Протокол № 21 от 21.09.2022 г.

П Р О Т О К О Л № 21

На 21.09.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Прием.

4. Разглеждане на подадените заявления за участие в изпита за адвокати за есенната сесия и вземане на решение за допускане или недопускане на кандидатите.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

6. Разглеждане и приемане на предложение на САС за вписване в НРПП на основание чл. 33, ал. 3 ЗПП на адвокати, членове на САК, подали заявления по образец в периода 16.03.2022 г. – 20.09.2022 г.

7. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

8. Финансови въпроси.

8.1. Обсъждане на необходимостта и вземане на решение за закупуване на техника за контрол на достъпа в помещенията на САК, находящи се в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 2 и 3 (Търговски дом) и бул. Тодор Александров № 137, ет. 2 и ет. 3.

8.2. Доклад за извършения ремонт на покрива на х. Адвокат, Национален парк „Витоша“, м. Острица и одобряване на извършеното окончателно плащане на изпълнителя на стойност 9 861.48 лв.

8.3. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работна заплата.

9. Приемане на решение за промяна Правилата за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв. /приети с Решение № 1038/16.03.2022 г., изменени с Решение № 1110/06.04.2022 г./, по отношение на участие в процедурата на адвокатски дружества и съдружия.

10. Дисциплинарни въпроси.

11. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

12. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Жана Иванова Кисьова

7. Ивайло Кръстев Костов

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лили Николова Лозанова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1.Евгения Петрова Гечева

1. Златка Стефанова Динева

2. Лидия Въчева Дикова

Присъстват резервни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Александър Димитров Машев

3. Антон Йорданов Стефанов

4. Александър Ивайлов Тонев

5. Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

1. Пламен Кирилов Киров

6. Мариана Емилова Вълкова

7. Силвия Йорданова Спасова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. Р.Т.К

2. М.Д.Д

3. И.Д.А

4. А.Ц.А

5. П.П.К

6. П.А.И

7. Ф.В.С

8. М.Г.Д

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Ш Е Н И Е № 1431

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.А.Н от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.К.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1432

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.М.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Г.В.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.А.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1433

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 21 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1434

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б и Б” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: гр.София ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.Албена Пенова се включва в 14.30 ч. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1435

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Т – П и В”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1436

Уважава заявление на Адвокатско дружество „С, С и п” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „С, С и п” с регистр.№ ... в регистъра:

Заличава като съдружник и управител адвокат А.И.С;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „С, С и п” на Адвокатско дружество „С, С и п”;

Адвокатско дружество „С, С и п” се управлява и представлява от управителя адвокат Т.С.С.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1437

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д, П и К” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и член на управителния съвет адвокат М.П.Б;

Вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: гр. София ...;

Вписва нов управителен съвет, който се състои от следните съдружници, всеки от които представлява дружеството самостоятелно: адвокат Г.Г.Д., адвокат Б.К.П., адвокат А.Т.Т., адвокат Х.И.Н и адвокат З.Н.Т.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1438

Софийски адвокатски съвет заличава от регистъра, воден от САС, Адвокатско съдружие „Ф, Р и п” с мотива:

След отписването от регистъра на адвокатите на САК на адвокат С.А.Р, по реда на чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата (Решение № 1397 на САС, обективирано в Протокол №20/07.09.2022 г.) Адвокатско съдружие „Ф, Р и п“ остава само с един адвокат съдружник.

От страна на оставащия в съдружието съдружник не са предприети съответните действия за запазване на същото чрез сключване на договор с друг адвокат, поради което съдружието следва да бъде прекратено.

В случая не е спазено изискването на чл.52 от ЗА за обединяване на двама или повече адвоката в съдружие.

Водим от горното, САС заличава от регистъра Адвокатско съдружие „Ф, Р и п”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1439

Софийски адвокатски съвет уважава заявление на Адвокатско съдружие „Р и В” за прекратяване на договора за съдружие и на основание чл.56 от Закона за адвокатурата заличава от регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Р и В”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1440

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Б Б” и вписва като съдружник адвокат Б.М.Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1441

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „С енд М - П” и вписва промяна в адреса на управление на съдружието, както следва: гр. София...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1442

Уважава заявление на адвокат В.Д.Т и отписва адвокатски сътрудник С.С.П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1443

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Т, П“ и вписва И.С.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д“ и вписва К.И.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Н, У, М” и вписва Е.Х.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „П и п” и вписва Г.П в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Б и Т” и вписва И.Е.П в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Т” и вписва Н.Н.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

ж. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „П, А и п” и вписва Т.К.Т в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

з. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „С и Д” и вписва Т.Т.Л в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

и. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Я - В” и вписва П.Н.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Адвокат Лили Лозанова се включва в 14.45 ч. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1444

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Л.С.К, Е.Х.Н, Ц.А.М, В.Г.С, К.В.Р и П.С.Т в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се – Костов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1445

Отлага произнасянето по заявление вх.№ .../20.09.2022 г. на кандидата за прием в САК С.Н.С и на осн.чл.19, ал.1 и ал. 2 от Закона за адвокатурата указва на същия да представи предвидените в чл.19, ал. 1 от Закона за адвокатурата доказателства за трайно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България в период от минимум три години.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1446

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Д.П.С в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1447

Софийски адвокатски съвет, на осн.чл.10, ал. 2 от Наредба № 2 на Висшия адвокатски съвет, допуска до есенната изпитна сесия пред ВАдвС 178 кандидати, които са подали заявления за участие в изпита пред ВАдвС до 21.09.2022 г. вкл.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1448

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По изп.дело № .../2022г. и изп.дело № .../2022г., по описа на частен съдебен изпълнител М.П, за осъществяване на правна помощ на лицата Б.С.Б и В.Е.П да бъде определена адвокат Г.Д.Г, а за резерва – адвокат И.Г.Б.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1449

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гр.д.№ .../2021г., по описа на СГС-ГО-I-25 състав, на лицето Е.В.Д да бъде определен за особен представител адвокат И.Т.Г, а за резерва - адвокат В.Е.З.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1450

Софийски адвокатски съвет, на основание чл.33, ал.3 от ЗПП, одобрява 51 заявления на адвокати от САК за вписване в НРПП към НБПП, постъпили в периода от 16.03.2022 г. до 20.09.2022 г.

Възлага на Десислава Георгиева да изготви и изпрати на НБПП списък с имената на 51 кандидати за вписване в НРПП ведно със справката за дисциплинарна съдимост.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1451

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 440 броя отчети, постъпили в периода от 07.09.2022 г. до 21.09.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1452

Софийски адвокатски съвет одобрява извършеното окончателно плащане на изпълнителя на стойност 9 861.48 лева, за извършен ремонт на покрива на х. Адвокат, Национален парк „Витоша“, м. Острица по сключен договор от 01.09.2022 г.

Който е за, моля да гласува.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

/забележка: адв.Костов не участва в гласуването, временно е извън зала/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1453

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъде сключен договор за закупуване на техника за контрол на достъпа в помещенията на САК, находящи се в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 2 и 3 (Търговски дом) и бул. „Тодор Александров № 137, ет. 2 и ет. 3, съгласно оферта на фирма „ВЕКТРОН СЕКЮРИТИ“ ЕООД, както следва:

- оборудване за Търговския дом на бул. „Витоша“ 1А на стойност 756 лева;

- оборудване за бул „Тодор Александров“ 137 на стойност 1824 лева;

- за труд и изработка на карти 1450 лева,

Или общо 4030 лева с включена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системата.

Гласували: 11 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

/забележка: адв.Костов не участва в гласуването, временно е извън зала/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1454

Да се отложи точка 8.3 от дневния ред - обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работна заплата за 05.10.2022 г.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1455

Софийски адвокатски съвет изменя Правилата за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лева, приети с Решение на Софийски адвокатски съвет № 1037/16.03.2022 г., изменени с Решение № 1110/06.04.2022 г., както следва:

Точка 4.1. остава непроменена - Публикува се нова покана на сайта на колегията, адресирана до всички адвокати от САК, с искане желаещите адвокати от САК в 7-дневен срок от обявяване на поканата да представят информация и/или доказателства за опита и професионалната квалификация, която притежават в съответната материя, по която се иска определяне на особен представител, включително документи за сключена застраховка професионална отговорност и размера на застрахователния ú лимит, който да бъде не по-малко от 1 000 000 лева за едно събитие.

Точка 4.2. добива следната редакция - В случай, че в срока по т. 4.1. са постъпили искания от адвокати, упражняващи трайно съвместно адвокатска професия в адвокатско съдружие или дружество, включително чрез договор за постоянна работа по чл. 77 ЗА, до участие в следващия етап от процедурата се допуска адвокатът, който първи е подал искане, което отговаря на условията по чл. 4.1., ако от представените доказателства се установява, че професионалният им опит е натрупан при съвместното упражняване на професия.

Точка 4.2. става точка 4.3. със следното съдържание - От получените искания от адвокати от САК, отговарящи на условията по т. 4.1. и 4.2., се провежда избор по реда на т. 3.2. до избора на особен представител.

Създава се нова точка 4.4 със следното съдържание - Определеният особен представител се уведомява за избора, като се определя 7 дневен срок да представи Декларация за липса на конфликт на интереси със страните и техните представители по конкретното дело, както и копие от застрахователна полица за дозастраховане, ако не е разполагал с такава.

В зала влиза Мая Герасимова – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1456

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.В.Б.

На осн.чл.137, ал.7 от Закона за адвокатурата определя адв.Мирослав Мичев да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1457

Софийският адвокатски съвет да сезира Районна прокуратура –гр. София по повод образуваната срещу адвокат С.В.Б от САК дисциплинарна преписка с № .../2022 г. за извършване на проверка дали е налице престъпление документна измама, извършена от неизвестно лице по отношение на Р.К.В, ЕГН ... от гр. ...., във връзка с изплащане в брой на получено от ЗАД „....“ АД обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили вследствие на ПТП, осъществено на ... г. в гр. ...

Възлага на адвокат Мирослав Мичев да изготви сигнала до Районна прокуратура София.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1458

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.С.П, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1459

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.М.А, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1460

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.В.Б, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1461

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.В.А, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1462

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б.Б.Б, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1463

Постъпила е молба № .../03.06.2021 г. от адвокат В.Б.Л от САК за определяне на адвокатско възнаграждение по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата във връзка с осъществена правна защита и съдействие на клиент по събиране на парично вземане по изпълнително производство.

I. Искания и обяснения на адвокат Л.

1. Адвокат Л. заявява, че с оглед задължението му да защитава по най-добър начин законните интереси на клиента, произтичащо от чл. 2, ал.2 от Закона за адвокатурата и при условията на пандемията от Ковид-19 и ограниченията, наложени от разпространението на вируса, без да е налице сключен договор между него и клиента за определяне на дължимото адвокатско възнаграждение, извършил необходимите действия за образуване на изпълнително дело № .../2020г. по описа на ЧСИ А.Д, рег.№ ... и събиране на парично задължение по изпълнителен лист, издаден от Софийски районен съд, ... състав, по гр.д.№ ..../2019г. в полза на клиента М.В.Т, ЕГН ...за сумата от .... лева, представляваща обезщетение за времето, през което е останала без работа поради незаконно уволнение, ведно със законната лихва от ... до изплащане на задължението. Изпълнителният лист е издаден при допуснато предварително изпълнение на съдебното решение. Адвокат Л. посочва в искането си, че вземането е събрано от частния съдебен изпълнител по образуваното изпълнително дело на ..., като събраната законна лихва е в размер на ... лева или общо събраната сума по изпълнителен лист е ... лева.

2. По изложените съображения Адвокат Л. моли Софийски адвокатски съвет на основание чл. 36, ал.3 Закона за адвокатурата да му определи адвокатско възнаграждение по изпълнително дело № .../2020г. по описа на ЧСИ А.Д, рег.№ ..., съгласно чл. 10, т.1 и т.2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения;

3. Към искането по чл. 36, ал.3 Закона за адвокатурата са представени следните писмени доказателства:

- изпълнителен лист, издаден от Софийски районен съд, ...състав по гр.д.№ .../2019г.;

- молба вх.№ .../ 2020г. до ЧСИ А.Д, рег.№ ... за образуване на изпълнително дело и извършване на изпълнителни действия;

- удостоверение изх.№ .../ 2021г., издадено от ЧСИ А.Д, рег.№ ...

II. Установена фактическа обстановка след преглед на искането на адвоката и представените от него документи по изпълнителното дело, по което адвокатът е пълномощник и претендира адвокатско възнаграждение.

