Протокол №11 от 31.03.2020

ПРОТОКОЛ №11
ИЗВЪНРЕДНО ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ
НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
31 МАРТ 2020 г. (14,20 часа)

На заседанието присъстват:
1. Ивайло Данов, председател на САС
2. Aлександър Машев, зам.-председател на САС
3. Пейчо Пейчев, секретар на САС
4. Богдан Петров
5. Златка Стефанова
6. Стефан Марчев
7. Десислава Миразчийска
8. Динела Велкова
9. Жанет Желязкова
10. Лидия Дикова
11. Детелина Попова
12. Лили Лозанова
13. Мария Вълканова
Резервни членове на САС:
Катерина Кондакчиева
Елка Пороминска
Георги Леков
Георги Вълчанов
ОТСЪСТВАТ:
Чавдар Тончев
Александър Андреев, (еднократно включване онлайн в 14,35 ч.)

Дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за приемане на промени във Вътрешните правила за работа на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него, относно провеждане на дистанционни заседания и вземане на неприсъствени решения чрез гласуване по електронна поща.


2. Кадрови.
3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници.
4. Заверка на отчети – чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ.
5. Обсъждане и вземане на решение за изпращане в НБПП на подадените до този момент заявления по чл. 33, ал. 1 от Закона за правната помощ за вписване в НРПП.
6. Обсъждане и вземане на решение разпореждането със сумите по откритата с решение на САС от 23.03.2020 г. дарителска сметка за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от САК да се извършва след решение на Съвета.
7. Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от наем или намаляване наема на кантори, собственост на САК.
8. Обсъждане и вземане на решение по молби за отпускане на социални помощи.
9. Обсъждане и вземане на решения по Заявление от 24.03.2020 г. и писмо от 27.03.2020 г. на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”.
10. Обсъждане и вземане на решение да се постави пред Висшия адвокатски съвет въпросът за спешно въвеждане на електронната адвокатура и електронното правосъдие.
11. Дисциплинарни преписки.
12. Разни.

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДАНОВ: Откривам днешното извънредно дистанционно заседание на Софийския адвокатски съвет.
………..

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа „за” единодушно прие

Решение №203
Променя заглавието на раздел IVа, който добива следния вид: „Правила за организация и провеждане на дистанционни заседания на САС и вземане на неприсъствени решения.
Редакцията на чл. 13а придобива следния вид:
„Чл. 13а, ал. 1: Софийският адвокатски съвет може по изключение да провежда дистанционни заседания чрез конферентна и видеоконферентна връзка и да взема неприсъствени решения.”
„Ал. 2: Дистанционни заседания по ал. 1 могат да се провеждат през период на извънредно положение и при други извънредни обстоятелства.”

***
Софийският адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие

Решение №204
Приема "ан блок" всички останали текстове от раздел IVа, съгласно изпратения на 27.03.2020 г проект до всички членове на съвета.

***
Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №205
На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Изабела Мишева Желязкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в Регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №206
На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата уважава заявлението и продължава временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия на адвокат Надежда Детелинова Трильовкса за още две години, считано от 31.03.2020 г. до 31.03.2022 г.

***

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие

Решение №207
На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 отписва от Регистъра на адвокатите към Софийската адвокатска колегия Велислав Минчев Кадънков, Александър Любомиров Цеков и Деяна Иванова Кънева, считано от 31.03.2020 г.

***

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие

Решение №208
На основание чл. 22, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за адвокатурата отписва от Регистъра на адвокатите от Софийската адвокатска колегия адвокат Борис Иванов Смолянов, считано от 6.03.2020 г. за срок от 3 месеца.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №209
На основание чл. 22, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата отписва от Регистъра на адвокатите от Софийската адвокатска колегия Нели Захариева Маркова, Радослав Тодоров Алексиев, Орлин Цветанов Иванов, Христо Иванов Иванов, Радослава Васкова Василева, Тонка Димчева Михайлова, Христо Танчев Танчев, Юлияна Йорданова Керезова и Мария Стоянова Серкеджиева за срок от 6 месеца, считано от 21.02.2020 г.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №210
На основание чл. 22, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата отписва от Регистъра на адвокатите към Софийската адвокатска колегия Радостина Владимирова Манолова и Стефан Георгиев Иванов, считано от 21.02.2020 г. за срок от 9 месеца.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №211
На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата отписва от Регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия адвокат Минчо Петков Минчев, починал на 25.02.2020 г. и адвокат Хари Владимиров Андреев, починал на 28.02.2020 г., считано от датата на настъпване на събитието, като задължава лицето по вписванията да отрази тези промени в Регистъра на адвокатите при Софикйската адвокатска колегия.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №212
На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба №3 на Висшия адвокатски съвет уважава заявления – 16 броя, с които се декларира промяна на адрес, телефон и/или име и задължава лицето по вписванията да отрази в Регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия декларираните промени.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №213
Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Станков, Стоев и партньори”. Извършени са промени. С Решение на СГС №3/20.02.2020 г. е вписан като съдружник адвокат Стою Теодоров Стоев. Дружеството ще се управлява и представлява от адвокат Антон Илиев Станков. Задължава длъжностното лице по вписванията да извърши вписването на извършените промени в съответния регистър.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №214
На основание чл. 61 от Закона за адвокатурата вписва в Регистъра на адвокатските дружества при Софийската адвокатска колегия Адвокатско дружество „Христов и Трендафилова” (ново). Задължава длъжностното лице по вписванията да извърши вписването в съответния регистър.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №215
На основание чл. 61 от Закона за адвокатурата вписва в Регистъра на адвокатските дружества при Софийската адвокатска колегия Адвокатско дружество „Христев и Христев” (ново). Задължава длъжностното лице по вписванията да извърши вписването в съответния регистър.

***
Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №216
Вписва извършените промени в Адвокатско съдружие „Танчева, Стоева” л.№3900004910. Заличава като съдружници адвокат Ралица Пламенова Топчиева и адвокат Владимир Тодоров Петков. Вписва промяна на адреса на управление както следва: гр. София, район „Триадица”, ул. Княз Борис І №71, ет. 1. Вписва промяна в името на съдружието от Адвокатско съдружие „Топчева, Танчева, Стоева и Петкова” на Адвокатско съдружие „Танчева, Стоева”.

***
Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №217
Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Танчева, Стоева” с л. №3300008310 за прекратяване дейността на Адвокатското съдружие „Танчева, Стоева” и заличаването му от Регистъра.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №218
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва в Регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия Любомир Ламбов Кючуков, Иван Стоянов Халачев, Светлана Мирославова Мандева, Кристиян Красимиров Георгиев, Кристина Стефанова Константинова.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №219
Уважава заявленията и прекратява трудовото правоотношение по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда на Нина Недкова Узунова и Десислава Емилова Домишлярова, като бъдат отписани от Регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №220
На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ Софийският адвокатски съвет заверява прегледаните общо 7 броя отчети на адвокати от САК, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №221
Да се изпратят в Националното бюро за правна помощ подадените до този момент заявления по чл. 33, ал. 1 от Закона за правната помощ за вписване на адвокати от САК в Националния регистър за правна помощ.
***

Софийският адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие

Решение №222
Разпореждането със средствата по откритата с Решение на Софийския адвокатски съвет от 23.03.2020 г. дарителска сметка за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от САК да се извършва след решение на Съвета.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за", 2 "против" и 1 „въздържал се” прие
Решение №223
Наемът на всички кантори, собственост на САК в Търговския дом, се намалява наполовина за м. март и м. април 2020 г. На платилите изцяло за м. март 2020 г. ще бъде приспадната съответната част от наема, дължим за следващия месец.

* * *

Решения №№224 - 229
Отпускане на социални помощи.

* * *
Софийският адвокатски съвет с 11 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” прие

Решение №230
Възлага на адвокат Александър Машев да подготви обръщение от името на Софийския адвокатски съвет с предложения до компетентните държавни органи и до Висшия адвокатски съвет, като включи предложения за спешно вземане на мерки по въпроса за въвеждане на електронната адвокатура и електронното правосъдие, за промени в чл. 29, ал. 1, т. 3 и чл. 50 от ЗЗДФЛ както и за други промени, предложени от членове на САС.

* * *

Решение№№231 – 237

Дисциплинарни преписки

Решение№238

Разглеждане на искане по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

* * *

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 „против” и 1 „въздържал се” прие

Решение №239

Разглеждане на сигнал до САС.
* * *

Софийският адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие

Решение №240
Да проведе редовно дистанционно заседание на САС следващия вторник, 07.04.2020 г., от 14,00 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС:
(адв. Ивайло Данов)


СЕКРЕТАР на САС:

(адв. Пейчо Пейчев)

Споделяне