Дневен ред за 17.05.2023

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 17.05.2023 г., сряда, 14.00 часа

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

3. Прием на адвокати и младши адвокати.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански

Производства;

4.1 Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

4.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Финансово-организационни въпроси.

6.1. Вземане на решение за условията, при които ще бъде заплащана от адвокатите разликата в членската вноска към САК за периода от м. юли до м. декември 2023 г. от адвокатите, заплатили членски внос за 12 м. до 31.01.2023 г. с отстъпка от 5 % от размера на дължимия към 31.01.2023 г. размер на членския внос.

6.2. Обсъждане на постъпила Оферта и приложена Количествено-стойностна сметка от фирма „Асенов клима 99“ ЕООД за извършване на допълнителни ремонтни дейности по стаи в ОД „Лозенец“.

6.3. Обсъждане на искане от студенти от ЮФ на СУ за спонсорство на ученически отбор за участие в международно състезание по международно наказателно право.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

8. Дисциплинарни въпроси.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне