Дневен ред за 19.07.2023

Д Н Е В Е НР Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 19.07.2023 г., сряда

1. Клетва.

Ще се проведе от 11.30 ч., Зала Тържествена (зала № 15) на Съдебната палата

Останалите въпроси от дневния ред ще се разгледат от 14.00 ч., като заседанието по тях ще продължи в заседателната зала на САК, с възможност за дистанционно участие чрез видеоконферентна връзка

2. Обсъждане на становище от САК по Законопроекта за изменение на Закона за адвокатурата, обявен със срок за обществено обсъждане до 04.08.2023 г., както и на постъпили до Софийският адвокатски съвет становища от адвокати от САК.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяванеупражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

4. Прием на адвокати и младши адвокати в САК;

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства;

5.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

5.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

6. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

7. Финансово-организационни въпроси.

8. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

9. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне