Протокол №10 от 24.03.2020


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №10
ИЗВЪНРЕДНО ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ
НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
24 МАРТ 2020 г. – бул. „Т. АЛЕКСАНДРОВ“ №137,
ет. 3, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
СОФИЯ

(14,50 часа)

На заседанието присъстват:
1. Ивайло Данов, председател на САС
2. Aлександър Машев, зам.-председател на САС
3. Пейчо Пейчев, секретар на САС
4. Александър Андреев
5. Богдан Петров
6. Златка Стефанова
7. Стефан Марчев
8. Десислава Миразчийска
9. Динела Велкова
10. Детелина Попова
11. Лили Лозанова
12. Мария Вълканова (от 15,30 ч.)

Резервни членове на САС:
Георги Леков
Катерина Кондакчиева

ОТСЪСТВАТ основни членове на САС:
Чавдар Тончев
Лидия Дикова
Жанет Желязкова

Дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за потвърждаване на всички т. нар. неприсъствени решения, взети от САС от въвеждане на извънредното положение в страната на 13.03.2020 г. до 24.03.2020 г. и за продължаване на тази практика, докато трае обявеното в Република България извънредно положение.
2. Обсъждане и вземане на решение разпореждането със сумите по откритата с решение на САС от 23.03.2020 година дарителска сметка за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от САК да се извършва след решение на Съвета.
3. Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от наем или намаляване на наемите на кантори, собственост на САК.
4. Обсъждане и вземане на решение за изпращане в НБПП на подадените до този момент заявления по чл.33, ал.1 ЗПП за вписване в НРПП и определяне на краен срок за приемане на такива заявления.
5. Обсъждане и вземане на решение да се постави пред Висшия адвокатски съвет въпроса за спешно въвеждане на електронната адвокатура и електронното правосъдие.
6. Обсъждане и вземане на решение относно възможността за пускане в платен отпуск на служители на САК.
7. Дисциплинарни преписки.
8. Разни.

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДАНОВ: Откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който Ви е изпратен по имейлите. В момента присъстват 11 основни членове на САС, очакваме да се присъедини и адв.Мария Вълканова.
………
Софийският адвокатски съвет с 6 гласа „за”, 4 „против” и 1 „въздържал се” прие
Решение №201
Отлага приемането на процедурните правила за провеждане на дистанционни заседания при условията на извънредно положение за следващото заседание на САС, което ще се проведе на 31.03.2020 г., дистанционно, от 14,00 часа.

* * *
Софийският адвокатски съвет с 9 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” прие
Решение №202
Да провежда своите заседания чрез видеоконферентна връзка, предвид обявеното в Република България извънредно положение.


При преброяването на гласовете се установи, че в процеса на гласуване на Решение №202 видеоконферентната връзка с адв.Стефан Марчев и адв.Десислава Миразчийска е прекъсната, а непосредствено след гласуване на това решение е прекъсната видеоконферентната връзка и с адв.Златка Стефанова.
Поради липса на кворум заседанието на Софийския адвокатски съвет се прекратява в 16.05 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:

    адв.Ивайло Данов


Секретар на САС
адв. Пейчо Пейчев      

Споделяне