Протокол № 38 от 22.12.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 38

На 22.12.2021г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Разглеждане на заявления за временно преустановяване

упражняването на адвокатска професия по чл. 23, ал. 1 ЗА.

2. Отписване на адвокати от САК на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗА.

3. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател

2. Албена Василева Пенова – Секретар

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Жана Иванова Кисьова

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лидия Въчева Дикова

10. Лили Николова Лозанова

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1.Ивайло Кръстев Костов

2.Катерина Владимирова Граматикова

Присъстват резервни членове на САС:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Маргарита Руменова Димитрова

3.Александър Андонов Бояджиев

Не присъстват резервни членове

1. Евгения Петрова Гечева

2. Силвия Йорданова Спасова

3. Александър Ивайлов Тонев

4. Александър Димитров Машев

5.Пламен Кирилов Киров

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Даскалова, Дикова Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 804

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Р.П.В. поради несъвместимост, считано от 15.12.2021 г. до преустановяване на дейността му на длъжност „....“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Даскалова, Дикова Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 805

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат А.Г.Г. от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.Н.Т. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Т.Т.Я. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат К.В.Г. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Л.С.Г. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат И.Г.В. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С.П.С. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Даскалова, Дикова Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 806

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за адвокатурата, отписва от регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия адвокат Д.Д.Х. за срок от 5 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Даскалова, Дикова Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 807

Да бъде включена точка трета в дневния ред – разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Даскалова, Дикова Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 808

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат К.Н.К., член на САК, в размер на .... лева с оглед на влошеното му здравословно състояние.

Сумата да бъде преведена незабавно по сметка, посочена от адвокат К.Н.К.

Гласували: 13 за - Марчев, Пенова, Бакалова, Даскалова, Дикова Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 809

1.Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат М.Л.И., член на

САК, в размер на ... лева с оглед на влошеното му здравословно състояние.

Сумата да бъде преведена незабавно по сметка, посочена от адвокат М.Л.И.от перо „финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние“.

2.Отпуска 1000 (хиляда) лева еднократна финансова помощ на адвокат М.Л.И., член на САК.

Сумата да се преведе незабавно от набирателната сметка за заболели от ковид-19 адвокати от САК.

адв.Стефан Марчев:........

/Председател на САК/

адв.Албена Пенова: ......

/Секретар на САС/

Споделяне