Дневен ред за 27.09.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 27.09.2023 г., сряда, 14:00 часа

1. Клетва

Поради големия брой адвокати, полагащи клетва – 21 човека, е предвидено да се положи клетва на два пъти:

- От 13.30 ч. ще положат клетва 10 новоприети адвокати, а

- От 14.00 ч. ще положат клетва 11 новоприети младши адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК

Проекти за решения: Съгласно доклада

3 . Прием на адвокати и младши адвокати в САК

Докладат членове на комисията по събеседване

Проекти за решения: Съгласно доклада

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

4.2. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в Националния регистър за правна помощ

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: съгл.доклада

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства

5.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: Софийски адвокатски съвет определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип

5.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев

Проект на решение: съгл.доклада

5.3. Обсъждане на направено искане за определяне на особен представител по чл. 29, ал. 2 от ГПК на търговско дружество „НАТОЛ“ ЕООД, ответник по т.д. № 956/2022 г. по описа на СГС, ТО, VI-13 състав, образувано по предявен иск от Софийска градска прокуратура, както и поискани от съда обяснения от всички основни членове на адвокатския съвет по чл. 405, ал. 2 от ЗСВл с цел ангажиране на личната им отговорност

Докладва: адв. Стефан Марчев, адв. Десислава Миразчийска и адв. Христо Хинов

Проект за решение: Съгласно доклада и направените предложения

6. Финансово-организационни въпроси

6.1. Обсъждане на оферта за изграждане на дървен навес на хижа Адвокат, природен парк Витоша, и вземане на решение.

Докладва адв.Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгл.доклада

6.2. Обсъждане на теми и формат за провеждане на конференция по повод Деня на адвоката, 22.11.2023 г.

Докладват: Адв. Стефан Марчев

Проект за решение: съгл. Доклада

6.3. Доклад за извършените действия по въвеждане в действие на електронна система за плащания на САК и информация за предстоящите дейности

Докладват: адв. Христо Хинов, адв. Стефан Марчев

Проект за решение: съгл. Доклада

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгл. Доклада

8. Дисциплинарни въпроси

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години

Докладва адв. Лидия Дикова

Проект на решения: съгласно доклада

11. Избор на членове за постоянните комисии на ФБЕ

Докладват: Комисия по професионална квалификация

Проект на решения: съгласно доклада

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне