви ...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 ЗА – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1821

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Д.К, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати със следните мотиви ...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 ЗА – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1822

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата се внася настоящия доклад за резултата от извършената проверка по 12 броя дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП №.../.... г., образувана срещу адв. ...

- ДП №.../... г., образувана срещу адв. ...

....

Така изброените дисциплинарни преписки са образувани срещу посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от адвокатите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията всички посочени по-горе адвокати са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна САС намира, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от горепосочените адвокати, са отстранени, поради което и не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

По тези съображения и на основание чл.137, ал.5 от ЗА САС постанови решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство по всяка от посочените преписки, срещу адвокатите за които са образувани.

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се- Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1823

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА), се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по 23 дисциплинарни преписки с оглед вземане на решение от САС за наличие или липса на данни за образуване на дисциплинарно производство.

Преписките са образувана в различни периоди срещу адвокати от САК за неплатени от страна на адвокатите от САК вноски към САК и ВАдвС за периода от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г.

След образуване на преписките на адвокатите е предоставена възможност за подаване на обяснения съобразно чл.137, ал.1 от ЗА, като е изпратено уведомление чрез писмо по пощата или по имейл, или по телефон, но до настоящия момент такива обяснения не са постъпили.

Отделно от това, по данни от счетоводството на колегията, към датата на настоящия доклад не е извършено плащане от страна на адвокатите, поради което на основание чл. 137, ал. 5 от ЗА САС взе решение, с което да бъде образувано дисциплинарно производство срещу следните адвокати от САК за неплатен членски вноски към САК и ВАдвС, за периода от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г., с което са допуснати нарушения на правилото на чл. 49, ал. 1 от ЗА,а именно:

ДП № .../... г. ...., № .../...г., № .../... г. ....

На осн.чл.137, ал.7 ЗА определя адвокат Христо Хинов да изготви, внесе и поддържа дисциплинарните обвинения пред ДС при САК.

В случай на невъзможност адвокат Хинов да се яви по дисциплинарните дела, на негово място ще се явяват членове на комисията за дисциплинарна политика към съвета на САК.

Заседанието продължава при кворум 13 души.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка осма е разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 13 ЗА – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1824

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Х.Н.Д от САК в размер на ... /.../ лева поради влошено здравословно състояние.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме точка девета от дневния ред.

По точка десета от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1825

Софийски адвокатски съвет взема решение за изпращане на двама представител на САК за участие в честване на годишнина от приемане на първия Закон за адвокатурата в Република Сърбия и Ден на сръбския адвокат на 24-25.02.2023 г., определени след съгласуване на възможностите за участие от председателя и секретаря на съвета, като разноските за пътуването до Белград и обратно бъдат поети от САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Хубава вечер.

Колеги, благодаря на всички. Закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев: .......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:........

/Секретар на САС/

Споделяне