Протокол №12 от 07.04.2020

ПРОТОКОЛ

№12

ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ

НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

7 АПРИЛ 2020 г. – бул. Т. АЛЕКСАНДРОВ №137,

ет. 3, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

СОФИЯ

 

(14,45 часа)

 

На заседанието присъстват:

 

1. Ивайло Данов, председател на САС

2. Aлександър Машев, зам.-председател на САС

3. Пейчо Пейчев, секретар на САС

4. Александър Андреев

5. Богдан Петров

6. Златка Стефанова

7. Стефан Марчев

8. Десислава Миразчийска

9. Динела Велкова

10. Жанет Желязкова

11. Лидия Дикова

12. Детелина Попова

13. Лили Лозанова

14. Мария Вълканова

15. Чавдар Тончев

Николай Николов – зам.-председател на Контролния съвет

 

Резервни членове на САС:

Георги Леков

Катерина Кондакчиева

Георги Вълчанов

Ваня Траянова

Владимир Дончев

 

Дневен ред:

 

1. Кадрови.

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници.

3. Заверка на отчети чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ.

4. Обсъждане и вземане на решение по изготвено становище, съгласно решение на САС от 31.03.2020 г. за спешно вземане на мерки по въпроса за промените в чл. 29, ал. 1, т. 3 и чл. 50 от ЗЗДФЛ.

5. Обсъждане и вземане на решения по Заявление от 24.03.2020 г. и писмо от 27.03.2020 г. на СНЦОП ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”.

6. Обсъждане и вземане на решения относно оферти за извършване на спешни ремонтни дейности в ОД Лозенец” и предложение за столовата база от фирма ВЕДЕ 12 ЕООД .

7. Дисциплинарни преписки.

8. Разни.

 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДАНОВ: Откривам днешното редовно дистанционно заседание на Софийския адвокатски съвет.

 

 

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие

 

Решение №241

Оставя без движение молбата на Катя Александрова Динчева с указания същата да посочи срок, за който иска да бъде временно преустановено упражняването на адвокатската професия, тъй като такъв не е посочен в съответната молба.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за", 2-ма "против" и 1 "въздържал се" прие

 

Решение №242

Отлага разглеждането на молбата на Албена Божидарова Белянова до следващото дистанционно заседание на Адвокатския съвет – 14.04.2020 г.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №243

Уважава заявленията (7 на брой), с които се декларира промяна на адрес, телефон или име. Задължава длъжностното лице по вписванията да отрази в Регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия декларираните промени.

 

***

 

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №244

Адвокатско дружество Григоров и съдружници“ промени: С Решение на СГС 2/09.03.2020 г. Заличава като управител адв. Светлозара Костадинова Картунова. Вписва като управител адв. Ивайло Григоров Асенов. Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Ивайло Григоров Асенов.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 14 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие

 

Решение №245

Да бъде вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Софийската адвокатска колегия Адвокатско дружество „Бонински, Бонинска и Апостолов”.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №246

На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за адвокатурата вписва в Регистъра на адвокатските съдружия при Софийската адвокатска колегия Адвокатско съдружие Панова Легъл Кънсалтънтс“.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие

 

Решение №247

На основание чл. 52, ал. 3 от Закона за адвокатурата вписва в Регистъра на адвокатските съдружия при Софийската адвокатска колегия Адвокатско съдружие Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков“.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №248

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Детелин Милчев Марков сътрудник на адв. Ивета Руменова Радичкова.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №249

Уважава заявлението за прекратяване трудовото правоотношение по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда на Мария-Магдалена Ивайлова Стоилкова - сътрудник на АДД Върбанов и Ралчева” и я отписва от Регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 14 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие

 

Решение №250

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ Софийският адвокатски съвет заверява прегледаните за периода от 31.03. до 7.04.2020 г. общо 21 броя отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

***

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №251

Приема изготвеното становище съгласно решение №230/31.03.2020 г. на САС за спешно вземане на мерки по въпроса за промени на чл. 29, ал. 1, т. 3 и чл. 50 ЗДДФЛ и ЗМДВИП.

Становището да се изпрати до Народното събрание, респективно на Комисията по правни въпроси и на Комисията по бюджет и финанси, на Министерския съвет, респективно Министерството на финансите, като се даде възможност на ръководството на Софийския адвокатски съвет, ако прецени, да го адресира и до други институции.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие

 

Решение №252

Да бъдат качени на сайта на Софийската адвокатска колегия материалите от Международната конференция, която беше проведена през м. май 2019 г. – „Етичните правила за упражняване на професиите на съдията, адвоката и прокурора – гаранция за справедлив процес”.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие

 

Решение №253

За периода на извънредното положение да се прекрати дейността на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право”, във връзка с предложението направено в писмото от 27.03.2020 г. на СНЦОП „Обединение на свободните адвокати”.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 7 гласа "за", 1 "против" и с 6 "въздържали се" прие

 

Решение №254

Да бъде изпратено писмо – отговор до колегите от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати”, че желаните от тях теми ще бъдат разгледани след отпадане на извънредното положение и при възможност ще бъдат включени в обучителната програма на САК.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №255

Във връзка с ремонта на хотелската част на ОД „Лозенец” да поиска предоставяне на оптимизирани оферти от фирмите, които вече са дали такива, като обяви на сайта на колегията какво точно следва да се направи съобразно доклада на управителя на ОД „Лозенец” Донка Димитрова. Да се даде възможност за постъпване и на други оферти. Срок - 13.04.2020 г.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 14 гласа "за", без „против” и 1 въздържал се прие

 

Решение №256

Във връзка с предстоящите ремонтни дейности на канализацията на територията на ОД „Лозенец” да се поиска предварително становище от общината относно това дали е необходимо разрешително за строеж, да се поиска предоставяне на оптимизирани оферти от фирмите, които вече са дали такива, да бъде обявена оферта към всички. Срок – до 13.04.2020 г.

 

* * *

Софийският адвокатски съвет с 14 гласа "за", без „против” и 1 въздържал се прие

 

Решение №257

Да бъде обявена на сайта на САК възможността за наемане на столовата база на ОД „Лозенец” за летния сезон 2020 г, като бъде дадена възможност за постъпване и на други оферти, след което да се разглежда и офертата, дадена от фирма ВЕДЕ 12 ЕООД, заедно с останалите. Срок – 13.04.2020 г.

 

* * *

 

Решение №№258 – 260

Дисциплинарни преписки.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие

 

Решение №261

Да проведе извънредно дистанционно заседание на САС следващия вторник, 14.04.2020 г., от 14,00 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС:

(адв.Ивайло Данов)

 

                                                                 

                                               СЕКРЕТАР на САС:

                                                                 

(адв.Пейчо Пейчев)

 

Споделяне