Протокол №2 от 14.01.2020

ПРОТОКОЛ №2 14 ЯНУАРИ 2020 г. (14,50 часа)

На заседанието присъстват:

1. Ивайло Данов – председател на САС (от 17,25 ч.)

2. Александър Машев – зам.-председател на САС

3. Пейчо Пейчев – секретар на САС

4. Александър Андреев

5. Богдан Петров

6. Десислава Миразчийска

7. Динела Велкова (от 15,20 ч.)

8. Детелина Попова

9. Жанет Желязкова

10. Златка Стефанова

11. Лидия Дикова

12. Лили Лозанова

13. Мария Вълканова

14. Стефан Марчев

Христо Христов – председател на Контролния съвет

Резервни членове на САС:

1. Владимир Дончев

2. Георги Леков (от 15,15 ч.)

3. Елка Пороминска

4. Катерина Кондакчиева

ОТСЪСТВАТ:

Чавдар Тончев

Васил Киров

Дневен ред:

1. Прием

2. Кадрови.

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници.

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от Закона за правната помощ.

5. Длъжници за периода 1.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

6. Дисциплинарни преписки.

7. Информация за проектирането на нова сграда в ОД – Лозенец.

8. Разни.

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР МАШЕВ: Уважаеми колеги, откривам извънредното заседание на Софийския адвокатски съвет.

По точка първа от дневния ред:

***

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Приема в Софийска адвокатска колегия следните адвокати, които на 13.01.2020 г . се явиха и успешно преминаха интервю – събеседване;

1.Петромила Мохамед Башар Бъчварова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2.Живко Илиев Каналиев – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3.Райна Георгиева Димитрова – адвокат, която се вписва след изтекло дисциплинарно наказание.

4.Ана Нончева Филибева – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.Ива Калайджиева – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6.Ивайло Станев – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7.Катя Димитрова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8.Андрей Янкулов – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Приема в Софийска адвокатска колегия следните младши адвокати, които на 13.01.2020 г. се явиха и успешно преминаха интервю-събеседване;

1.Мирела Емилова Александрова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2.Ралица Рангелова Даярова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3.Борислава Даниелова Бончева – Христова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4.Стоян Христов Таранджийски – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.Иван Росенов Начев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6.Султан Махмуд Мохамед Хусин – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7.Симона Георгиева Белчева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8.Петя Здравкова Петрова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9.Стоян Николаев Сгурчев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10.Ана Рафаилова Ченешкова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11.Теодор Трифонов Генов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12.Антоний Здравков Димитров – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13.Иван Митев Цветков – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14.Янита Дянкова Димитрова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15.Виктория Антонова Богданова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16.Милен Христов Христов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17.Мартин Александров Миланов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18.Ивайло Митков Кътов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19.Ива Красимирова Николаева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20.Таня Петева Стефанова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21.Зорница Стефанова Стойкова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22.Камелия Каменова Крумова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23.Ива Станчева Тодорова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

24.Емилия Александрова Байданова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

25.Александър Александров Кашъмов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

* * *

Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

1.На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Цветелина Христова Байрактарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при САК.

2.На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Мария Петкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при САК..

3.На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Александра Руменова Анастасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при САК..

* * *

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за", без „против” и 1 „въздържал се”

РЕШИ:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА, отписва от регистъра на САК адвокат Йосиф Давид Герон, считано от 21.09.2019 г.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Уважава 15 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

* * *

Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийската адвокатска колегия Адвокатско дружество „Георгиев и Николчева”.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно


РЕШИ:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Балкански и партньори” за отразяване на следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Ивайло Станчев Димитров;

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр. София, п.к.1000, бул. „Георги Сава Раковски” №133, ет.1;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв. Димитър Георгиев Балкански.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Отписва адвокат Светослава Куньова като съдружник в адвокатското съдружие „Слава Консулт”.

На основание чл. 56 от Закона за адвокатурата, заличава Адвокатско съдружие „Слава Консулт” от регистъра на адвокатските съдружници при САК.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адв.Кремена Стоянова Стоянова и вписва Константин Ованес Сакаян в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Златков и Борисова” и вписва Преслав Пламенов Петков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адв.Любомир Цветанов Цеков и вписва Стела Георгиева Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адв.Любомиров Цветанов Цеков и вписва Венцислав Стефанов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Бузалов и Чанова” и вписва Цвета Йотова Маринова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Тодорова и Стоилова” и вписва Констанца Георгиева Божкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.


* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Уважава заявление на адв.Тихомир Димов Иванов и отписва Андриана Златкова Андреева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска.

По точка четвърта от дневния ред:

* * *

Софийският адвокатски съвет с 9 гласа "за", без „против” и 3-ма „въздържали се”

РЕШИ:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 99 броя отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Променя дневния ред на днешното заседание, което продължава при следния дневен ред: точка 5. Длъжници за периода 1.01.2019 г. – 31.21.2019 г.; точка 6. Дисциплинарни преписки; точка 7. Информация за проектирането на нова сграда в ОД – Лозенец.; точка 8. Обсъждане на бюджета на САК за 2019 г. и на проектобюджета на САК за 2020 г.; точка 9. Разни.

* * *

По точка пета от дневния ред:

РЕШИ:

Да бъдат образувани дисциплинарни производства във връзка с неизпълнение на задълженията за заплащане на членски внос срещу 178 адвокати от Софийската адвокатска колегия, като за обвинители бъдат избрани членовете на Дисциплинарната комисия.

По точка седма от дневния ред:

* * *

Софийският адвокатски съвет с 7 гласа "за", 1 – „против” и 4 – „въздържали се”

РЕШИ:

Отлага разглеждането на т. 7 „Информация за проектирането на нова сграда в ОД Лозенец” за следващото заседание, като възлага на секретаря да бъдат предоставени на членовете на Съвета решенията по този въпрос от Общото събрание и предходните заседания на САС във връзка с обема на строителството.

По точка осма от дневния ред:

* * *

Софийският адвокатски съвет с 6 гласа "за", 5 – „против” и 2 – „въздържали се”

РЕШИ:

Отлага обсъждането на отчета за бюджета на САК за 2019 г. и проектобюджета на САК за 2020 г. за следващото заседание.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за", без „против” и 2 – „въздържали се”

РЕШИ:

Да бъде изслушан в т. Разни главният счетоводител на САК, който да даде разяснения по отношение на предоставените проекти по отчета за бюджета за 2019 г. и проектобюджета за 2020 г.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 3-ма "въздържали се"

РЕШИ:

Софийската адвокатска колегия да стане съорганизатор на лекция, организирана от Международната фискална организация, чрез местния й клон, и Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", на 12.02.2020 г., от 18,00 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет, при финансова рамка 800 лв. Сумата ще се изразходва от перо „Професионална квалификация” – т. 13 от бюджета.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и с 4 "въздържали се"

РЕШИ:

Да се организира пролетен изнесен семинар съвместно с Адвокатска колегия – Ниш за периода 3-5 април 2020 г. в Интерхотел Сандански – град Сандански, при предложените условия – цена 153 лв. на ден на човек, по съответно предложената оферта.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Определя за резервни членове на избирателните бюра за изборите на 25 и 26 януари и евентуалния балотаж на 2 февруари 2020 г.: Тодор Димитров Илиев, Иванка Емилова Георгиева, Диляна Ангелова Иванова, Иван Димитров Димитров, Ванина Стефанова Николчева, Емил Анчов Писков, Диана Йовова Алипиева, Петър Железчев Василев, Николета Георгиева Георгиева, Стою Теодоров Стоев, Тодор Тодоров Табаков.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Определя дати на есенната конференция на Софийската адвокатска колегия 19 и 20 ноември 2020 г., а за дата на бала на Софийската адвокатска колегия – 20 ноември 2020 г.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се"

РЕШИ:

Подкрепя позицията на Висшия адвокатски съвет относно идеята разводите по взаимно съгласие да се извършват пред нотариус и предлага съдействието си при съответно предстоящите разговори с Нотариалната камара и предстоящата работна среща.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Отлага разглеждането на застраховките за следващото, редовно заседание на САС, което ще се проведе във вторник, 21.01.2020 г. от 14,00 часа.

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДАНОВ: Благодаря Ви.

Закривам заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС:

(адв.Ивайло Данов)

СЕКРЕТАР на САС:

(адв.Пейчо Пейчев)

Споделяне