Протокол №36 от 01.12.2021

П Р О Т О К О Л

№ 36

На 01.12.2021г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Прием на адвокати и младши адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на адвокатите от САК и обнародване на покана в ДВ, включваща дневния ред за Общото събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 29.01. и 30.01.2022 г.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за поръчване на рекламни материали за 2022 г.

6.2. Вземане на решение за определяне на възнаграждения на членовете на избирателната комисия на САК.

6.3 Определяне на възнаграждения за членовете на избирателни бюра и техния брой.

6.4. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2021 г.

6.5. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.6. Обсъждане на оферти за сключване на Договор за профилактични медицински прегледи на адвокати от САК (здравна профилактика).

6.7. Обсъждане на постъпили оферти/ценови предложения за сключване на Договори за подновяване на колективния абонамент за правно-информационни системи за нуждите на членовете на САК през 2022 г.

6.8. Обсъждане на въпроса за заплащане на встъпителни вноски при повторно вписване на в колегията и заплащаните такси от адвокати от САК.

7. Избор на членове на Съвета на САК за участие съвместно с членове на Софийска адвокатска колегия в организационен комитет по повод домакинството на САК за Конгреса на FBE, който ще се проведе през 2022 г.

8. Дисциплинарни преписки

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател

2. Валентина Драйчева Бакалова

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Ивайло Кръстев Костов

9. Лидия Въчева Дикова

10. Лили Николова Лозанова

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Албена Василева Пенова

2. Катерина Владимирова Граматикова

Присъстват резервни членове на САС:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Александър Димитров Машев

3. Ваня Траянова Стоянова

4. Евгения Петрова Гечева

5. Маргарита Руменова Димитрова

6. Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове

1. Александър Ивайлов Тонев

2. Антон Йорданов Стефанов

3. Пламен Кирилов Киров

Не присъства представител на КС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, имаме кворум.

В 14.23 часа откривам редовното заседание на САС на 01.12.2021 г.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, 1 против - Миразчийска, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 714

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва Х.М.П. в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Същият следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 715

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Х.С.Х – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. А.Р.К - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. Г.Е.Л - адвокат, която следва да плати такса -прехвърляне.

4. Б.Д.Б - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на ВАС.

5. И.Н.Р - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. Л.И.А - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. Ж.С.Ж - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. М.О.Л - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. В.Л.Д - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. А.М.А - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 716

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Е.И.Д - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

2. Т.И.М - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

3. К.Д.К – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. А.М.Д - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. Д.И.К - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. Р.В.Т - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 717

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Н.И.И от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат В.Ф.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.Д.Т-П от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат А.Л.Л от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Г.С.И от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.Т.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

ж. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Р.Н.Б-С от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

з. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат В.В.Г от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 718

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатската професия на адвокат А.Д.М, считано от 01.12.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 719

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатската професия на адвокат И.И.М, считано от 01.12.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 720

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Г.И.Х от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С.Й.Х от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.Г.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С.С.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Р.Й.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат З.Л.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Т.Г.Х регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 721

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от ЗА, отписва от регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия адвокат Д.Н.К за срок от 3 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 722

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат И.А.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 27.10.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 723

На чл. 6, ал. 1 от Наредба №3 на ВАдвС, уважава 20 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 724

Софийският адвокатски съвет дава провомощия на адвокат А.Д.М Машев от Адвокатска колегия – гр. София, с личен номер № 1000149010 със сл. адрес: ул. ........, тел: ...., ел. поща –....., в качеството му на адвокат от САК и член на Софийски адвокатски съвет да изиска информация от банката за наличността и движението по откритата от починалия адвокат Г.Л специална клиентска сметка в „Обединена българска банка” /ОББ”/ АД, с IBAN ..... и BIC ...., както и да установи клиентите на адвокат Леков, които би следвало да получат суми по тази клиентска сметка, и след като осъществи връзка с тях да ги уведоми, че имат право да предявят претенции към тези суми пред ОББ, включително при необходимост да им съдейства, ако прецени за необходимо.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 725

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Х. и п.” и вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: .....

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 726

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Й. и К.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 727

На основание чл.61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „Д.Ф.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 728

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б. и п.” и вписва следната промяна:

Вписва като съдружници адвокат Е.М.К, адвокат Д.В.Л, адвокат М.Г.Г, адвокат М.Е.М, адвокат С.П.П и адвокат Р.И.И.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 729

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „З. и п.” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „З. и п“ следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Г.И.Х.

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование „Еднолично адвокатско дружество З. и п.“.

„Еднолично адвокатско дружество З. и п.“ се управлява и представлява от управителя адвокат М.А.З.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 730

а. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д. Г., К.и В.“ и отписва Г.Н.И от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В.и К.“ и отписва М.С.С от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г. и П.“ и отписва А.Б.М от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

г. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В. и Л.“ и отписва Д.Р.К от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Л.“ и отписва Х.И.Б от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

е. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г.П. и Ко“ и отписва Р.Б.Б от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

ж. Уважава заявление на адвокат Г.В.В и отписва С.М.А от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

з. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Л.“ и отписва Е.Т.Е от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

и. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Л.“ и отписва А.А.С от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

й. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Л.“ и отписва М.М.И от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

к. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Л.“ и отписва Д.П.Д от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

л. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В. и Л.“ и отписва А.С.И от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 731

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „М.М. и с.“ и вписва Н.Н.Н. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „С. и С.“ и вписва Б.Й.Х в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Й. и И.“ и вписва С.Н.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Г. и П.“ и вписва И.С.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 732

Софийският адвокатски съвет отменя предходно решение на САС, по силата на което разпределението на служебните защити в началото на всяка календарна година започва от буква А, независимо до коя буква е стигнало разпределението за предходната година, което води до неспазване на критериите за справедливо разпределяне на постъпилите искания за назначаване на служебни защитници.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение всяка следваща календарна година разпределението на служебните защити да започва от буквата, до която е стигнало разпределението в предходната година – т.е. по текущия ред.

Настоящото решение влиза в сила, считано от 01.01.2022 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 733

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 646 броя отчети, постъпили в периода от 24.11.2021 до 01.12.2021 година и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 734

Адвокатският съвет на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 29.01 - 30.01.2022 г. в Хотел „Рамада“, гр. София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 131 – зала „Диамант“ и зала „Рубин“, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;

2. Разглеждане доклада на контролния съвет;

3. Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4. Обсъждане на инвестиционната инициатива и проектите за нова сграда с помещения за обучение и хранене на адвокатите в Оздравителен дом на САК, с. Лозенец, общ. Царево.

5. Приемане бюджета на колегията за 2022 финансова година;

6. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 735

Софийският адвокатски съвет да отправи покана до Управителния съвет на ОК „АДВОКАТ“, в срок до 10.12.2021 г. да уведомят Съвета при САК дали желаят да проведат Общо събрание на ОК „АДВОКАТ“ на датите 29-30.01.2022 г. паралелно с Общото събрание на САК, с цел спестяване на разноски за наем на зали и за оборудване.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 736

Възлага на Председателя на САК адвокат Стефан Марчев да избере най-изгодната ценова оферта за рекламни и брандирани материали на САК от доставчик, който може да предостави всички артикули, изброени в доклада на заместник-председателя, при максимални единични цени, посочени в доклада и максимална сума на общите разходи за рекламни и брандирани материали за 2022 г. в размер на 10 000 лева с ДДС.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 737

Във връзка с подготовката и провеждането на избора за делегати на общото събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 29.01. и 30.01.2022 година, както и за балотажа на 06.02.2022 г., определя възнаграждение за членовете на Избирателната комисия както следва:

- На Председателя на избирателната комисия – 1 500 лева;

- На основните членове на избирателната комисия – 1 000 лева на човек;

- На резервните членове на избирателната комисия - 500 лева на човек;

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 738

На основание чл. 101, ал. 2 ЗА, Софийският адвокатски съвет определя 7 (седем) избирателни бюра за провеждане на избора за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2022 г., като възнаграждението на всеки член на избирателно бюро ще бъде в размер на 150 лева за основния избор и 100 лева за допълнителния избор (балотаж) или общо 250 лева на човек при участие в основния и допълнителния избор.

Възлага на служителите на отдел „Човешки ресурси“ да изготвят списък на адвокати от САК, които са участвали в избирателни бюра и предоставят съгласие за участие в избирателни бюра през 2022 г., с цел определяне от съвета на САК на състава на избирателните бюра.

Гласували: 11 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, няма против, 2 въздържали се - Стефанова, Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 739

Възлага на Председателя на САК да изиска актуализиране на получените оферти от дружества „САНУС М“ ЕООД, „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛОРА“ ЕООД и Медицински център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“, както и да изиска други оферти от други медицински центрове за профилактични прегледи на адвокати от САК през 2022 г. в срок до 10.12.2021 г. и същите бъдат докладвани в следващото редовно заседание на 15.12.2021 г.

Гласували: 11 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Мичев, Славов, Хинов, 1 против - Миразчийска, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 740

Възлага на Председателя на САК да изиска актуализиране на получена оферта на 26.11.2021 г. от АПИС ЕВРОПА АД и на 29.11.2021 г. от СИЕЛА НОРМА АД за осигуряване на абонамент за правно-информационни системи за адвокати от САК през 2022 г. и да сключи договор при условията, посочени в депозираните към момента или подобрени оферти.

В случай че подобряването на офертите е свързано с повече на брой продукти и евентуално увеличаване на цената, въпросът да се внесе допълнително за доклад.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 741

Определя срок до 10.12.21 на Комисията по бюджет и финанси да обощи всички постъпили предложения за разходите по пера, по които да бъдат представени.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 742

Избира за членове на организационния комитет адв. Ива Згурова, адв. Александър Машев, адв. Маргарита Димитрова и адв. Константин Димитров от САК.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 743

Удължава срока за доклад по дисциплинарни преписки № 439/2021 г. 435/2021 г. 447/2021 г. и 449/2021 г. до 15.12.2021 г.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 744

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.П.Г, като дисциплинарна преписка № 454/2021г. се прекрати.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 745

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И.Р.Р, като дисциплинарна преписка № 452/2021г. се прекрати.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 746

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Л.Е.К.

На осн. чл.137, ал.7 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя адв. Силвия Спасова, член на САС, която да изготви, внесе и поддържа дисциплинраното обинение пред ДС при САК.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 747

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.А.М, като дисциплинарна преписка № 444/2021г. се прекрати.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 748

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.Г.Г Грънчарова, като дисциплинарна преписка № 445/2021г. се прекрати.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 749

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.Г.М, като дисциплинарна преписка № 336/2021г. се прекрати.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 750

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.З.М.

На осн.чл.137, ал. 7 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя адв. Александър Машев да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 751

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се приемат предложенията по внесените доклади в резултат от извършена проверка по дисциплинарни преписки № 613/2021 г.; № 664/2021 г.; № 666/2021 г.; № 668/2021 г.; № 682/2021 г.; № 686/2021 г.; № 687/2021 г.; № 537/2021 г.; № 702/2021 г.; № 707/2021 г.; № 709/2021 г.; № 714/2021 г.; № 716/2021 г.; № 726/2021 г.; № 731/2021 г.; № 733/2021 г.; № 740/2021 г.; № 745/2021 г.; № 750/2021 г. и № 725/2021 г., образувани срещу адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на всяка от преписките на колегите е изпратено уведомление и е предоставена възможност за подаване на обяснения съобразно чл.137, ал.1 от ЗА. Въпреки предоставената възможност, към датата на настоящия доклад остават непогасени вноски към САК и ВАдвС за периоди, посочени конкретно за всеки от случаите в съответния доклад.

Предвид така установеното от фактическа страна адвокатския съвет намира, че от страна на колегите са извършени нарушения по чл.49, ал.1 от ЗА, които към датата на настоящия доклад не са отстранени, поради което е налице основание за образуване на дисциплинарно производство.

По тези съображения и на основание чл. 137, ал. 5 от ЗА, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение, с което се образуват дисциплинарни производства срещу следните адвокати от САК, за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски към САК и ВАдвС, за периоди, както са отразени в предложението по изготвения по всяка една дисциплинарна преписка доклад, а именно:

- По дисциплинарна преписка № 613/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 664/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 666/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 668/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 682/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 686/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 687/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 537/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 702/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 707/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 709/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 714/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 716/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 726/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 731/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 733/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 740/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 745/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 750/2021 г.

- По дисциплинарна преписка № 725/2021 г.

На осн.чл. 137, ал.7 ЗА, определя членовете на дисциплинарната комисия да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарните обвинения пред ДС при САК.

Гласували: 12 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 752

На осн.чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет прекратява следните дисциплинарни преписки:

- ДП № 576/2021 г., ДП № 694/2021 г., ДП № 700/2021 г., ДП № 717/2021 г., ДП № 724/2021 г., ДП № 747/2021 г., ДП № 748/2021 г., ДП № 644/2021 г., които са образувани предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от адвокатите неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от адвокатите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА. По данни от счетоводството на колегията, всички посочени адвокати по-горе са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки, в срока за обяснение по чл.137, ал.1 от ЗА. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийският адвокатски съвет счита, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от колегите, са отстранени, поради което не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет постанови настоящото решение да не образува дисциплинарни производства, като прекрати следните дисциплинарни преписки: ДП № 576/2021 г., ДП № 694/2021 г., ДП № 700/2021 г., ДП № 717/2021 г., ДП № 724/2021 г., ДП № 747/2021 г., ДП № 748/2021 г., ДП № 644/2021 г.

Гласували: 9 за - Марчев, Бакалова, Лозанова, Згурова, Хинов, Славов, Даскалова, Костов, Дикова, 1 против - Кисьова, 2 въздържали се - Миразчийска, Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 753

Софийски адвокатски съвет приема, че публикациите в медии на 27.09.2021 г. и след тази дата, свързани с оповестения Доклад на Етичната комисия към СУ „Св.Климен Охридски“ по повод книга на д-р ... „Компетенцията на Народното събрание“, издадена 2015 г., в който се съдържат констатации за плагиатство, не дават основание за самосезиране на Софийския адвокатски съвет и образуване на дисциплинарна преписка срещу адвокат ...

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Марчев, Граматикова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 754

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат В.И.Ж, член на САК, в размер на .... лева, поради влошено здравословно състояние.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

Р Е Ш Е Н И Е № 755

Отлага вземането на решение по определение на Софийски градски съд по т.д. № .../ 2020 г., VI-12 с-в, с което съставът на СГС е изпратил препис от посоченото дело на Софийския адвокатски съвет за определяне на възнаграждението за положения от Адвокатско дружество „Д., Г., К. и В.“.

Гласували: 13 за - Марчев, Бакалова, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

Р Е Ш Е Н И Е № 756

Софийски адвокатски съвет задължава Главния счетоводител Емил Иванов в срок до 03.12.2021 г., 16 часа, да даде обяснения по реда на чл.193 от КТ защо до момента не е била подавана коректна информация за дължимите суми от САК към ВАдвС за членски внос.

Софийски адвокатски съвет възлага на Главния счетоводител Емил Иванов да изготви справка за паричните наличности на Софийска адвокатска колегия към 03.12.2021 г.-вкл., както и информация за прогнозните разходи до края на годината с оглед преценка на наличността, с която ще остане САК към 01.01.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, колеги.

Приятна вечер пожелавам!

Закривам заесданието към 18.42 часа.

адв.Стефан Марчев:........

/Председател на САК/

адв.Албена Пенова: ......

/Секретар на САС/

Â

Споделяне