Протокол № 4 от 26.01.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 4

На 26.01.2022г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Прием на адвокати.

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански

производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5.Приемане на решение за относно промяна в състава на избирателно бюро VI във връзка с провеждане на избор за делегати от САК за ОСАС през 2022 г.

6.Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за сключване на договор за изработка, доставка и монтаж на оборудване за „Библиотеката и споделен офис“ на САК в гр. София, бул. Витоша 1а, Кантора 203, съгласно актуализирана оферта на фирма М & М 2005 ООД за изработка на шкафове за книги от MDF, която е допълнена и актуализирана с оглед на добавката от MDF, която да бъде и гърбът на мебелите.

7.Дисциплинарни преписки.

8.Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9.Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател

2. Албена Василева Пенова – Секретар

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Златка Стефанова Динева/включва се по-късно/

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Лидия Въчева Дикова

9. Мирослав Тодоров Мичев

10. Петьо Димитров Славов

11. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Жана Иванова Кисьова

2. Ивайло Кръстев Костов

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове на САС:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Маргарита Руменова Димитрова

  1. 3.Александър Андонов Бояджиев
  2. 4.Силвия Йорданова Спасова
  3. 5.Пламен Кирилов Киров
  4. 6.Мариана Вълкова
  5. 7.Александър Димитров Машев

Не присъстват резервни членове

1. Александър Ивайлов Тонев

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 892

На осн.чл.6 (3) във вр.с §1, т.1 от ДР на ЗА, САС отказва да впише К.И.К. като адвокат от САК.

Съгласно чл.6 (3) от Закона за адвокатурата без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.

Съгласно определението на §1, т.1 от ДР на ЗА, "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност. В конкретния случай кандидатът за прием като адвокат от САК К.И.К. не е представила доказателства, които установяват наличието на юридически стаж повече от пет години, за да бъде вписан като адвокат на общо основание без полагане на изпит пред ВАдвС.

Водим от горното, на осн. чл.6 (3) във вр.с параграф едно от допълнителните разпоредби на ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да впише К.И.К. като адвокат от САК без полагане на изпит пред ВАдвС.

На основание чл.88,ал.5 във вр. с чл. 7 от ЗА, решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщаването му.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 893

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат К.Х.К от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат П.Ж.В от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Ц.П.П от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Б.Х.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Д.Р.Д от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 894

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 895

На основание чл.75 от Закона за адвокатурата, вписва заличаване на адвокатско дружество „А. и Т.” от регистъра на адвокатските дружества.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 896

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „И.” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „И.и И.“, с рег.№ ...... в регистъра, на следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Д.А.И;

Дружеството продължава дейността си като Еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „И.“;

Едноличен собственик на Еднолично адвокатско дружество „И.“ е адвокат Д.А.И;

Еднолично адвокатско дружество „И.“ се управлява и представлява от управителя адвокат Д.А.И.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 897

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г., И., А. и К.” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Н.К.К.;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Г., И. и А.“ на Адвокатско дружество „Г., И., А. и К.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 898

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.“ и вписва Р.Н.Б в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.“ и вписва А.С.А в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - По то трета от дневния ред - определяне на особени представители на страни в граждански

производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева, нямаме постъпили искания.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 899

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 95 броя отчети, постъпили в периода от 19.01.2022 г. до 26.01.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 900

На осн.чл.101, ал.2 от Закона за адвокатурата, Софийски адвокатски състав променя състава на VI Бюро, както следва: Л.Н.В. – председател и членове – Г.Д.Г и С.Й.Б.

Промяната се налага поради необходимостта определеният за член Петър Петков Петров, който междувременно е предложен за делегат, да бъде заместен от друг член в лицето на Стефани Йорданова Бистрева.

По точка шеста от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 901

Софийски адвокатски съвет възлага на секретаря на САС да събере минимум три оферти от фирми за изработка, доставка и монтаж на оборудване за библиотеката и споделен офис на САК (от PVC или от MDF), находяща се в гр.София, бул.“Витоша“ 1а, кантора 203, Търговски дом.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 902

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъдат увеличени разходите от бюджета на САК за 2022 г., предвидени в перо 22– разходи за библиотека и библиотечен фонд от 15 000 лева на 25 000 лева за сметка на перо 24 – други непредвидени разходи, които да бъдат намалени от 40 000 на 30 000 лева.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 903

Софийски адвокатски съвет възлага на Иван Митев, домакин на САК, да извърши оглед на канторите, собственост на САК, които се отдават под наем и в срок до 15.02.2022 г. да изготви подробен доклад за състоянието им и необходимостта от извършване на ремонтни дейности там, където е необходимо.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 904

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.Д.М, като дисциплинарна преписка № 770/2021г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 905

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.Г.З, като дисциплинарна преписка № 773/2021г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова

няма против, 1 въздържал се - Хинов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 906

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.Д.К, като дисциплинарна преписка № 510/2021г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 907

Отлага вземането на решение по дисциплинарна преписка № 509/2021 г. образувана срещу адвокат А.Н.Б и възлага на адвокат Вълкова да преработи доклада си с оглед направените обсъждания и при абстрахиране на критерия Non bis in idem.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка осма - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, няма изготвени доклади, така че преминаваме към разглеждането на точка девета.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 908

Уважава молба за социална помощ на адвокат Г.Н.С от САК и отпуска еднократна финансова помощ в размер на ... лева.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 909

Уважава молба за социална помощ на адвокат А.Й.И от САК и отпуска еднократна финансова помощ в размер на ... лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, колеги.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев: .............

/Председател на САС/

адв.Албена Пенова: ..........

/Секретар на САС/

Споделяне