Протокол № 2 от 12.01.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 2

На 12.01.2022г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Клетва.
  2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.
  3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.
  4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.
  5. Вземане на решения, свързани с организацията и провеждането на редовното Общо събрание на адвокатите от САК.

5.1.Определяне на състав на избирателните бюра по провеждане на избор за делегати от САК за Общото събрание на адвокатите от страната.

5.2.Вземане на решение за създаване на необходимата организация за допускане до Общото събрание на адвокатите от САК, насрочено за 29.01. и 30.01.2022 г. в Хотел „Рамада“, на лица, отговарящи на условията на т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и за осигуряване на възможност за дистанционно участие в събраниеето.

5.2.1. Софийски адвокатски съвет като взе предвид, че действащите противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, изискват при провеждане на мероприятия от конгресно-конферентен характер (т. 2 от Заповедта), каквото е редовното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, изискват спазване на мерките по т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., включително и спазване на всички мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. (т. III от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.,) взе решение за следното:

- Всички лица, ангажирани с организиране и провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. (лицата, заети с мероприятието по смисъла на т. 32, б. „а“ от Заповедта), следва да са ваксинирани или преболедували COVID-19 или да разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

- До залите в Хотел „Рамада“, в гр. София, в които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от страната, ще се допускат само адвокати от САК, които отговарят на условията на т. 32, б. „б“ от Заповедта, а именно: 1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или 2) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

- Възлага на Председателя и Секретаря на Съвета на САК да създадат необходимата организация за стриктното спазване на въведените със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. противоепидемични мерки за присъстващите участници в събранието, а именно: недопускане до събранието на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други); провеждане на събранието при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между участниците; спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, освен по време на изказване, ако е осигурена физическа дистанция от 1,5 м.; - осигуряване на достъп до помещения с течен сапун и вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната; осигуряване на почистване и дезинфекция на повърхностите в помещени ето/мястото на провеждане.

5.2.2. Софийски адвокатски съвет като взе предвид, че действащите противоепидемични мерки не позволяват участие в събранието на всички адвокати от САК и с цел осигуряване на възможност за участие в общото събрание на САК на желаещите адвокати, на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, взема решение събранието да се проведе чрез осигурена възможност за пряко виртуално участие чрез видео-конферентна връзка за всички адвокати от САК, с изключение на участието при вземане на решение по т. … от дневния ред (избор на Делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната). Възлага на Председателя и секретаря на САК да получат оферти за техническо обезпечаване на видеоконферентното излъчване на събранието, като докладват в следващото заседание на адвокатския съвет за вземане на решение.

6. Финансови въпроси:

6.1. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.2. Вземане на решение за подновяване на договора за групова застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за адвокатите от САК, съгласно предложение на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД.

6.3. Вземане на решение относно предложение от „ВИП Кеш сълушънс“ ЕАД за промяна на условията по Договор № 3144/CIT§CP/2012 за обработка и транспорт на ценни пратки, касаещо промяна на таксите за касова и инкасова дейност.

6.4. Вземане на решение за закупуване на ваучери за храна за 2022 г.

7. Вземане на решение за отправяне на искане/становище до Висшия адвокатски съвет за приемане на промени в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

8. Дисциплинарни преписки.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36,

ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ

на адвокати с влошено здравословно състояние.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател

2. Албена Василева Пенова – Секретар

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Жана Иванова Кисьова

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова /включва се по-късно/

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1.Валентина Драйчева Бакалова

2.Ивайло Кръстев Костов

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове на САС:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Маргарита Руменова Димитрова

  1. 3.Александър Андонов Бояджиев
  2. 4.Силвия Йорданова Спасова /включва се по-късно/
  3. 5.Александър Димитров Машев

Не присъстват резервни членове

1. Александър Ивайлов Тонев

  1. 2. Пламен Кирилов Киров

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. Д.В.К – младши адвокат

2. Е.Б.С - адвокат

3. И.Н.Г - адвокат

4. Й.Д.П-К – младши адвокат

5. К.А.Л – младши адвокат

6. Н.Р.Р – младши адвокат

7. Х.С.И – младши адвокат

8. Ц.Т.Л – младши адвокат

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 812

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат И.К.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Е.Д.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Б.Т.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Б.Л.Д от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Р.М.М от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат К.Г.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

ж. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Д.Д.С от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

з. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Б.С.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

и. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Й.Т.М от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

й. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат П.Н.Р от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

к. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Я.М.К от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

л. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.М.А от регистъра на младши адвокатите я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

м. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Ц.Д.Ц от регистъра на младши адвокатите го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

н. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.П.С от регистъра на младши адвокатите го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

о. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Й.Н.Ч от регистъра на младши адвокатите я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

п. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Л.С.С от регистъра на младши адвокатите я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

р. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат А.П.Т от регистъра на младши адвокатите го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 813

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, възобновява упражняването на адвокатската професия на адвокат И.П.П, считано от 04.01.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 814

Оставя без разглеждане заявлението на адвокат Г.А.С до предоставяне на медицински документи, удостоверяващи наличие на основание за временно преустановяване на професията поради болест.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 815

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Б.Г.Г поради несъвместимост и встъпване в длъжност ...., считано от 11.01.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 816

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат В.Б.М, считано от 01.02.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 817

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.А.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.П.Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.И.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.Х.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 818

1. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.С.С, считано от 17.12.2021 г.

2. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.Т.С, считано от 22.12.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 819

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 45 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 820

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Р.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат М.Н.М;

Вписва като съдружник адвокат Д.Я.Ж.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 821

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Л.“ и вписва по партидата на Адвокатско дружество „Л.“ следните промени:

Заличава като съдружник адвокат В.М.С;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Л.“;

Еднолично адвокатско дружество „Л.“ се управлява и представлява от управителя адвокат М.Л.Н.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 822

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Я., Н. и Я.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Д.К.Г;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Я., Н., Г. и Я.“ на Адвокатско дружество „Я.Н.и Я.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 823

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на САК Еднолично адвокатско дружество „Л. - Й”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 824

Оставя без движение заявление за вписване на Еднолично адвокатско дружество „С и п”.

Съгласно чл. 75а. от ЗА за едноличното адвокатско дружество се прилагат съответно всички разпоредби за адвокатското дружество, доколкото в този закон не е предвидено друго, поради което САС указва на адвокат С. да приведе наименованието на Еднолично адвокатско дружество „С и п” в съответствие с изискванията на чл.59.(1) от Закона за адвокатурата, като премахне добавката „и партньори“.

След изпълнение на горното указание заявление на Еднолично адвокатско дружество „С и п” да бъде внесено за доклад пред адвокатския съвет.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 825

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „С.А” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „С.А” следните промени:

Заличава като съдружник адвокат ....;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „С.А”

Еднолично адвокатско дружество „С.А” се управлява и представлява от управителя адвокат С.С.А.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 826

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В и п” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „В и п” следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Г.С.В;

Заличава като съдружник адвокат В.Е.В и адвокат С.С.В;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „В и П“;

Еднолично адвокатско дружество „В и п“ се управлява и представлява от управителя адвокат Г.С.В.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 827

Оставя без движение заявление на Еднолично адвокатско дружество „Г и З” до представяне решение за допълване на Решение на СГС № 4 от 21.10.2021 г., поради факта че адвокат Д.Б.З не е заличена като съдружник, както и да приведе наименованието на Еднолично адвокатско дружество „Г и З” в съответствие с чл. 59, ал.1 ЗА, като премахне адвокат З. от наименованието на едноличното адвокатско дружество.

След изпълнение на горното указание заявление на Еднолично адвокатско дружество „Г и З” да бъде внесено за доклад пред адвокатския съвет.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и на молителя.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 828

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Р. Т. и с“ за вписване на следите промени:

Вписва като съдружник адвокат Д.Ю.Й;

Заличава като съдружник адвокат В.Н.Б;

Управляващ съдружник на Адвокатско съдружие „Р.Т. и с“ е адвокат Р.И.Т.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 829

На основание чл.52 (3) от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „П. Л.А”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 830

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Б.Б“ и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат М.А.Б.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Марчев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 831

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Г. и п“ и вписва следните промени:

Вписва промяна в ел.поща, както следва: ....................

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 832

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П.Т.Р. и п“ и отписва Б.Т.Т от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.“ и отписва К.В.Р от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д.А. и с“ и отписва Д.Г.П от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Ко“ и отписва Р.В.Т от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско съдружие „П.Ю.А“ и отписва Л.Г.В от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 833

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско съдружие „П.Ю.А“ и вписва Л.Г.В в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат В.В.О и вписва А.Х.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „П.Т.Р и п“ и вписва В.П.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Б.“ и вписва С.С.В в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „В.Т.“ и вписва Т.Ч.Р в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат А.М.Т и вписва М.Н.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 834

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по търговско дело № ТД-.../2021г., по описа на СГС, на

ответника Г.Д.М да бъде определен за особен представител Т.Н.Б, а в случай на невъзможност или друга причина да бъде определена като резервен Н.И.М.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 835

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гражданско дело № .../2021 г., по описа на СГС - ГО – I-15 състав, на ответника В.Н.Н да бъде определена за особен представител Д.С.Д, а в случай на невъзможност или друга причина да бъде определена като резервен В.Н.Б .

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 836

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 556 броя отчети, постъпили в периода от 06.12.2021 г. до 12.01.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 837

На осн.чл.101, ал.2 от Закона за адвокатурата, САС определя състава на избирателните бюра, които да подпомагат работата на избирателната комисия за избора на делегати за ОСОС, който ще се проведе на 29-30.01.2022г., както и за допълнителния избор на 06.02.2022 г., както следва:

I Бюро – С.М.М.Х – Председател и членове С.П.К и П.В.К;

II Бюро – М.М.И – Председател и членове Д.М.П – П и Х.А.Б;

III Бюро – В.С.Д – Председател и членове Н.Д.Н и Т.Д.И;

IV Бюро – Е.Р.Д – Председател и членове А.П.Н и Й.С.П;

V Бюро – К.А.С – Председател и членове Д.Д.С и В.С.Н;

VI Бюро – П.П.П – Председател и членове Г.Д.Г и Л.Н.В;

VII Бюро – Н.Г.Г - Председател и членове А.П.З и Д.Л.Г

И следните резерви:

1. С.Й.Б

2. С.Г.Ц.

3. К.А.Л

4. Х.С.И

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 838

Софийски адвокатски съвет като взе предвид, че действащите противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, изискват при провеждане на мероприятия от конгресно-конферентен характер (т. 2 от Заповедта), каквото е редовното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, изискват спазване на мерките по т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., включително и спазване на всички мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. (т. III от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.,) взе решение за следното:

- Всички лица, ангажирани с организиране и провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. (лицата, заети с мероприятието по смисъла на т. 32, б. „а“ от Заповедта), следва да са ваксинирани или преболедували COVID-19 или да разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

- До залите в Хотел „Рамада“, в гр. София, в които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от страната, ще се допускат само адвокати от САК, които отговарят на условията на т. 32, б. „б“ от Заповедта, а именно:

1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

2) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

- Възлага на Председателя и Секретаря на Съвета на САК да създадат необходимата организация за стриктното спазване на въведените със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. противоепидемични мерки за присъстващите участници в събранието, а именно: недопускане до събранието на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други); провеждане на събранието при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между участниците; спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, освен по време на изказване, ако е осигурена физическа дистанция от 1,5 м.; осигуряване на достъп до помещения с течен сапун и вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната; осигуряване на почистване и дезинфекция на повърхностите в помещени ето/мястото на провеждане.

– Възлага на Председателя и на Секретаря на САК да извършат проучване и да осигурят организация, осигуряваща присъствие на мобилен медицински екип в хотел „Рамада“, който от началото до края на Общото събрание и в изборния ден да извършва на място бързи антигенни тестове на адвокати, желаещи да вземат участие в събранието, като всеки адвокат поема разходите за заплащане на тестването. САС поема разходите за присъствието на мобилния екип за периода на събранието.

Софийски адвокатски съвет като взе предвид, че действащите противоепидемични мерки не позволяват участие в събранието на всички адвокати от САК и с цел осигуряване на възможност за участие в общото събрание на САК на желаещите адвокати, на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, взема решение събранието да се проведе чрез осигурена възможност за пряко виртуално участие чрез видео-конферентна връзка за всички адвокати от САК, с изключение на участието при вземане на решение по т.6 от дневния ред (избор на Делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната). Възлага на Председателя и секретаря на САК да получат оферти за техническо обезпечаване на видеоконферентното излъчване на събранието, като докладват в следващото заседание на адвокатския съвет за вземане на решение.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Марчев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 839

Софийски адвокатски съвет взе решение за следното:

- техническото обезпечаване за провеждане на изборите за делегати на САК да се извърши с техника – преносими компютри и други технически средства, собственост на САК, като натовари председателя на САК да възложи на адвокат Е.В.О и да подготви уеб базирано приложение, използвано за организиране отчитането на изборните резултати на Общото събрание на адвокатите от САК през 2022 г. срещу заплащане на възнаграждение в размер на 1 000 лева.

Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 840

Софийски адвокатски съвет определя адвокатите Евгения Гечева, Десислава Миразчийска и Жана Кисьова – членове на САС да предоставят достъп до съхраняваните от починалата адвокат В.С.С адвокатски книжа на клиентите ú или на упълномощени от тях адвокати и за установяване на предаването им на клиентите ú или на техните адвокати.

В зала влизат г-н Емил Иванов и г-жа Елена Павлова – счетоводители към САК.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 841

Възлага на Емил Иванов, изпълняващ длъжността Главен счетоводител на САК до 31.12.2021 г., както и на новоназначения Главен счетоводител Елена Павлова, в срок до 17.01.2022 г. (понеделник), да изготвят служебни бележки за изплатени суми на членовете на адвокатския съвет през 2021 г.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 842

Софийски адвокатски съвет задължава главния счетоводител на САК Елена Павлова, със съдействието на главния касиер Емил Иванов, да подготви до 17.01.2022 г. (понеделник) подробен проектобюджет на САК за 2022 г. и алтернатива на такъв в частта, която касае ДС при САК – приходи и разходи от/за дисциплинарна дейност.

До 14.01.2022 г. (петък) да се оповести на сайта на колегията изготвеният до момента вариант на проектобюджет на САК за 2022 г. ведно с направените в днешното заседание корекции, със забележката, че същият е в процес на обсъждане от САС, като в съобщението изрично се укаже, че окончателният вариант на проектобюджета, който ще бъде внесен за обсъждане пред Общото събрание на САК ще бъде обявен на сайта на колегията след заседание на САС на 19.01.2022 г.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 843

Софийски адвокатски съвет взе решение да бъде подновен договорът за групова застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за адвокатите от САК, съгласно предложение № 1 от сравнителната таблица на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, под условие, че не бъде сключен такъв договор от ВАдвС, който позволява застраховане на всички адвокати от цялата страна – включително и на адвокатите от САК.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 844

Софийски адвокатски съвет взе решение за промяна на условията по Договор № 3144/CIT§CP/2012 за обработка и транспорт на ценни пратки, касаещо промяна на таксите за касова и инкасова дейност, съгласно предложение на „ВИП Кеш сълушънс“ ЕАД.

Гласували: 11 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се – Гечева

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 845

Софийски адвокатски съвет взе решение за закупуване на ваучери за храна за 2022 г. за служителите на САК на трудов договор на стойност по 80 лева месечно на служител.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 846

Софийски адвокатски съвет упълномощава председателя на САК да сключи договор за поръчка на ваучери за храна с фирма „ПРИЗМА ЛУКС“ ООД на стойност 30 000 лева, които да покрият нуждата от предоставяне на ваучери за храна на служителите на САК за цялата 2022 г.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов,

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 847

Софийски адвокатски съвет взе решение да предостави сумата в размер на 2 000 лева като спонсорство на ЕЛСА България, за което да бъде предоставен отчет от ЕЛСА България на САС за изразходване на сумата.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 848

Софийски адвокатски съвет да отправи искане до Висшия адвокатски съвет за приемане на промени в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, с което да бъдат предложени увеличения на адвокатските възнаграждения с оглед инфлационните процеси и добавяне на разпоредби, уреждащи заплащане на производства и действия, за които към момента не е предвидено изрично заплащане.

Възлага на Жана Кисьова, Мариана Вълкова и Валентина Бакалова да изготвят становище на база на обсъжданите до момента конкретни проблеми от адвокати.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 849

САС, на осн.чл.137, ал.7 ЗА, определя за дисциплинарни обвинители по висящи дисциплинарни производства по повдигнати от САС обвинения адвокатите Христо Хинов, Мирослав Мичев, Ива Згурова и Вера Даскалова – членове на комисията за дисциплинарна политика, които да заместват избрани от съвета дисциплинарни обвинители, които не могат да се явят на дело поради заболяване или поради друга уважителна причина.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 850

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, определя адвокат Силвия Спасова, член на САС, която да замести адвокат Христо Хинов като обвинител по дисциплинарна преписка № 218/2021 г. при негова невъзможност да се яви.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 851

Допълва комисията за дисциплинарна политика към САС, като избира адвокат Златка Стефанова за неин член.

Гласували: 9 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 3 въздържали се – Кисьова, Миразчийска, Стефанова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 852

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвокат В.С.С.

На осн. чл.137, ал.7 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя адв. Христо Хинов, член на САС, който да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 10 за – Гечева, Миразчийска, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, 1 против - Кисьова, 1 въздържал се – Стефанова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 853

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвокат В.С.С.

Гласували: 10 за – Гечева, Миразчийска, Даскалова, Дикова, Згурова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, 1 против - Кисьова, 1 въздържал се – Стефанова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 854

На осн. чл.137, ал.7 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определи адв. Христо Хинов, член на САС, който да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК срещу адвокт В.С.С.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 855

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.И.С, като дисциплинарна преписка № 769/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 856

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Й.Р.Б, като дисциплинарна преписка № 761/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

Р Е Ш Е Н И Е № 857

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б.И.И, като дисциплинарна преписка № 776/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 858

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.С.П, като дисциплинарна преписка № 772/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 859

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К.Д.Б, като дисциплинарна преписка № 778/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 860

Във връзка със сигнали от 37-ми състав на Софийски районен съд, ІІІ Гражданско отделение срещу адвокат К.Д.Б, както и други сигнали, постъпили в САК срещу адвокати от САК от същия състав, САС възлага на адвокат Маргарита Димитрова да изготви проект на писмо до председателя на СРС с молба-искане за проверка и преценка дали с поведението си съдията на състава не уронва престижа на съдебната власт.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 861

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б.И.А, като дисциплинарна преписка № 767/2021г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 862

На осн.чл.137, ал.5 от ЗА, удължава срока по дисциплинарни преписки № 509/2021 г. и № 510/2021 г. до 19.01.2022 г.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 863

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, САС определя на мястото на починалата адв.Ваня Траянова адв. Христо Хинов за обвинител по дисциплинарна преписка № 289/2021 г. срещу адвокат М.П.К.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 864

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, САС определя на мястото на починалата адв.Ваня Траянова адв. Ива Згурова за обвинител по дисциплинарна преписка № 431/2021 г. срещу адвокат С.С.Ч.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се – Стефанова, Мичев

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 865

На основание чл.137, ал.5 от ЗА САС взе решение, с което да откаже да образува дисциплинарно производство по:

- ДП № 457/2021 г., срещу адв. А.Т.А, ЕГН: ......., адвокат от САК с адвокатски номер .............;

- ДП № 461/2021 г., срещу адв. Б.Г.И, адвокат от САК, с адвокатски номер ................., с ЕГН: .............;

- ДП № 463/2021 г., срещу адв. Б.П.М, ЕГН: ........... адвокат от САК, с адвокатски номер ............;

- ДП № 505/2021 г., срещу адв. Д.И.К, ЕГН: ......., адвокат от САК с адвокатски номер ........;

- ДП № 512/2021 г., срещу адв. Д.Н.Й, ЕГН: ..............., адвокат от САК, с адвокатски номер ..............;

- ДП № 525/2021 г., срещу адв. Е.Т.П, ЕГН: .............., адвокат от САК, с адвокатски номер ...............;

- ДП № 533/2021 г., срещу адв. Е.В.С., ЕГН: ................, адвокат от САК, с адвокатски номер .............

- ДП № 572/2021 г., срещу адв. Й.Р.Н, ЕГН: ................, адвокат от САК с адвокатски номер .......................;

- ДП № 638/2021 г., срещу адв. М.Х.М – К, ЕГН: ................., адвокат от САК с адвокатски номер ..............;

- ДП № 741/2021 г., срещу адв. Х.Г.И, ЕГН: ................, адвокат от САК, с адвокатски номер ...............;

- ДП № 746/2021 г., срещу адв. Х.Т.Н, ЕГН: ..............., адвокат от САК, с адвокатски номер .................

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 866

Софийският адвокатски съвет уважава молба на адвокат И.И от САК до Софийския адвокатски съвет, с искане за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, с вх. рег. № .............. г.

1. Търдения, съдържащи се в искане с вх. рег. № ...... г.

С искането, на основание чл. 36, ал. З от ЗА, адвокат И. твърди, че липсва договор с нейния клиент „.......” ЕООД, ЕИК ............ Иска да се определи възнаграждение, съгласно Наредбата на Висшия адвокатски съвет за касационно обжалване, с и без процесуално представителство на Решение № ................ на Апелативен съд-София, ТК, 6 състав, постановено по т.д. № ....../2021, с което „...........” ЕООД, НИК ........... е осъдено да заплати на „Е.С.О“ ЕАД, ЕИК ................., на основание чл. 55, ал. 1, предл. З от 33Д сумата от ..... лева - платено на отпаднало основание възнаграждение, с вкл. ДДС, по развален договор с предмет: ........................................., и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от ..... лева - разноски пред СГС и сумата ..... лева - разноски пред САС.

Представя се касационна жалба с вх. №..../07.12.2021 г. на САС, заедно с изложение по чл. 280 ГПК към нея, както и пълномощно без дата от „.....“ ЕООД към Адвокатско дружество „И. и И.“, адвокат Д.И, адвокат И.И.

2. Фактически и правни изводи:

Въз основа на твърденията, изложени от адвокат И. в искане с вх. рег. № ...., както и приложените към него доказателства могат да се направят следните изводи:

Налице е възлагане за осъществяване на процесуално представителство по гр. д. № ....... на СГС, VІ-23 състав до окончателното приключване на производството във всички инстанции, видно от представеното пълномощно, с което са упълномощени заедно и поотделно Адвокатско дружество „И.и И.“, адвокат Д.И, адвокат И.И. От представената касационна жалба и изложение по чл. 280 ГПК е видно, че адвокат И.И е подписала касационна жалба срещу Решение № ..... на Апелативен съд-София, ТК, 6 състав, постановено по т.д. № ...... С това решение е отменено решение, постановено по гр. д. № ...... на СГС, VІ-23 състав, за чието водене до окончателното му приключване е била упълномощена адвокат И.И.

От представените доказателства става ясно, че на адвокат И.И е възложено представителство по делото, включително и пред касационната инстанция. Установява се също, че адвокат И. е изготвила подробна касационна жалба и изложение по чл. 280 към нея за допускане на касационно обжалване на решение по Решение № ...... на Апелативен съд-София, ТК, 6 състав, постановено по т.д. № ....... . Не са представени доказателства за уговаряне на размер на адвокатското възнаграждение с клиента „.....“ ЕООД. От касационната жалба е видно, че защитата е осъществена по облигационен иск за парично притезание в размер на ... лева.

Предвид изложеното Съветът на САК счита, че е налице хипотезата на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, поради което дължимото адвокатско възнаграждение за изготвяне на касационна жалба следва да бъде определено от адвокатския съвет в размерите по Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а именно ....... лева, представляващи ¾ съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата от възнаграждението за представителство пред ВКС в размер на ....... лева, съобразно чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата.

По отношение на възнаграждението за осъществяване на процесуално представителство искането следва да бъде оставено без уважение, тъй като възнаграждението по чл. 36, ал. 3 ЗА може да бъде определено само за действително извършена работа. При евентуално осъществяване на представителство пред ВКС адвокат И. би могла да подаде нова молба за определяне на възнаграждение по чл. 36, ал. 3 ЗА.

Предвид гореизложеното, Софийският адвокатски съвет, на основание чл. 36, ал. 3 ЗА, определя адвокатско възнаграждение на адвокат И.А.И, САК (с личен номер на адвокат ......., с адрес на кантората съгласно Регистъра на Българската адвокатура:......... и с адрес, съгласно заявлението по чл. 36, ал. 3 ЗА: ........, в размер на ........... лева без ДДС, съгласно чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет, дължимо във връзка с правни услуги по изготвяне на касационна жалба и изложение по чл. 280 ГПК с вх. № ....... на САС срещу Решение № ...... г. на Апелативен съд-София, ТК, 6 състав, постановено по т.д. № .... г., предоставени по възлагане от „.....“ ЕООД, ЕИК: ......, със седалище и адрес на управление: гр. София ......, представлявано от управителя Н.Ф.Н.

Оставя без уважение искането на адвокат И.И. за определяне възнаграждение по чл. 36, ал. 3 ЗА за процесуално представителство пред ВКС по повод касационна жалба с вх. №..../07.12.2021 г. на САС срещу Решение № ........... г. на Апелативен съд-София, ТК, 6 състав, постановено по т.д. № ................. г., тъй като представителството не е осъществено към момента на произнасяне на САС.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 867

Отказва да отпусне социална помощ на адв. В.С.С от САК с мотива:

Съгласно чл. 7 (1) от Правилата за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от САК, същото се прилага по отношение на адвокати, които поради заболяване или тежки житейски инциденти не могат да упражняват професията си продължителен период от време. В случая от двете епикризи, едната от 2014 г ., а втората от 2020 г., както и от декларацията за гражданско и имотно състояние, подадени от адвокат С. до адвокатския съвет не става ясно тя е да е в критично, животозастрашаващо или тежко здравословно състояние. Представените епекризи сочат единствено на моментно неразположение, а не на хронични състояния, които да налагат перманентно лечение, свързано с редица разходи за осигуряването на медикаменти.

От справка в Имотния регистър, извършена от член на комисията за социално политика, се установява, че преди две години адвокат В.С.С е дарила на двама мъже селскостопански земи в провинцията.

Водим от горното Съветът към САК счита, че молбата на адвокат В.С.С не отговоря на условията за отпускане на финансова помощ на адвокати от САК, които са в тежко здравословно състояние.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Други молби има ли?

ДИКОВА: - Няма други.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, с това изчерпахме дневния ред.

адв.Стефан Марчев:..................

/Председател на САС/

адв.Албена Пенова:..................

/Секретар на САС/

Споделяне