Протокол № 3 от 19.01.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 3

На 19.01.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Прием на адвокати.

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри –

вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански

производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ

по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Обсъждане на обобщена информация (отчети) за дейността на комисиите към Софийски адвокатски съвет с оглед изготвяне на годишния отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2021 г.

6. Финансови въпроси.

6.1 Вземане на решение за сключване на договор с дружество, което да осигури техническо обезпечаване и видеоизлъчване на Общото събрание на адвокатите от страната на 29.01. и 30.01.2022 г.

6.2 Вземане на решение за сключване на договор за изработка, доставка и монтаж на оборудване за „Библиотеката и споделен офис“ на САК в гр. София, бул. Витоша 1а, Кантора 203.

7. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

. Обсъждане на приоритетни действия на адвокатския съвет през 2022 г. и 2023 г., въз основа на които да се изготви Програма за дейността на съвета на САК през 2022 г. и 2023 г.

9. Дисциплинарни преписки.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател

2. Албена Василева Пенова – Секретар

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Жана Иванова Кисьова

8. Златка Стефанова Динева

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Лидия Въчева Дикова /включва се по-късно/

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Ивайло Кръстев Костов

2. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове на САС:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Маргарита Руменова Димитрова

3.Александър Андонов Бояджиев

4.Силвия Йорданова Спасова

5.Пламен Кирилов Киров

Не присъстват резервни членове

1. Александър Ивайлов Тонев

2.Александър Димитров Машев

3.Мариана Вълкова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 868

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. В.Н.Ф – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

2. Е.Я.П - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

3. В.Ф.Л - адвокат, който следва да плати такса –прехвърляне;

4. К.И.С - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на ВАС;

5. К.Й.Г - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

6. Б.С.Г - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

7. В.М.В - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш Е Н И Е № 869

По отношение на кандидата за прием в САК като адвокат К.В.З, Софийски адвокатски съвет оставя заявлението за прием без разглеждане до представяне на доказателства за необходимия юридически стаж, през който К.В.З е осъществявал трудова дейност по трудово правоотношение на длъжност юрисконсулт.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 870

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Б.А.А - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

2. Б.М.М - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

3. М.Д.Н - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

4. Х.Ц.М - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

5. С.Н.Н - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

6. Л.И.К - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

7. Р.М.С - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

8. Т.М.П - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

9. И.Г.В - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

10. М.Ц.Г - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС;

11. А.Б.М - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 871

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат В.С.Н от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Т.М.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 872

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Д.М.Д поради несъвместимост и встъпване в длъжност „.....“, считано от 12.01.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 873

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат П.К.А, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 874

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.А.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 875

На чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 876

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Б. и Х.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 877

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г.Т. и Ко” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Н.К.Л.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 878

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „А. и Р. – А. П. Л” и вписва промяна в адреса на съдружието, както следва: гр.София, п.к.....................

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 879

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г. и Г.“ и отписва А.Ц.А от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Й., Р. и с.“ и отписва Е.Х.Х от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г., Т. и Ко“ и отписва П.Т.Ц от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.З. и п.“ и отписва М.Д.Н от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 880

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Ш. и Я.“ и вписва Е.Б.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 881

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва А.Ц.А - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Точка трета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - По точка трета - определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева, нямаме постъпили искания. Така че няма какво да решаваме по тази точка.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 882

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 72 броя отчети, постъпили в периода от 12.01.2022 г. до 19.01.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 883

Софийски адвокатски съвет възлага на Председателя, заместник-председателя и секретаря на САК, в срок до 21.01.2022 г., да обобщят представената в докладите на комисиите информация в Годишен отчет за дейността на адвокатския съвет през 2021 г., която да бъде съобразена с Решение от 25.01.2020 г. на Общото събрание на адвокатите от САК, като дейността бъде представена в съответствие с правомощията на адвокатския съвет по чл. 89 от ЗА.

Изготвеният Годишен отчет за дейността на Съвета на САК през 2021 г. да бъде оповестен на сайта на САК и да бъде включен в Информационния бюлетин, заедно с информация и всички материали за редовното Общо събрание на адвокатите от САК, насрочено за 29.01.2022 г. и 30.01.2022.

г.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 884

Софийски адвокатски съвет възлага на Никифор Веселинов, библиотекар на САК, в срок до два месеца, след като бъде доставено и монтирано последното оборудване, предназначено за библиотеката на САК, да изготви пълен каталог с описание на наличната литература и предложение до съвета за допълване на фонда, чрез закупуването на заглавия, които не са били попълнени през последните години.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 885

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъде сключен договор със СЦЕНИО ООД, съгласно оферта № IA51856/V1 от 11.01.2022 г., за организиране и обезпечаване провеждането и излъчването на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01. и 30.01.2022 г., като индикативния разход, посочен в офертата, е в общ размер 9 079.24 лева с включен ДДС.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 886

Софийски адвокатски съвет възлага изработката, доставката и монтажа на шкафове за книги от МDF за библиотеката на САК на фирма М & М 2005 ООД, съгласно получена от същата фирма оферта, с искане да актуализират офертата си с добавката гърбът на мебелите също да бъде от МDF.

След получаване на актуализираната оферта, същата да бъде внесена на съвет за вземане на окончателно решение от съвета.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 887

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъдат поръчани допълнително 5 000 химикалки, съгласно оферта от 10.01.2022 г. на фирма Office Company, както и до триста тристепенни стенни календара, съгласно оферти, които бъдат получени от председателя и секретаря на САК.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 888

Софийски адвокатски съвет приема Проектобюджет на САК за 2022 г., който да предложи на Общото събрание на адвокатите от САК в два варианта:

Вариант 1, предвиждащ получаване през 2022 г. на безлихвен заем от ВАДвС за финансиране на дейности по премахване на съществуващата в с. Лозенец, общ. Царево едноетажна сграда „Столова с кухня и лекционна зала“, и начало на строителство на нова едноетажна сграда с предназначение „Ресторант с конферентна зала“.

Вариант 2, предвиждащ с част от наличните средства на САК да се финансира дейностите по дейности по премахване на съществуващата в с. Лозенец, общ. Царево едноетажна сграда „Столова с кухня и лекционна зала“, и начало на строителство на нова едноетажна сграда с предназначение „Ресторант с конферентна зала“.

....

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 889

Размества точките от дневния ред, като първо се докладва точка девета от дневния ред, а после точка осма от същия.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се – Стефанова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 890

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.Б.С, като дисциплинарна преписка № 446/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Няма изготвени доклади по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

....

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 891

На осн.чл. 101, ал.2 от Закона за адвокатурата, САС определя следните резерви на избирателните бюра, които при заболяване или поради друга основателна причина да заместят член на избирателно бюро за избора на делегати за ОСОС, който ще се проведе на 29-30.01.2022г., както и за допълнителния избор на 06.02.2022 г., а именно:

Р.О.М., Д.С..А.-Г., К.И.Т., И.Р.Я., А.С.Д., Н.И.И., В.Ф.С., С.Й.Д., Т.М.М., Й.И.М.

адв.Стефан Марчев:...........

/Председател на САС/

адв.Албена Пенова:..........

/Секретар на САС/

Споделяне