По т. 5 от Дневния ред - ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА САК за 2022 г.

Уважаеми колеги,

С Решение на Софийски адвокатски съвет по Протокол № 2/19.01.2022 г., е приет Проекто-бюджет на Софийска адвокатска колегия, изготвен в два варианта:

Вариант 1, предвиждащ получаване през 2022 г. на безлихвен заем от ВАДвС за финансиране на дейности по премахване на съществуващата в с. Лозенец, общ. Царево едноетажна сграда „Столова с кухня и лекционна зала“, и начало на строителство на нова едноетажна сграда с предназначение „Ресторант с конферентна зала“.

Вариант 2, предвиждащ с част от наличните средства на САК да се финансира дейностите по дейности по премахване на съществуващата в с. Лозенец, общ. Царево едноетажна сграда „Столова с кухня и лекционна зала“, и начало на строителство на нова едноетажна сграда с предназначение „Ресторант с конферентна зала“.

Съгласно решението на Съвета на САК приетите два варианта на проекто-бюджет за 2022 г. следва да бъдат внесени за обсъждане на Общото събрание на адвокатите от САК, насрочено за 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г.

В изпълнение на решението на Съвета на САК и на Общото събрание на адвокатите от САК от 24.01.2020 г. материалите за събранието да бъдат обявявани 7 дни преди събранието, по-долу може да се запознаете с изготвените два варианта на проекто-бюджет на САК за 2022 г., които предстои да бъдат обсъдени на редовното Общо събрание на САК.

Към проектобюджетите е изготвена и кратка обяснителна записка, даваща информация за начина на формиране на заложените в съответното приходно/разходно бюджетно перо суми.

Софийски адвокатски съвет.

Споделяне