Петьо Димитров Славов

Петьо Димитров Славов

Основни членове

Петьо Димитров Славов е адвокат от Софийска адвокатска колегия от м. ноември 2003г. и има 22 години адвокатски стаж и 30 години юридически стаж.

​Професионална биография

Петьо Димитров Славов завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1995г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 03.11.12003г.

Заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията в периода 1998г.-2003г.

Специализира в областта на правото за защита на конкуренцията (ЗЗК) и по Закона за обществените поръчки.

Осъществява активно процесуално представителство пред КЗК и ВАС по преписки и дела свързани с нелоялна конкуренция, злоупотреби с господстващо положение, картели, концентрация на стопанска дейност и обществени поръчки.

Автор е на редица публикация по ЗЗК, както и на монографията „Защита на конкуренцията. Държавни помощи. Коментар. Нормативна уредба“, изд. Сиела, 2005г.

Член е на правния съвет на президента на Република България.

​Организационни умения и компетенции

Опит в разработване на проекти на нормативни актове.

Опит в разработване и изпълнение на проекти.

Член на УС на Асоциация «Прозрачност без граници».

Административен опит като заместник-председател на КЗК.

Споделяне