Протокол № 37 от 19.11.2013

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 37

На 19.11.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Клетва;

2.   Кадрови;

3.   Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.   Становища по отчети;

5.   Доклад на главния счетоводител – Емил Иванов относно разплащателните сметки на САК;

6.   Обсъждане и гласуване предложение до ВАС във връзка с ТР

№ 6/2012 г. на ВКС;

7.   Обсъждане на договор за геодезическо заснемане на сградите на ОД Лозенец, с цел снабдяване с удостоверение за търпимост;

8.   Определяне броя и състава на избирателните бюра;

9.   Дисциплинарни преписки;

10.            Обсъждане и приемане на промени на регламента за провеждане на заседанията на САС;

11.            Разни;

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

5. Елка Бойчова Пороминска;

6.      Ирина Василева Начкова

7.      Константин Петров Димитров

8.      Николай Стефанов Руневски

9.      Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Георги Ламбрев Бакалов

2.  Владислав Александров Янев

3.   Ивайло Димитров Данов – Зам.председател

4. Чавдар Георгиев Тончев

5.       Пламен Йорданов Ангелов

 

Присъства резервен член:

1.       Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Н. Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

КЛЕТВА ПОЛОЖИХА:

1.  БИСТРА ТОДОРОВА ИВАНОВА 

2.  ВАЛЕРИЯ РОДОПОВА ДИЕВА

3.  КАМЕЛИЯ ЦВЕТАН. БАНКОВА – ШАЛАМАНОВА

4.  СТОЯНКА ЛЮБЕНОВА ТАНЕВА

5.  ДИЛЯН ЦВЕТАНОВ НАЧЕВ

6.  ИВЕЛИНА ПЪРВАНОВА БАНКОВА

7.  ЙОРДАН КРУМОВ ХРИСТОВ

8.  ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ КАРАУЛАНОВ

9.  МИТКО ХРИСТОВ СТОЙКОВ

10.ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА ПАНОВА

11.ВЕЛИКО ХРИСТОВ САВОВ

12.ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

13.АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГРИГОРОВ

14.ЮЛИЯ ХАРАЛАМПИЕВА ХАРАЛАМПИЕВА

1.  СИМЕОН ИВАНОВ АТАНАСОВ

2.  ТЕОДОРА ЕМИЛОВА СТАМЕНОВА

4.  МИРОСЛАВА КОЙЧЕВА БЕЛЧЕВА

5.  СЕВЕРИНА ЮРИЕВА МИТЕВА

6.  ВЕСЕЛИНА ЕМИЛОВА ЕЛЕНКОВА

7.  ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА 

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стефан Христов

Петров от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.11.2013г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Велизар

Николаев Стоянов от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефка Петрова Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 20.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 3 заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Георгиев, Ненков и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

           

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Елена Шопова и партньори” за вписване по партидата на дружеството на следните промени:

 Прекратява участието на адвокат Стефка Петрова Димитрова като съдружник в съдружието; 

Приема нов съдружник адвокат Елвира Гроник Танчева;

Съдружието ще се представлява и управлява от адвокат Елена Симеонова Шопова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласува:  10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Прекратява Адвокатско съдружие „Димитров и Георгиев” и договора за адвокатско съдружие.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Даниела Иванова Никифорова и вписва Анита Иванова Скачева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов” и вписва Симона Антонова Чолакова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Веселка Великова Великова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.    

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Симеон  Николаев Хинков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.   

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Манчев и Рътков” и отписва Тодор Иванов Тодоров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.           

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

            Гласували:  10 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т. 5/ЗПП заверява 433 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС приема за сведение становище Вх. № 10436/18.11.2013 година и допълнение към него с Вх. № 10482/19.2013 година на адвокатите Иван Пенчев Иванов и Даниел Радославов Асенов, двамата от САК, във връзка с постановеното ТР № 6/2012 година на ВКС.

Във връзка с горното да се изготви предложение до ВАС за незабавно и адекватно изменение на ЗА в частта касаеща адвокатските възнаграждения и изменение на Наредба № 1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Горното решение да се изпрати до всички колегии в страната, с апел колегите в страната да се присъединят към решението на САС.

 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА”

                      Няма „ПРОТИВ”

                       1 „въздържал се” – Пейчев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

С цел снабдяване с удостоверение за търпимост, одобрява договор за

геодезическо заснемане на сградите в ОД Лозенец, който да бъде подписан и изпълнен.

 

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

За предстоящия на 25-26.01.2014 година избор на делегати за

Общото събрание на адвокатите в страната и на осн. чл.101 (2)ЗА определя 12 избирателни бюра, които да подпомагат работата на избирателната комисия.

 

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

За предстоящия на 25-26.01.2014 година избор на делегати за

Общото събрание на адвокатите в страната и на осн. чл.101 (2)ЗА определя следния състав на избирателните бюра:

І   БЮРО - ГЕОРГИ СТОЯНОВ КЪРТЕВ, ДАРИНА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА и ВЕНЕРА ТОНИСЛАВОВА ДАКОВА

ІІ   БЮРО - ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ, ЮЛИЯ БРАНИМИРОВА РАДАНОВА  и

СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ІІІ  БЮРО - АГЛАЯ АВРАМОВА САМОКОВЛИЙСКА, СИМЕОН ЕФТИМОВ ГРАЙСМАН и

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ІV  БЮРО - ОРЛИН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ, ДИЛЯНА ДАНАИЛОВА РАДОЕВА и

ТОДОР СТОИЛОВ ДОНЧЕВ

V БЮРО - ФИЛИП СЛАВЧЕВ МАРКОВ, ЛЮБОМИР КОНСТАНТИНОВ ПЕНЧЕВ и

ИВЕТА ПЛАМЕНОВА СТОЙЧЕВА

VІ  БЮРО - ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА,  ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ и

ВАСИЛ ДОНОВ ТОШЕВ

VІІ  БЮРО - РУМЕН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, ВИОЛЕТА МИЛЧЕВА АЛЕКСОВА и ТЕОДОРА

ЕМИЛОВА СТАМЕНОВА

VІІІ  БЮРО - ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ,МИРОСЛАВА КОЙЧЕВА БЕЛЧЕВА и

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

ІХ   БЮРО - КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ и

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МИЛЕВ

Х   БЮРО - РАФИ ОНИК МАДЖЕЛЯН, АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА и

СВЕТЛОМИЛА ВЛАДИМИРОВА БАНЧЕВА

Х І  БЮРО - АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНТОВА, МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ и

ВЕНЦИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ПЕТРОВ

Х ІІ    БЮРО - ТОДОР ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ, ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ ВАРЧЕВ и

АНИ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

1.      ВЕСЕЛИН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ

2.      ГАЛИН АВРАМОВ ГАНЧЕВ

3.      ПЕТКО АВРАМОВ ПЕТКОВ

4.      ИВАН ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ

5.      ВАНЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

Адвокат Ангелов влиза в залата.

Адвокат Владислав Янев влиза в залата.

Адвокат Данов влиза в залата.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

                       2 „ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Допълва текста на регламента за провеждане заседанията на САС с точка десета, както следва: Всеки член на САС е длъжен до 12 часа на датата на насроченото заседание на САС да уведоми Председателя или Секретаря в случай че няма да участва в заседанието или ще закъснее за него и да изложи причината за това, освен ако вследствие на обективна невъзможност това няма как да бъде направено.

           

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Възлага на адвокат Пейчо Пейчев и адвокат Христо Христов да следят за изпълнението на договорите за архитектурно заснемане, геодезическо заснемане, както и за снабдяването с необходимите документи във връзка със сградите в ОД Лозенец.

 

 

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основани горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Не уважава молба на Пламен Желев за отпускане на социална помощ, тъй като същия не е приложил никакви доказателства, удостоверяващи неговите твърдения.

 

           

 

Гласували: 11 „ЗА”

                       Няма „ПРОТИВ”

                          2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 

Свиква извънредно заседание на САС на 26.11.2013 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, зикривам днешното редовно заседание на адвокатска съвет към 18.35 часа.

 

 

                                                                       Адв.Петър Китанов ......................

                                                                                  /Председател на САК/

                                              

                                                                       Адв. Владимир Дончев ....................

                                                                                   /Секретар на САС/

Споделяне