Протокол № 22 от 05.10.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 22

На 05.10.2022г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Прием на адвокати и младши адвокати.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Финансови въпроси.

6.1. Обсъждане на въпроси, свързани със събиране на дължими

суми по договори за наем и оптимизиране на управлението на недвижимите имоти.

6.2. Обсъждане на въпроси, свързани с изготвянето на проектобюджет на САК за 2023 г., както и доклад за наличните касови и банкови наличности в САК, приходи и разходи за периода от м. юли до м. септември включително.

6.3. Обсъждане и приемане на нови Вътрешни правила за работната заплата, Правила за вътрешния трудов ред и Етичен кодекс на служителите, както и други необходими актове за уреждане на трудовата дейност в САК.

7. Дисциплинарни въпроси.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Валентина Драйчева Бакалова

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ивайло Кръстев Костов

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Албена Василева Пенова

2. Евгения Петрова Гечева

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Александър Димитров Машев

3. Антон Йорданов Стефанов

4. Маргарита Руменова Димитрова

5. Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

1. Александър Ивайлов Тонев

2. Мариана Емилова Вълкова

3. Пламен Кирилов Киров

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетка положиха:

1. Д.П.С

2. Л.В.Д

3. Ц.А.М

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, след клетвата продължава редовното заседание на САС с дата 05.10.2022 г. в 14.34 часа, като в залата на съвета присъстват основните членове на адвокатския съвет Христо Хинов, Вера Даскалова, Петьо Славов, Десислава Миразчийска и Стефан Марчев. Чрез видеоконферентна връзка присъстват колегите Жана Кисьова, Ива Згурова, Лидия Дикова, Златка Стефанова и Мирослав Мичев – основни членове на адвокатския съвет, както и резервните членове Александър Машев и Александър Андонов.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1464

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат В.В.Б от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Л.Н.Х от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат А.Ц.П от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.К.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1465

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат А.Ю.Р, считано от 05.10.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1466

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.С.А от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.П.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.В.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Б.К.А от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Б.Г.К от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1467

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 16 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Валентина Бакалова се включва в 14.37 ч. Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1468

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Е и П” и вписва следните промени:

Вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: гр. София ...;

Дружеството ще се управлява и представлява от адвокат Т.Е.Ц и адвокат Н.Й.П заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1469

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и п“ и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат П.Х.А;

Вписва като съдружници в Адвокатско дружество „Г и п“ адвокат В.М.Г, адвокат Д.И.С от САК и адвокат Д.С.М;

Вписва промяна в адреса за управление на дружеството, както следва: гр. София ...

Вписва като управител адвокат В.М.Г;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адвокат С.М.Г и адвокат В.М.Г поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1470

Уважава заявление на адвокатско дружество „Д Л” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат Р.А.П;

Адвокатско дружество „Д Л” се управлява и представлява от управителите адвокат А.Р и адвокат Я.Ш поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1471

Уважава заявление на адвокатско дружество „С и Д” и вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1472

Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и п“ и вписва по партидата на Адвокатско дружество „В & Г“, с парт.№ ... в регистъра, следните промени:

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „В и Г“ на Адвокатско дружество „В и п“;

Вписва промяна в адреса на управление на дружество: гр. София ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1473

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „К” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „К“, с парт. № ... в регистъра, следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Ю.Ю.С;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „К” на Еднолично адвокатско дружество „К”;

Еднолично адвокатско дружество „К“ се управлява и представлява от адвокат И.Я.К.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1474

Уважава заявление на адвокатско дружество „К и Г” и вписва като съдружници в адвокатското дружество адвокат М.В.В и адвокат Я.А.Н.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1475

а. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „И“ и отписва адвокатски сътрудник П.И.И от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „С и п“ и отписва адвокатски сътрудник В.Ч.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и Т“ и отписва адвокатски сътрудник Е.Г.А от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и п“ и отписва адвокатски сътрудник Т.Р.Р от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1476

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „В и п“ и вписва Е.Е.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „В.Х.Г.Р.Г и К.КГ“ и вписва К.К.В в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Н, У, М” и вписва А.С.Е в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „С” и вписва К.В.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Г.П.Г и вписва Ц.И.Й в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „К и с” и вписва А.В.Т в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

ж. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „К и с” и вписва М.Е.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1477

Оставя без уважение заявление за допускане до участие в есенната изпитна сесия пред ВАдвС за адвокати и младши адвокати през 2022 г. на А.Б.Н като просрочено.

Съгласно чл. 9. (3) от НАРЕДБА № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати на ВАдвС - за пролетната изпитна сесия заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 15 април, а за есенната изпитна сесия - най-късно до 15 септември.

В случая заявлението на А.Б.Н е подадено на 26.09.2022 г., след предвидения в наредбата срок.

Съгласно чл. 10. (1) от същата - Адвокатският съвет разглежда подадените заявления с приложенията към тях на първото заседание след постъпването им, но не по-късно от 20 април за пролетната изпитна сесия и не по-късно от 20 септември за есенната изпитна сесия.

На заседание на Софийски адвокатки съвет, проведено на 21.09.2022 г., САС е разгледал подадените заявления за допускане до изпита и се е произнесъл с Решение № 1447 от същата дата, с което е одобрил списъка с допуснатите кандидати и одобреният списък е изпратен на ВАдвС ведно с подадените от кандидатите заявления и приложенията към тях.

Водим от горното, САС оставя без уважение заявлението на А.Б.Н като просрочено, като указва на същия, че може да се яви на следващата изпитна сесия, като за целта следва да подаде до САК ново заявление.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1478

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Р.Д.Р, И.С.К и М.С.А в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

/Забележка: адв.Бакалова се въздържа единствено по отношение на кандидата за прием в САК като младши адвокат Мариана Цветкова Христова/

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1479

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението: Б.Р.Ф, С.И.Д, М.А.Ж, Е.К.К, Д.Е.Д, Б.Г.Г и М.Ц.Х.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Ивайло Костов се включва в 15.06 часа. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1480

Софийски адвокатски съвет възлага на адв.Стефан Марчев, председател на САК и на адв. Христо Хинов, секретар на САС, да изготвят проект на решение, с което да се прецизират формулировките на условията, при които се определя размерът на дължимите встъпителни вноски за прием в САК, съгл.решение на САС от 26.11.2019 г.

По точка четвърта от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1481

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 274 броя отчети, постъпили в периода от 21.09.2022 г. до 05.10.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

В зала присъстват Мариана Петкова – главен счетоводители и Емил Иванов – главен касиер

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържали се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1482

На осн.чл.89, т. 10 от Закона за адвокатурата Софийски адвокатски съвет, като взе предвид доклада на адв. Христо Христов, секретар на САС, относно отношенията на САК с наематели по договори за наем на кантори в Търговския дом, реши:

1. Да бъдат поканени наемателите, които не са погасили наемните си вноски по действащите договори, да платят дължимите суми, а в случай че същите не бъдат погасени, договорните отношения с тях да бъдат прекратени.

2. Да се проведат разговори с наемателите на части от кантори, като им бъде предложено да се прекратят действащите договори и с тях да бъдат сключени договори за цялата площ. В случай, че наематели имат желание да ползват кантора съвместно с друг ползвател – да се сключи договор с двамата за цялата площ, с уговорена солидарност за дължимия наем.

3. По отношение на канторите, отдадени на части, за които не бъде постигнато съгласие с настоящите наематели за сключване на нови договори за цялата площ, да се предприемат действия за прекратяване на договорите.

4. По отношение на канторите, които са свободни, както и по отношение на канторите, за които бъдат прекратени наемните отношения съобразно т.3, да бъдат предприети действия за отдаване под наем по приетата от САС процедура.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1483

По предложение на адвокат Валентина Бакалова да се включи точка в дневния ред за следващото заседание - доклад на Комисията по бюджет и финансова политика към САС относно необходимостта от разкриване на нова щатна позиция или евентуално промяна в длъжностната характеристика на длъжността „Домакин“ със съвместяване на дейности по управление на имуществото и контрол на собствеността.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1484

По предложение на адвокат Христо Хинов за почасово отдаване под наем на кантори, собственост на САК, Софийски адвокатски съвет възлага на секретаря да изготви доклад относно това колко ще струва ремонта и оборудването на канторите, които да бъдат приведени в добър вид, да бъдат оборудвани с бюро, столове и друго подходящо офис оборудване, както и със система за достъп до кантората с карта, като евентуално се посочи в доклада и срок за изпълнение.

