Дневен ред за 05.04.2023

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 05.04.2023 г., сряда, 14.00 часа

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

3. Прием на адвокати и младши адвокати в САК.

4. Определяне на особени представители.

4.1. Определяне на особени представители страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

4.2. Вземане на решение по първи етап от процедура по определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

5.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5.2. Обсъждане и приемане на становище по постъпилите от адвокати заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ след 15.03.2023 г. и изпращане на списъка в НБПП.

5.3. Разглеждане на постъпили заявления от адвокати, включени в регистъра на НБПП, за включването им в списъка на адвокатите за работа в Регионалния център за консултиране.

6. Финансови и организационни въпроси.

6.1. Обсъждане на резултата от проведена инвентаризация в ОД „Лозенец“ на САК.

6.2. Доклад за изпълнение на ремонтни дейности от фирма „БРИК ИНЖЕРЕИНГ“ ООД на кантори 143, 167 и 317 в Търговския дом, както и коридора на 3-ти етаж в Търговския дом, съгл.разгледани в днешното заседание оферти.

6.3. Вземане на решение за възможността да бъде предоставен за ползване ресторанта в ОД Лозенец под наем за летен сезон 2023 г.

6.4. Обсъждане на условията за ползване и заплащане на почивки в ОД Лозенец през летен сезон 2023 г.

6.5. Обсъждане на щатното разписание на САК и въвеждане на нова щатна позиция „камериер“ за летен сезон 2023 г.

6.6. Обсъждане на възможността за заплащане на допълнителни възнаграждения на служителите на САК през м. април по повод великденските празници.

6.7. Обсъждане на въпроси, свързани с отношенията на Софийска адвокатска колегия с дружество, предоставящо туристически услуги в периода 2018-2020 г. и платените към него суми.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

8. Вземане на решение за избиране на Заместник-председател и Секретар на Съвета на САК за периода от 01.04.2023 г. до края на мандата.

9. Приемане на правила за ползване на библиотека/споделен офис на САК.

10. Дисциплинарни въпроси.

10.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10.2. Обсъждане на въпроси, свързани с постановени решения на ДС при САК, подлежащи на обжалване.

11. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

12. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне