Дневен ред за 19.09.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 19.09.2023 г., сряда, 15:30 часа

1. Разглеждане на подадените заявления за участие в изпита за адвокати и младши адвокати за есенната изпитна сесия и вземане на решение за допускане или недопускане на кандидатите

Докладва адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгл.доклада

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне