Дневен ред за 13.09.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 13.09.2023 г., сряда, 14:00 часа

1. Клетва

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

3 . Прием на адвокати и младши адвокати в САК

Докладат членове на комисията по събеседване.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

4.2. Обсъждане и приемане на решение за включване на адвокати от САК в списъка на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които да осъществяват консултиране в Регионалния център за консултиране на лица, пострадали от домашно насилие

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: Съгласно доклада.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства

5.1. Обсъждане и приемане на решение за промяна на правилата на САС за определяне на особени представители с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева в частта, касаеща размера на застрахователното покритие по действаща застраховка „Професионална отговорност“

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: Съгласно доклада

5.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: Софийски адвокатски съвет определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

5.3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев

Проект на решение: съгл.доклада

6. Финансово-организационни въпроси

6.1. Обсъждане и приемане на решение за закупуване на стикери за допълнителна защита на Уведомителните писма по ЗПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев

Проект на решение: съгл.доклада

6.2. Обсъждане и приемане на решение за промяна в системата, по която се изплащат възнаграждения на членове на съвета, които проверяват отчети по ЗПП

Докладва адв. Христо Хинов, адв. Стефан Марчев

Проект на решение: съгл.доклада

6.3. Обсъждане и приемане на решения във връзка с получени покани от чуждестранни адвокатски колегии за участие в различни международни мероприятия.

Докладва адв. Ива Згурова

Проект на решение: съгл.доклада

6.4. Обсъждане на оферта за изграждане на дървен навес на хижа Адвокат, природен парк Витоша, и вземане на решение

Докладва адв.Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгл.доклада

6.5. Обсъждане на необходимостта да се възложи превод на някои раздели от интернет страницата на колегията на английски език и определяне на разполагаема сума за този разход

Докладват: Адв. Стефан Марчев и адв. Жана Кисьова

Проект на решение: Възлага на председателя на САК адв. Стефан Марчев да извърши проверка за условията по възлагане на специализиран юридически превод на най-важните раздели от интернет страницата на колегията и да избере изпълнител на превода. Определя разход за тази дейност до 3000 лв. без ДДС.

6.6. Обсъждане на теми и формат за провеждане на конференция по повод Деня на адвоката, 22.11.2023 г.

Докладват: Адв. Стефан Марчев

Проект за решение: съгл. Доклада

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи

7.1. Доклад за законодателни инициативи

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгл. Доклада

7.2. Обсъждане на покана за свикване на общо събрание на етажните собственици на сградата „Търговски дом“ на бул. Витоша 1-3, и предложения на САК за проекто-решения на общото събрание

Докладва: адв. Жана Кисьова

Проект за решение: Одобрява проекта на покана за свикване на общо събрание.

8. Дисциплинарни въпроси

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета

8.2. Доклад по дисциплинарно дело № 28/2023г. на ДС при САК

Докладват: адв. Жана Кисьова и адв. Мирослав Мичев

Проект за решение: Приемане на решение да се обжалва решението на ДС на САК по отношение на наложеното наказание

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години

Докладва адв. Лидия Дикова

Проект на решения: съгласно доклада

11. Избор на членове за постоянните комисии на ФБЕ

Докладват: Комисия по професионална квалификация

Проект на решения: съгласно доклада

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне