Протокол №13 от 14.04.2020

ПРОТОКОЛ №13

ИЗВЪНРЕДНО ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ

НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

14 АПРИЛ 2020 г. – бул. Т. АЛЕКСАНДРОВ №137,

ет. 3, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

СОФИЯ

 

(14,45 часа)

 

На заседанието присъстват:

1. Ивайло Данов, председател на САС

2. Aлександър Машев, зам.-председател на САС

3. Пейчо Пейчев, секретар на САС

4. Александър Андреев (от 15,00 ч.)

5. Богдан Петров

6. Златка Стефанова

7. Десислава Миразчийска

8. Динела Велкова

9. Жанет Желязкова

10. Детелина Попова

11. Мария Вълканова

Николай Николов – зам.-председател на Контролния съвет

Резервни членове на САС:

Георги Леков

Георги Вълчанов

Ваня Траянова

Владимир Дончев

Елка Пороминска

Катерина Кондакчиева (от 15,50 ч.)

Отсъстват:

Лидия Дикова

Лили Лозанова

Стефан Марчев

Чавдар Тончев

 

Дневен ред:

 

1. Кадрови.

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници.

3. Заверка на отчети чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ.

4. Обсъждане и вземане на решения относно подадени оферти за извършване на спешни ремонтни дейности в ОД Лозенец” и предложение за столовата база за летен сезон 2020 г.

5. Обсъждане и вземане на решения за определяне графика на смените на летен сезон 2020 г. в ОД „Лозенец” и за евентуално провеждане на семинари в края на м. юни 2020 г. (19-21.06. и 26-28.06.).

6. Обсъждане и вземане на решение за изменение на решение на САСОТ 31.03.2020 г. относно намаляване наема на кантори, собственост на САК.

7. Обсъждане и вземане на решение относно евентуално получаване на ДМС за Великден от служителите.

8. Разни.

 

 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно дистанционно заседание чрез конферентна и видеоконферентна връзка на 14 април 2020 г. при дневния ред, който всеки един от Вас е получил на е-пощата си.

………

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение№262

Да се дадат указания на младши адвокат Дилян Любомиров Колев да представи справка за регистрирани на негово име трудови договори от НАП, както и всички уведомления, които са били отправяни за регистрация, респективно за промени в тези трудови договори.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за", единодушно прие

Решение№263

Оставя без движение молбата на адвокат Катя Александрова Динчева във връзка с нейното заявление за временно преустановяване на адвокатска дейност, поради обявеното извънредно положение, превенция и ограничаване разпространението на COVID – 19. Указва на същата да посочи краен срок, за който иска Адвокатският съвет да вземе решение за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и 2-ма "въздържали се" прие

 

Решение№264

Уважава искането на адвокат Албена Божидарова Белянова за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия, считано от 30.03.2020 г. до 1.10.2020 г.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение №265

Уважава заявленията (2 на брой), с които се декларира промяна на адрес, телефон или име. Задължава длъжностното лице по вписванията да отрази в Регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия декларираните промени.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие

Решение№266

На основание чл. 61 от Закона за адвокатурата вписва в Регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Василев и Чисусе”.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал се" прие

Решение№267

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ Софийският адвокатски съвет заверява прегледаните за периода от 7.04. до 14.04.2020 г. общо 31 броя отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и 3-ма "въздържали се" прие

 

Решение №№268-270

Решения относно ремонтни работи и подготовката на летния отдих в ОД „Лозенец“.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие

Решение №271

Отлага обсъждането на точка 5 от дневния ред за разглеждане след приключване на определения сега период на извънредно положение до 13.05.2020 г.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 6 гласа "за", 2 "против" и 3 "въздържали се" прие

Решение №272

Видоизменя свое Решение №223/31.03.2020 г. в смисъл - за месец април САС определя наем в размер на 0 (нула) лева на наемателите на кантори в Търговския дом, а за месец май определя наем в размер на 50% от дължимия до този момент.

* * *

Софийският адвокатски съвет със 7 гласа "за", 2 "против" и 2 "въздържали се" прие

Решение №273

Да не бъде определяно допълнително материално стимулиране на служителите на Софийската адвокатска колегия за Великден.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие

Решение №274

Всяко дистанционно заседание на САС да започва в 14,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС:

(адв.Ивайло Данов)

 

                                               СЕКРЕТАР на САС:

                                                                 

(адв.Пейчо Пейчев)

Споделяне