Протокол №1 от 07.01.2020

 

ПРОТОКОЛ №1 7 ЯНУАРИ 2020 г. (15,35 часа)

На заседанието присъстват:

1. Ивайло Данов, председател на САС

2. Пейчо Пейчев, секретар на САС

3. Богдан Петров

4. Десислава Миразчийска

5. Динела Велкова

6. Детелина Попова

7. Златка Стефанова

8. Лидия Дикова

9. Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

Николай Николов, зам.-председател на Контролния съвет

Резервни членове на САС:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

ОТСЪСТВАТ:

Александър Андреев

Александър Машев

Жанет Желязкова

Лили Лозанова

Чавдар Тончев

Дневен ред:

1. Кадрови.

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници.

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от Закона за правната помощ.

4. Разпределение на депозитни дела.

5. Обсъждане на отчета за бюджета на САК за 2019 г. и на проектобюджета на САК за 2020 г.

6. Дисциплинарни преписки.

7. Разни.

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет.

……..

По точка първа от дневния ред:

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, отписва Магдалена Димчева Димова, Стефан Христов Василев, Лора Георгиева Терзиева, Марио Стойчев Арабистанов и Йоана Стефанова Лозанова – Паланкова като младши адвокати от Регистъра на младшите адвокати и ги вписва в Регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На осн.чл. 23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява адвокатската професия на адв. Симеон Цветанов Трифонов, адв. Румяна Димитрова Димитрова – Анева и адв. Теодор Борисов Вълчанов поради дългосрочно пребиваване в чужбина.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На осн.чл. 23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява адвокатската професия адв. Росица Иванова Райкова – Байракова поради болест.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва от Регистъра на адвокатите към Софийската адвокатска колегия адв. Стефан Симеонов Нанкински, адв. Габриела Цанева Цанева, адв. Бисер Сашов Димитров, адв. Венелин Данчев Алексиев, считано от постановяване на решението.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата, отписва адв. Иван Вълев Сливов, починал на 18.07.2019 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата, отписва адв. Розалина Димова Апостолова, починала на 7.11.2019 г. Задължава лицето по вписванията да отрази в регистъра отписването.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба №3 на ВАдвС, уважава заявленията, с които се декларира промяната на адрес, телефон или име и задължава длъжностното лице по вписванията да отрази в Регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия декларираните промени.

По точка втора от дневния ред:

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Брага и партньори“ за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв. Трифон Руенов Панчев;

Вписва като съдружник адв. Таня Петкова Сивкова;

Дружеството ще се представлява и управлява от адв. Мариана Трифонова Брага.

***

Софийският адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се"

РЕШИ:

Съгласно чл. 56 от Закона за адвокатурата, заличава от регистъра Адвокатско съдружие „РоНеСт“.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Отлага разглеждането на молба-заявление на адв. Светослава Алекова Куньова за следващото заседание на Адвокатския съвет.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Вписва в Регистъра на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия Християна Кирова Панайотова, Георги Димов Георгиев, Елена Христова Цанова, Росита Иванова Иванова.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Отписва от регистъра на адвокатските сътрудници Теодор Трифонов Генов, Петя Данаилова Данаилова, Константин Ованес Сакаян, Ива Анатолиева Калайджиева, Росица Емилова Ангелова.

По точка трета от дневния ред:

***

Софийският адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се"

РЕШИ:

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ Софийският адвокатски съвет да завери прегледаните общо 200 броя отчети на адвокати от САК, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, и да изпрати същите на Националното бюро за правна помощ, като одобри предложенията за плащане на възнагражденията.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Извършва промяна в дневния ред, като след т. 3, на мястото на т. 4 да бъде разгледана Програмата за обученията, които Софийският адвокатски съвет предлага за 2020 г.

По точка седма от дневния ред:

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Отлага разглеждането на предложенията, направени от „Сиела” и „Апис” за следващото заседание на Адвокатския съвет, като дава възможност за постъпване на други допълнителни и уточнителни предложения към „Сиела” и „Апис”.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

Одобрява предложената Програма за съвместно обучение с Центъра за обучение на адвокати с посочените конкретни теми и лектори, които да бъдат застъпени в учебната програма на Центъра за обучение на адвокати през 2020 г. При необходимост ще може да бъдат включвани допълнително други теми и лектори и за други обучения.

***

Софийският адвокатски съвет със 7 гласа "за", 1 "против" и 2 "въздържали се"

РЕШИ:

Да продължи действието на договорите, сключени между Софийската адвокатска колегия и МЦ „Лора” и МЦ „Санус” до 31.12.2020 г. при същите условия.

***

Софийският адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно

РЕШИ:

На 14.01.2020 г. да се проведе извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет от 14,00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС:

(адв.Ивайло Данов)

 

Споделяне