Протокол № 1 от 10.01.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 1

На 10.01.2022г. от 15.30ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет с точка единствена:

1. Вземане на решение за определяне на членове на комисията по дисциплинарна политика за обвинители по всички дисциплинарни дела, освен определените до момента с решения на съвета обвинители, в случай на невъзможност определеният обвинител да се яви по дисциплинарното дело.

На заседанието присъстват основни членове:

1. Стефан Марчев – Председател на САС

2. Албена Пенова – Секретар на САС

3. Вера Даскалова

4. Десислава Миразчийска

5. Златка Стефанова

6. Лидия Дикова

7. Лили Лозанова

8. Мирослав Мичев

9. Петьо Славов

10. Христов Хинов

Не присъстват основни членове:

1.Валентина Бакалова

2.Жана Кисьова, като същата е потвърдила писмено, че е „за“.

3.Евгения Гечева, като същата е потвърдила писмено, че е „за“.

4.Ива Згурова, като същата е потвърдила писмено, че е „за“.

5.Ивайло Костов, като същият е потвърдил писмено, че е „за“.

Не присъстват резервни членове.

Не присъства представител на КС.

Гласували в zoom: 10 за - Марчев, Пенова, Даскалова, Дикова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов

Гласували по имейл: 4 за – Згурова, Костов, Гечева, Кисьова

/В гласуването не взе участие адвокат Бакалова/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 811

Софийският адвокатски съвет взе решение за обвинители по всички дисциплинарни дела да се определят освен определените до момента с решения на съвета докладчици по дисциплинарни преписки и членове на комисията по дисциплинарна политика, в случай че определеният за обвинител докладчик е в невъзможност да се яви на насрочено дисциплинарно дело пред ДС при САК.

Горното решение се взе с цел осигуряване на възможност за навременно провеждане на вече насрочено дисциплинарно дело пред ДС на САК.

адв.Стефан Марчев: ........

/Председател на САС/

адв.Албена Пенова:.........

/Секретар на САС/

Споделяне