Дневен ред за 04.10.2023

Д Н Е В Е НР Е Д

за редовното заседание на Софийски адвокатски съвет

на 04.10.2023 г.,сряда, 14.00 часа

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяванеупражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

2. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

2.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

2.2. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в Националния регистър за правна помощ.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства;

3.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

3.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

4. Финансово-организационни въпроси.

4.1. Обсъждане на теми и формат за провеждане на конференция по повод Деня на адвоката, 22.11.2023 г.

4.2. Доклад за извършените действия по въвеждане в действие на електронна система за плащания на САК и информация за предстоящите дейности.

4.3. Обсъждане на предложение от УС на ОК "Адвокат

5. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Избор на членове за постоянните комисии на ФБЕ;


С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне