Протокол № 2 от 11.01.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 2

На 11.01.2023 г. от 14.07 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1.Прием на адвокати.

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4.2. Доклад на Комисията по прилагане на закона за правната помощ относно проблеми при работа с Единната електронна система за правна помощ и вземане на решение за тяхното своевременно отстраняване.

5. Финансови въпроси.

5.1. Обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г.

5.2. Обсъждане на проектобюджета на САК за 2023 г., както и предложения на постоянните комисии.

5.3. Обсъждане на оферти за техническо обезпечаване на провеждането и излъчването чрез видеострийм на Общото събрание на САК за 2023 г.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

6.2. Обсъждане на писмени доклади на обвинители по дисциплинарни дела пред дисциплинарния съд на САК, по които се налага съветът да вземе решения за изменение на обвинението./опционална точка, тя се включва само при необходимост.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Обсъждане на доклад на Комисията за повишаване на професионалната квалификация относно стажантска програма за млади юристи за улесняване на практическото обучение в европейска правна кантора в рамките на FBE и вземане на решения по него.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Златка Стефанова Динева /включва се по-късно/

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Лидия Въчева Дикова

9. Мирослав Тодоров Мичев

10. Петьо Димитров Славов

11. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

 • Жана Иванова Кисьова
 • Валентина Драйчева Бакалова

3. Ивайло Кръстев Костов

4. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

 • Александър Димитров Машев
 • Антон Йорданов Стефанов
 • Маргарита Руменова Димитрова
 • Мариана Емилова Вълкова
 • Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

 • Александър Ивайлов Тонев
 • Пламен Кирилов Киров

Присъстват представители на КС.

 • Бойко Атанасов Войнов
 • Любомир Николаев Владикин

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: -Здравейте, колеги.

На 11.01.2023 г. в 14.19 часа откривам извънредното заседание на САС, което се провежда при предварително обявения дневен ред, изпратен на всички.

В залата на САС присъстват адвокатите Христо Хинов, Евгения Гечева, Петьо Славов и Стефан Марчев – основни членове на САС, както и колегите Бойко Войнов и Любомир Владикин от контролния съвет, както и колегата Маргарита Димитрова – резервен член на адвокатския съвет.

Чрез видеоконферентна връзка присъстват колегите Ива Згурова, Албена Пенова, Александър Андонов, Мирослав Мичев, Десислава Миразчийска и Лидия Дикова – основни членове на САС, както и колегите Антон Стефанов, Алексанъдр Машев и Силвия спасова – резервни членове на САС.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1689

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва М.В.Г., П.П.Т., М.А.М., С.Б.Б., И.А.И., П.Д.Д., В.Н.В., М.А.Б. и З.В.С. в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1690

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението: С.К.М, Д.А.Д, Я.И.П, Ю.Л.Т, А.В.А и С.С.Л.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1691

Софийски адвокатски съвет отлага взимането на решение по заявление Вх.№ .../2022 г. на Х.Ч. за следващо заседание, поради липса на документи.

По точка втора от дневния ред

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1692

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.Г.А. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.С.Б. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат А.А.К. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1693

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.И.П. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.С.Х. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.С.Ч. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1694

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 54 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1695

Уважава заявление на Адвокатско дружество „С, П и В” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управляващ адвокат Д.К.С.;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София, ...;

Адвокатско дружество „С., П. и В.” ще се управлява и представлява от адвокат П.П.П. и адвокат Ж.В.В. само заедно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1696

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „К.М.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1697

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Р.И.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1698

Софийски адвокатски съвет, като съобрази решение на СГС от ... г., на осн. чл. 604, предл.4-то ГПК взема решение за заличаване на вписаното в регистъра на адвокатските дружества при СГС, Решение № ... от ... г. по ф.дело № .../... г. на СГС, обстоятелство по заличаване на адвокатско дружество „Н.”, което обстоятелство е признато за несъществуващо съобразно решение на СГС от ... г. по т.дело №.../...г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1699

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Ф.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1700

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Т. и В.“ за вписване на нов имейл и Интернет адрес.

Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише декларираната промяна.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1701

На основание чл.52 (3) от Закона за адвокатурата вписва регистъра на адвокатските съдружия на САК Адвокатско съдружие „Б. и п”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1702

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Д. и Г.” и вписва промяна в адреса на адвокатското съдружие: гр. София...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1703

а. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Г и п“ и отписва адвокатски сътрудник Е.П.А. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление наЕднолично адвокатско дружество „А“ и отписва адвокатски сътрудник Т.Т.Р от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наЕднолично адвокатско дружество „А“ и отписва адвокатски сътрудник Д.Д.Д. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1704

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат М.Л.Г. и вписва А.Д.Д. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат С.Б.К. и вписва М.И.И. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат А.З.Д. и вписва М.Л.С. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А” и вписва М.Л.К. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А” и вписва П.Д.В. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1705

а.Софийски адвокатски съвет не уважава заявление № .../... г.на Адвокатско дружество „В и П“, подадено по реда на чл.21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници на САК на адвокатски сътрудник М.Г.М.

От представените документи - трудов договор № .../... г. и справка по чл. 62, ал. 5 от КТ е видно, че Марио М.Г.М. е назначен на длъжност „Юрисконсулт“.

Съгласно действащата уредба на адвокат или на адвокатско дружество (съдружие) може да бъде вписано в специалния регистър на адвокатските сътрудници лице на длъжност „Адвокатски сътрудник“, но не е предвидена възможност в регистъра да бъде вписано лице, което е на длъжност „Юрисконсулт“.

Водим от горното, САС оставя без уважение подаденото заявление;

б.Софийски адвокатски съвет не уважава заявление № .../... г.на Адвокатско дружество „В и П“, подадено по реда на чл.21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници на САК на адвокатски сътрудник Ц.Л.М.

От представените документи - трудов договор № .../... г. и справка по чл. 62, ал. 5 от КТ е видно, че Ц.Л.М. е назначена на длъжност „Юрисконсулт“.

Съгласно действащата уредба на адвокат или на адвокатско дружество (съдружие) може да бъде вписано в специалния регистър на адвокатските сътрудници лице на длъжност „Адвокатски сътрудник“, но не е предвидена възможност в регистъра да бъде вписано лице, което е на длъжност „Юрисконсулт“.

Водим от горното, САС оставя без уважение подаденото заявление;

в. Софийски адвокатски съвет не уважава заявление № .../... г.на Адвокатско дружество „Б, Д и М“, подадено по реда на чл.21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници на САК на адвокатски сътрудник Н.Д.В.

От представените документи - трудов договор № .../... г. и справка по чл. 62, ал. 5 от КТ е видно, че Н.Д.В.е назначен на длъжност „Юрисконсулт“.

Съгласно действащата уредба на адвокат или на адвокатско дружество (съдружие) може да бъде вписано в специалния регистър на адвокатските сътрудници лице на длъжност „Адвокатски сътрудник“, но не е предвидена възможност в регистъра да бъде вписано лице, което е на длъжност „Юрисконсулт“.

Водим от горното, САС оставя без уважение подаденото заявление.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1706

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.дело № .../... г., по описа на СГС – ГО – I-8 с-в, за осъществяване на правна помощ на ответника Т.Н.А. да бъде определена адвокат Е.Д.К-Д, а за резерва – адвокат Т.Н.Н.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1707

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 257 броя отчети, постъпили в периода от 04.01.2023 г. до 11.01.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

Няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1708

Софийски адвокатски съвет, след проведени обсъждания, приема отчет за изпълнението на бюджета на Софийска адвокатска колегия за 2022 г.

Отчетът за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г. ведно с обяснителната записка да бъдат обявени на сайта на колегията като част от материалите за Общото събрание на САК.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Славов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1709

Софийски адвокатски съвет, на осн. чл. 89, т. 17 от Закона за адвокатурата, взема решение за определяне размер на месечната членска вноска за адвокати от САК в размер на 18 лева, считано от 01.07.2023 г.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1710

Софийски адвокатски съвет приема изготвения проектобюджет на САК за 2023 г., който да бъде оповестен на сайта като част от материалите по т.4 от дневния ред на Общото събрание на адвокатите от САК.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1711

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя и на секретаря да сключат договор с Гранд Хотел „Астория“ за наем на зали и за техническо обезпечаване на Общото събрание на адвокатите на САК, съгласно изпратена оферта от 06.01.2023 г. в общ размер до 5000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, колеги. С това изчерпахме финансовите въпроси от дневния ред.

В зала е деловодител дисциплинарна дейност – Мая Герасимова.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1712

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б.Г.Й., като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка седма от дневни ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1713

Адвокат Е.М.С. от САК е подала до Софийския адвокатски съвет молба за определяне на възнаграждение по чл.36, ал.3 от Закона за адвокатурата с рег. № ... г.

1. Твърдения, съдържащи се в искането на адвокат Е.М.С:

В молбата на адвокат Е.М.С. се посочва, че е била ангажирана от Г.И.Е, ЕГН ..., с адрес: гр. София, ..., в качеството ú на законен представител на дъщеря ú Й.Д.М, ЕГН ..., да я представлява в производството по гр.дело №.../...г. по описа на СРС, ГО, 149-ти състав.

Цитираното производство е с право основание чл.130, ал.3 от СКвъв вр. с чл.530 и сл. от ГПК – даване на разрешение за разпореждане с недвижими имоти, принадлежащи на детето Й.М., след смъртта на нейния баща и съпруг на г-жа Е.

На единствената проведена среща между Г.И.Е и адв. Е.М.С. през м.юли ...г. е постигната договорка адв. С. да представлява непълнолетната ú дъщеря в цитираното гражданско дело, което е образувано по молба на г-жа Е. като неин законен представител.

Тъй като Г.И.Е не можела да се ориентира по издадените от съда разпореждания е потърсила съдействие от адвокат. На въпросната среща с адв. С. обаче тя не успяла да обясни почти нищо, а и не разполагала с копия от каквито и да било документи. Била постигната устна договорка да бъде заплатено адвокатско възнаграждение в размер на ... лева и на адв. С. ú било издадено пълномощно, което прилага.

Адвокат С. се запознала с делото още на следващия ден, а впоследствие потърсила контакт и информация от останалите наследници, както и от купувача на имотите.

Поискала и получила информация и от нотариус Н.Т., при която била изповядана сделката.

След като се снабдила с необходимите документи, притъпила към изпълнение на указанията на съда, вкл. и по заплащане на допълнителна държавна такса, за което прилага и копия от съответните придружителни молби до СРС.

На ...г. е получила Решение по гр.дело №.../...г. по описа на СРС, ГО, 149-ти състав, което прилага.

Въпреки проведените многобройни телефонни разговори с г-жа Е. тя все намирала оправдание да не дойде да получи решението и да изплати уговореното възнаграждение. В крайна сметка изпратила неин познат, който взел заверен препис от съдебното решение, с което адв. С. междувременно се била снабдила. Въпреки неколкократните покани г-жа Г.И.Е така и не заплатила дължимото адвокатско възнаграждение.

На ... г. г-жа Г.И.Е ú се обадила по телефона като и заявила, че няма да ú плати нищо, защото според нотариуса тя не била свършила нищо. Адв. С. уточнява, че никога не е работила по самата сделка, а само по получаване на разрешението от СРС за продажба на въпросните наследствени имоти.

Адв. С. се е опитала неуспешно да потърси правата си по съдебен ред, за което прилага Копие от Решение № .../...г. по гр.д. № ... на СРС.

Във вр. с гореизложеното адвокат С. иска от Софийския адвокатски съвет да определи възнаграждение съгласно чл.36, ал.3 от Закона за адвокатурата за извършената работа в производството по гр.дело № ... г. по описа на СРС, ГО, 149-ти състав, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Към Молбата са приложени:

1.Копие от пълномощно по гр.дело №.../...г. на СРС, ГО, 149-ти с-в;

2.Копие от писмо до нотаруис Н.Т.;

3.Копие от молба до СРС с вх. № ... г.;

4.Копие от молба до СРС с вх. № с вх. № ... г.;

5.Копие от молба до СРС с вх. № с вх. № ... г.;

6.Копие от вносна бележка от ... г.;

7.Копие от Решение № ... г. по гр.дело №.../...г. на СРС;

8.Копие от Решение № ... г. по гр.д. № ... на СРС.

2. Фактически и правни изводи:

След като се запозна със събраните в производството доказателства, Софийският адвокатски съвет достига до следните изводи:

Изложеното от адв. Е.М.С. се потвърждава от представените от нея писмени доказателства.

Действително, налице е възлагане от страна на Г.И.Е, ЕГН ..., в качеството ú на законен представител на дъщеря ú Й.Д.М, ЕГН ..., с което адвокат С. е натоварена да я представлява в производството по гр.дело №.../...г. по описа на СРС, ГО, 149-ти състав.

Адвокат Е.М.С. е предприела необходимите процесуални действия, видно от приложените писмени доказателства (Копие от писмо до нотаруис Н.Т.; Копие от молба до СРС с вх. № ... г.; Копие от молба до СРС с вх. № с вх. № ... г.; Копие от молба до СРС с вх. № с вх. № ... г.; Копие от вносна бележка от ...г.), които в крайна сметка са довели и до постановяване на Решение № .../ ... г. по гр.дело №.../...г. на СРС, с което съдът разрешава на Й.Д.М, ЕГН ..., да продаде посочените в него недвижими имоти.

От представените доказателства, вкл. и от приложеното Решение № .../ ... г. по гр.д. № ... на СРС става ясно, че между Г.И.Е, ЕГН ..., в качеството ú на законен представител на дъщеря ú Й.Д.М, ЕГН ..., и адвокат Е.М.С. от САК липсва договор относно размера на дължимото адвокатско възнаграждение.

Предвид изложеното Съветът на САК счита, че е налице хипотезата на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, поради което дължимото адвокатско възнаграждение следва да бъде определено от адвокатския съвет в размерите по Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в редакцията ú преди изм. и доп. обн. в ДВ. бр.88 от 4 ноември 2022г.

Съгласно чл. 36, ал.1 ЗА „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд“.

Съгласно чл. 36, ал.3 ЗА „При липса на договор, по искане на адвоката, адвоката от Европейския съюз или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет“.

Съгласно съдебната практика: „Основните характеристики на договора за процесуално представителство по дела го определят като договор за поръчка. В отклонение на общото правило на чл. 286 ЗЗД, съгласно което възнаграждение за изпълнение на поръчката се дължи само когато е уговорено, възнаграждение по договор за процесуално представителство, сключен с адвокат, се дължи винаги - чл. 36, ал. 1 Закона за адвокатурата. Когато страните по договора не са определи размера му, то възнаграждението е съгласно действащата Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а изискуемостта на вземането настъпва от момента на изпълнение на поръчката - от извършването на уговореното от страните правно действие“.

В трайната съдебна практика на ВКС се приема, че липсата на договор не може да лишава адвоката от правото да получи възнаграждение

Предвид изложеното на адвокат Е.М.С. следва да се определи възнаграждение, съгласно чл. 7, ал.1, т.5 от Наредба №1/2004г. на ВАдвС, тъй като процесуалното представителство е оказано по гр.дело №.../...г. по описа на СРС, което има характера на охранително производство по чл.530 и сл. от ГПК във вр. с чл.130, ал.3 от СК.

Съгласно чл.7, ал.1, т.5 от Наредба №1/2004г. на ВАдвС „За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:

5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - ... лева.

Следователно на адв. С. следва да бъде определено адвокатско възнаграждение в размер на ... лева за оказаната от нея правна защита и съдействие по горепосоченото гражданско дело на СРС. Размерът е съобразен с действащата към момента на възлагането – м. юли 2021г. - редакция на цитираната норма.

Предвид изложеното, Софийският адвокатски съвет на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата определя адвокатско възнаграждение на адв. Е.М.С. от САК, ЕГН ..., с личен номер наадвокат ..., с адрес на кантората: гр. София..., в размер на .../.../ лева без ДДС, съгласно чл. 7, ал.1, т.5 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия Адвокатски съвет, в редакцията преди изм. и доп. обн. в ДВ. бр.88 от 4 ноември 2022г., дължимо във вр. с процесуално представителство по гр.дело №.../...г. по описа на СРС, ГО, 149-ти състав, оказано на Й.Д.М, ЕГН ..., чрез законния ú представител Г.И.Е, ЕГН ..., с адрес: гр. София...

На основание чл.88,ал.5 във вр. с чл.122,ал.1,т.4 от ЗАдв. Решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщаването му.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Преминаваме към следващата точка от дневния ред – искания за предоставяне на финансова помощ и справка за предоставена финансова помощ за пет години назад.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Продължаваме с точка девета от дневния ред – доклад на комисията за законодателната политика на САК за различни законодателни инициативи.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1714

Софийски адвокатски съвет, като член на Федерацията на Европейските адвокатури (FBE), взема решение за участие като приемаща институция в стажантска програма за млади юристи в рамките на FBE, като за целта кани всички адвокати и адвокатски дружества, членове на САК, в срок до 30.01.2023 г. да заявят желание за включване в програмата за зимната сесия (месец февруари-месец юни 2023 г.), като кантора, която би могла да поеме стажанти от други адвокатски колегии, членове на FBE, които желаят да проведат стаж в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, с това изчерпахме дневния ред, закривам заседанието.

Благодаря Ви!

адв.Стефан Марчев: ......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:........

/Секретар на САС/

Споделяне