Видно от представения изпълнителен лист, издаден от Софийски районен съд, ... състав по гр.д.№ .../2019г., „....“ ООД, ЕИК ..., със съдебен адрес: гр. София.., представлявано от адвокат Е.Д, е осъдено да заплати на М.В.Т, ЕГН ..., със съдебен адрес: гр. София ..., представлявана от адв. В.Л, на основание чл. 344, ал.1, т.3 вр. чл. 225, ал.1 от КТ сумата ... лева, представляваща обезщетение за времето от ... до ..., през което е останала без работа поради незаконно уволнение, ведно със законната лихва, считано от .... до плащането. От така представения изпълнителен титул, който се явява официален документ, се установява, че М.В.Т, ЕГН ...е клиент на адвокат В.Л, който е действал като неин процесуален представител по трудов спор за незаконно уволнение по гр.д.№ .../2019г. по описа на СРС, ... състав. В полза на клиента е присъдено вземане за обезщетение за незаконно уволнение от работодателя.

Видно от представената молба вх.№ .../ 2020г. до ЧСИ А.Д, рег.№ ..., адвокат В.Л е подал искане за образуване на изпълнително производство по реда на чл. 426 ГПК въз основа на издадения в полза на клиента М.В.Т изпълнителен лист, като в молбата е поискано привеждане в изпълнение на изпълнителния лист и са посочени изпълнителни способи – запор върху банкови сметки и вземания на длъжника.

Видно от представеното удостоверение изх.№ .../2021г., издадено от ЧСИ А.Д, рег.№ ... по изп.дело № .../2020г. с взискател М.В.Т, представлявана от адвокат В.Б.Л с длъжник „...“ ООД са извършени изпълнителни действия за събиране на парично задължение по изпълнителен лист, издаден от Софийски районен съд, ... състав по гр.д.№ .../2019г. за сумата от ... лева, представляваща обезщетение за времето, през което е останала без работа поради незаконно уволнение, ведно със законната лихва, считано от ... до плащането. В удостоверението е посочено, че вземането е събрано на ..., като събраната законна лихва е в размер на ... лева, или общият размер на събраната сума по изпълнителния лист е ... лева. Удостоверението е издадено на адвокат В.Л, за да послужи пред САК. От така представеното удостоверение, което е официален документ, се установява, че адвокатът е осъществил действия по правна защита и представителство на клиента в изпълнителното производство, като изпълняемото вземане на клиента е удовлетворено в пълен размер. Не е събрана сума за разноски за изплатено адвокатско възнаграждение, което потвърждава твърдението на адвоката за липса на писмен договор за правна защита и съдействие в изпълнителното производство.

С оглед изложеното, Софийски адвокатски съвет счита, че към настоящия момент е налице основание и достатъчно данни адвокатският съвет да определи окончателния размер на адвокатското възнаграждение по чл. 36, ал. 3 ЗА, вр. чл. 10, т.1 и т.2 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. При събрана сума в размер на ... лева размерът на адвокатското възнаграждение, който следва да бъде определен по чл. 10, т.1 и т.2 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, е ... лева, което включва ... лева за образуване и ... лева за извършване на действия по удовлетворяване на вземането. Молбата за образуване на изпълнително производство е подадена на ..., а вземането е събрано на ..., поради което приложими са разпоредбите на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения в редакция към 15.05.2020г. (обн. ДВ, бр. 45 от 15.05.2020г., преди измененията и допълненията, обн. ДВ, бр. 68 от 31.07.2020г.). Адвокатът не е представил доказателства за регистрация по ЗДДС, поради което определеното адвокатско възнаграждение не включва ДДС.

III. С оглед гореизложеното Софийски адвокатски съвет уважава молбата за определяне на адвокатско възнаграждение по чл. 36, ал. 3 ЗА, като определи на адвокат В.Б.Л, личен № ... - член на САК, адвокатско възнаграждение в размер на ... лева, на основание чл. 10, т.1 и т.2 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения - за осъществена правна защита и представителство на М.В.Т., ЕГН ...по изп.дело № ..../2020г. по ЧСИ А.Д, рег.№ ... за събиране на изпълняемо вземане по изпълнителен лист, издаден от Софийски районен съд, ... състав по гр.д.№ .../2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Други доклади по чл.36 няма.

По точка дванадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев:......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:.........

/Секретар на САС/

Споделяне