Адвокат Бакалова и адвокат Костов напускат заседанието.Заседанието продължава при кворум 10 души.

Гласували: 8 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се - Стефанова, Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1485

Софийски адвокатски съвет приема предложения от адвокат Ива Згурова проект на Правилник за организацията на дейността на Софийска адвокатска колегия със следните корекции и допълнения:

1. Ал. 2 на чл.24 отпада от текста на правилника, като чл.24, ал.1 става чл.24;

2. Чл.31, т.10 добива следната редакция: Данните на адвокатите, имената на клиентите (бивши, настоящи и потенциални) и търговските партньори;

3. Чл. 38. (1) добива следната редакция: Работното време в администрацията е фиксирано, както следва:

- (2) Началото на работния ден е в 08:30 часа.

- (3) Краят на работния ден е в 17:30 часа, освен ако служителят е избрал да не ползва почивките съгласно чл. 39, ал. 2, в който случай работното време е до 17:00 часа.

- (4) Началото на работния ден при 4-часов работен ден е от 13:00 часа и край в 17:30 часа, освен ако служителят е избрал да не ползва почивките съгласно чл. 39, ал. 2, в който случай работното време е до 17:00 часа.

4. Разпоредбата на чл.39 става ал.1 на чл.39 и се създава нова ал. 2 на чл.39. Чл.39, ал. 1 и ал. 2 добиват следната редакция:

- Чл. 39. (1) Работното време се прекъсва от обедна почивка, която е от 30 минути почивка за обяд, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

- (2) Служителите имат право да ползват две междинни почивки по 15 минути, сутрин в интервала от 9.30 часа до 10.30 часа и след обяд в интервала от 14.30 часа до 15.30 часа, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес, като се осигури непрекъснато обслужване на адвокатите и изпълняване на трудовите функции в съответния отдел.

5. В края изречението на чл.50, т.2 се допълва с израза „без уважителни причини“.

6. Чл.59 се чете: „В САК се допускат външни лица единствено в помещенията, предвидени за обслужване на адвокати и граждани“.

7. Чл.61 (3) се чете: „Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от Председател и Секретар“.

Гласували: 9 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1486

Софийски адвокатски съвет приема Кодекс за поведение на служителите и работниците на Софийска адвокатска колегия, предложен като част от материалите по дневния ред от адвокат Ива Згурова, без корекции и допълнения на съдържанието.

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1487

Да се заплати допълнително трудово възнаграждение за положен извънреден труд на сезонните работници на длъжност „Камериерки в ОД Лозенец“ по 400 лева на човек за сметка на перо „Трудови възнаграждения ОД Лозенец“.

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е 1488

Софийски адвокатски съвет реши да направи дарение в размер на 1000 лева за издаване на книгата на Евгени Йочев "Здружение на българските съдии 1919-1944“. Стойността на дарението да бъде покрита от следните пера на бюджета на САК за 2022 г.:

- от перо по т.6.2 „Разходи за обучения“ - сумата от 600 лева, представляваща дължимо лекторско възнаграждение на съдия Цариградска, от което съдия Цариградска се отказва в полза на книгата на Евгени Йочев;

- от перо по т.5.2 „Възнаграждения на членове на съвета“ - сумата от 400 лева, представляваща заседателни възнаграждения на членове на адвокатския съвет.

Главният счетоводител и главният касиер излизат от зала.

В зала влиза Мая Герасивома – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1489

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.П.В, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Преминаваме към точка осма - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1490

Софийски адвокатски съвет да изрази становище по повод внесения за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията по повод на предлаганата промяна на раздел „Съдебна медиация“ и предложените в тази връзка правила.

Изготвянето на становището се възлага на адв.Албена Пенова.

Изготвеното становище да се съгласува предварително с членовете на адвокатския съвет в срока до 13.10.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Благодаря на всички за търпението.

адв.Стефан Марчев: ...........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: .............

/Секретар на САС/

Споделяне